Czym jest definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów?

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą złożyć odpowiedni wniosek przy wypełnianiu corocznego zeznania podatkowego, który sprawi, że część dochodów będzie […]

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą złożyć odpowiedni wniosek przy wypełnianiu corocznego zeznania podatkowego, który sprawi, że część dochodów będzie liczona niżej. Ma to związek z tzw. kosztami uzyskania przychodu (KUP), które mogą wynosić 50%, a co za tym idzie o znaczną kwotę zmniejszać podstawę do opodatkowania. Warto zatem wiedzieć, jak brzmią wyłączenia spod przepisów o kosztach uzyskania przychodów.

Dlaczego negatywna?

Definicja negatywna nie wskazuje na kwestie, które można określić, ale na te, których określać, działać, wykonywać nie można. W związku z tym podkreśla, jakie elementy ustawy nie uwzględnią danego dochodu jako koszt uzyskania przychodu. To niezwykle ważne przy rozliczeniach PIT oraz wypełnianiu druków PIT.

Podstawa prawna KUP a pity

Jeśli chodzi o akty prawne, które zostały stworzone z myślą o kosztach uzyskania przychodu i w ogóle o prawie podatkowym, to mamy tu do czynienia przede wszystkim z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która sama pochodzi z 1991 roku z wieloma późniejszymi zmianami. Wypełniając program PIT online czy e-deklarację samodzielnie, należy pamiętać, że to właśnie w tej ustawie zawarto większość przepisów dotyczących rozliczeń z fiskusem.

Definicja negatywna KUP a rozliczenia PIT

Wypełniając e-pit czy pity tradycyjne i prowadząc działalność gospodarczą można zakwalifikować niektóre przychody jako takie, które wymagają innych kosztów ich uzyskania. Jednak ustawa, a konkretnie artykuł 23 dokładnie precyzuje, o które koszty chodzić nie może. W tym wypadku jest to jednak ich początkowy wyimek.

„1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

1) wydatków na:

  1. a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  2. b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
  3. c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych”[1]

Samochód tak, ale pod pewnymi warunkami

Jeśli wypełniasz rozliczenia przez internet, już wiesz, że możesz odliczyć użytkowanie samochodu, co robi większość z podatników, jednak nie zawsze mogą to zrobić, gdyż nie uważa się za koszty uzyskania przychodu „odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,
b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych”.[2]

Katalog jest zdecydowanie szerszy i dłuższy, jednak widać wyraźnie już po tych kilku elementach, że nie zawsze można stosować koszty uzyskania przychodu. Warto zatem mieć tę wiedze przy korzystaniu z programu PIT przez internet.

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 13.06.2019r.

[2] Idem.