Debata nad cienką kapitalizacją i zmiany na rok 2015

Cienka kapitalizacja to pojęcie związane z prawem podatkowym, dotyczy ono spółek finansowanych przez jednostki powiązane. O przypadkach takiego finansowania mówimy […]

Cienka kapitalizacja to pojęcie związane z prawem podatkowym, dotyczy ono spółek finansowanych przez jednostki powiązane. O przypadkach takiego finansowania mówimy gdy udziałowcy posiadając 25% udziałów akcji lub gdy kwota zadłużenia przekracza trzykrotność kapitału zakładowego w dniu zapłaty odsetek, i wreszcie wtedy, gdy odsetki od długu zostały już zapłacone.

Sejm rozpatruje projekt ustawy, która zakłada wiele ważnych zmian w ustawach o CIT oraz PIT. Zmiany te miałyby wejść w życie dopiero z początkiem następnego roku podatkowego, 2015-go. Głównym założeniem tych zmian ma być zaostrzenie przepisów właśnie cienkiej kapitalizacji i wynalezienie nowych sposobów jej naliczania.

Jedną z podstawowych zmian ma być rozszerzenie pojęcia znaczącego udziałowca – rozszerzony zostanie tym samym zakres podmiotów, gdzie pożyczki od nich zaciągnięte zostaną znacznie ograniczone. Nowelizacja obejmie także „znaczących udziałowców”:

  • podmioty posiadające co najmniej 25% akcji podatników
  • podmioty udzielające pożyczki łącznie gdy suma posiadanych akcji wyniesie mniej niż 25%
  • podmiot, którego 25% akcji posiada podmiot trzeci oraz 25% udziałów podatnika (w sposób bezpośredni lub pośredni)

W przypadku udziałowców bezpośrednich zasady określające procent posiadanych udziałów nie zmieniły się. Nadal wskaźnik cienkiej kapitalizacji ustalany jest w oparciu o liczbę praw głosu, przysługujących podmiotowi będącemu właścicielem akcji. Procentowy udział nie ma znaczenia w przypadku komandytariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, ważne jest aby spełniali warunki tzw. ‘znaczących udziałowców’.

Ostatecznie, aby ustalić w przypadku konkretnego podmiotu czy ten posiada odpowiednią ilość udziałów zastosowanie ma art. 11 ust. 5b Ustawy o CIT. Ustalanie udziałów danego podmiotu przebiegać ma na domniemaniach. I tak dla przykładu jeśli spółka posiada jakieś udziały w innej spółce, a ta z kolei ma jakieś udziały w kolejnej możemy założyć, że pierwsza z tych spółek ma także udziały w tej trzeciej. Udziały takie jednak są pośrednie, jeśli ilość tych udziałów jest taka sama. Co jednak jeśli ilości tych udziałów są różne? Wówczas za wartość udziału uznawana jest ta niższa.

W nowelizacji ustawodawca przewiduje także sprecyzowanie pojęcia „zadłużenia całkowitego” dotyczącego dużych udziałowców. Ma ono być obliczane jako całość podjętych zobowiązań podatnika względem podmiotów pod kątem pożyczek oraz transakcji handlowych. Prawdą jest, że interpretowanie terminu „zadłużenia całkowitego” w ten sposób miało już miejsce, w świetle przepisów i w orzeczeniach sądów.

 

Bardzo istotny będzie zapewne dla podatników termin obliczania ich zadłużenia, które został zmieniony. Obecnie oblicza się zadłużenie na dzień przed terminem spłaty odsetek. Takie rozwiązanie daje nam możliwość dosyć łatwego obejścia rygorów cienkiej kapitalizacji. Rozwiązany zostaje także problem zadłużenia tuż przed terminem spłaty naliczonych odsetek. Dzięki nowym przepisom takie postępowanie nie będzie już miało miejsca. Od teraz wartość naszego zadłużenia obliczana będzie na ostatni dzień miesiąca przed tym, w którym płacono odsetki.

Zmieniają się wreszcie sposoby kalkulacji odsetek, jakie wyłączane są z kosztów podatkowych. Na ten moment proporcje obliczane są w ten sposób, że porównuje się wartość trzykrotną kapitału zakładowego podatnika do wartości całkowitego zadłużenia u znacznych udziałowców. W nowej wersji ustawy metody naliczania limitu zmienią się. Nowe pomysły zakładają, że odsetki wyłączone zostaną z kosztów podatkowych w proporcjach takich, jak wartość długu przekraczająca kapitał własny spółki ma się do całkowitej kwoty zadłużenia. Wartość takiego kapitału określana jest na ostatni dzień miesiąca przed miesiącem, w którym zapłacono odsetki od pożyczek. Zmiany przyniosą jednak przede wszystkim nowy sposób, w jaki obliczony zostanie kapitał podatnika, z jakim porównuj się zadłużenie.

Dyskusja nad zmianami w cienkiej kapitalizacji wciąż trwa. Proponowane są coraz to nowsze i ciekawsze rozwiązania. Mówi się już o nowych, alternatywnych i nowatorskich metodach obliczeń dla cienkiej kapitalizacji. Co wyniknie ostatecznie – czas pokaże.