Dochody małoletniego dziecka – jak rozliczyć PIT?

Warto zatem dowiedzieć się, jakie są warunki włączenia dochodu dziecka małoletniego, a kiedy trzeba być przygotowanym na osobne rozliczanie z […]

Warto zatem dowiedzieć się, jakie są warunki włączenia dochodu dziecka małoletniego, a kiedy trzeba być przygotowanym na osobne rozliczanie z fiskusem.

Komu przysługuje zarząd majątkiem dziecka w kontekście wypełniania pitów

Nie każde dziecko jest pod zarządem rodzicielskim. Przede wszystkim w normalnych warunkach dotyczy to tylko dzieci własnych i przysposobionych. Rodziny zastępcze czy opiekunowie prawni nie mają takiego prawa i zawsze wówczas dziecko pozostaje odrębne.

Generalnie możliwość włączenia zarobków dziecka dotyczy dzieci małoletnich, czyli takich, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie zmieniły stanu cywilnego. To ostatnie bowiem nadaje im pełnoletniości. Jeśli te warunki nie są spełnione, dziecko pozostaje małoletnie, a to oznacza, że można prowadzić zarząd nad jego majątkiem. Są jednak i od tego wyjątki.

Kiedy nie można rozliczyć dziecka wspólnie ze sobą?

Jeśli dziecko nie jest przysposobione lub własne, prawo to nie przysługuje. Jednak nie tylko. Mowa tu także o innych warunkach, które wpływają na to, czy można czy też nie doliczyć dochód dziecka do własnej e-deklaracji.

  • Gdy osoba rodzica jest pozbawiona sądownie praw rodzicielskich nie przysługuje mu zarząd nad majątkiem,
  • Rodzice pozbawieni są praw do zarządu rodzicielskiego, gdy ustanowiono kuratora, który ten zarząd ma pełnić,
  • Rodzice, których dziecko uzyskało własny dochód z pracy, którą wykonywało samodzielnie (np. na podstawie umowy czy praktyk uczniowskich), ale także np. stypendium i innych, które zostały wydane pod samodzielne władanie dziecka.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków należy wykonać rozliczenie PIT dziecka w oparciu o osobną deklarację PIT 37.

Co można zaliczyć do dochodów rodziców w rozliczeniu PIT?

Dochody dziecka małoletniego, które można zaliczyć na poczet dochodów rodziców to między innymi:

  • Dochód z renty (nie dotyczy alimentów i renty rodzinnej);
  • Dochód z kapitałów pieniężnych,
  • Dochód z praw majątkowych,
  • Dochód z najmu, gdy rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego faktu.

Jak rozliczyć się z dzieckiem?

Opiekunowie dzieci, co do których nie istnieją przesłanki, by wykonywać oddzielne deklaracje są zobowiązani do dołączenia do własnego PIT-a 36 załącznik PIT/M. Co ważne, nawet, w sytuacji, gdy rodzice uzyskują dochody tylko ze stosunku pracy, i tak muszą składać zawsze deklarację PIT-36, gdy wykazują dochody dziecka. Tak samo, gdy rozliczają się ryczałtem czy podatkiem liniowym, korzystając z druku PIT 36L czy PIT 28. Za każdym razem muszą dołączyć jeszcze druk 36. W ten sposób będą w stanie wykazać, że dochód dziecka trafił pod ich zarząd majątkiem i został należycie rozliczony.