Co należy wiedzieć na temat PIT?

Podatki w Polsce od obywateli pobierane są w sposób bezpośredni oraz pośredni. Do podatków bezpośrednich zaliczamy podatki, które obciążają ściśle […]

Podatki w Polsce od obywateli pobierane są w sposób bezpośredni oraz pośredni. Do podatków bezpośrednich zaliczamy podatki, które obciążają ściśle określone dobra oraz zyski, które posiada jednostka. Do tej grupy należy podatek PIT, CIT czy podatki lokalne. Podatek pośredni dotyczy natomiast czynności gospodarczych, w związku z czym podatek płacony jest pośrednio ze względu na uczestnictwo w czynnościach tynkowych. W tej grupie wyróżniamy podatki od usług oraz towarów pobierane z dostawami towarów czy prowadzeniem usług między uczestnikami transakcji gospodarczych.

Definicja PIT, czyli podatku od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, w których podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, która uzyskuje określone przychody. Może być on pobierany zarówno od rezydentów podatkowych, jak i od osób, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej. Potocznie za PIT utożsamia się z deklaracją podatkową, którą podatnicy muszą okresowo składać do organu podatkowego. Nie wszystkie grupy przychodów podlegają opodatkowaniu, dlatego podatnik w ich przypadku nie musi składać deklaracji podatkowej.

Czym jest deklaracja PIT?

Deklarację PIT rozumie się jako dokument urzędowy, który jest przygotowany na wzorze określonym prawnie w związku z opodatkowaniem podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokument ten przygotowywany jest okresowo i jest on podstawą zapłaty podatku w określonej wysokości. Informacje wykazane w deklaracji podatkowej stanowią oficjalną informację dla organów podatkowych co do kwot uzyskanych przychodów, kosztów, zaliczek, dochodu, ulg oraz odliczeń, metod oraz form opodatkowania z których podatnicy korzystali w danym okresie rozliczeniowym. Druki pośrednio związane z rozliczeniem rocznym, które służą do rozliczenia zaliczek na podatek oraz wyboru zasad oraz form rozliczania podatku są również oznaczone określeniem PIT.

Jak wygląda rozliczenie PIT?

Rozliczenie PIT obejmuje przygotowanie oraz złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja ta jest podstawą do zapłaty podatku bądź domagania się zwrotu nadpłaty, która wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT. Rozliczenie musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób oraz w odpowiedniej formie.

PIT należy rozliczyć na prawidłowym formularzu. Wybór odpowiedniego formularza zależy od tego, czy zaliczki na podatek opłacamy samodzielnie czy może robi to za nas inny podmiot. W odpowiedniej deklaracji należy wskazać przychody, koszty, dochody, kwotę wolną oraz ulgi oraz odliczenia przysługują podatnikowi w danym roku podatkowym. Gotową deklarację należy opatrzyć podpisem. W przypadku, gdy została ona złożona elektronicznie, podpisem jest zestaw danych autoryzacyjnych, które identyfikują podatnika przed organem skarbowym. Możliwe jest także wysłanie deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznej. Natomiast w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika wymagana jest forma pisemna zgłaszana na formularzu urzędowym.[1]

[1] https://www.e-pity.pl/pit-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/, dostęp: 11.10.2019r.