Jakie zmiany czekają nas w ordynacji podatkowej w 2017 roku

Już pod koniec przyszłego roku, a dokładniej na jesieni powinniśmy mieć gotowy projekt ordynacji podatkowej. Szykują się zmiany w dziedzinie PIT,

Już pod koniec przyszłego roku, a dokładniej na jesieni powinniśmy mieć gotowy projekt ordynacji podatkowej. Szykują się zmiany w dziedzinie PIT, a Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego zarzeka się, że projekt będzie gotowy w październiku 2017 r. Komisja kontynuuje prace rozpoczęte jeszcze podczas kadencji poprzedniego rządu. Ostateczny kształt projektu nie będzie wcale odmienny od założeń, jakie przyświecały pracującemu nad nim zespołowi na początku jego konstruowania.

Pierwsze zmiany w projekcie ordynacji podatkowej zostały przyjęte jeszcze za czasów rządów Ewy Kopacz i Platformy Obywatelskiej, jako ogólne założenia. Jednym z najważniejszych celów przyświecających zmianom było założenie o uczynieniu organów podatkowych bardziej przyjaznym podatnikowi. Wciąż panuje bowiem przekonanie, że organy te są złe, i zawsze generują dodatkowe trudności dla zwykłego, przeciętnego obywatela. Skupiono się na rozszerzeniu prawa podatnika, ale także nad efektywnością realizowania zobowiązań podatkowych. Prace zmierzające do skonstruowania najważniejszych postulatów trwały niemal równy rok. W trakcie prac zaproponowano także, aby podatnicy otrzymali większe uprawnienia do otrzymywania informacji z wielu źródeł, w tym także ochronę w przypadku prawidłowego do nich się zastosowania. W przypadku sytuacji spornych rozwiązaniem mogłyby być wcześniejsze uzgodnienia z organami odnośnie zaległych lub przyszłych rozliczeń, przy udziale mediatorów. Wreszcie możliwość wniesienie ewentualnych odwołań lub składania zażaleń charakteryzowałoby się dłuższym terminem (kolejno 30 dni i dwóch tygodni).

W zapowiadanych zmianach pojawia się także nowa kwestia rozwiązania przedawnionych zaległości podatkowych, gdzie w przypadku decyzji pochodzącej z pierwszej instancji organy miałyby skrócony czas na dokonanie jego wymiaru. W przypadku podatków pochodzących spoza działalności gospodarczej czas wyniósłby do 3 lat, w przypadku zaś prowadzących własną działalność gospodarczą – do lat 5. Zaznaczono także, że w przypadku gdy kwota podatku jest wskutek deklaracji lub decyzji powszechnie jawna należności, mogą być także egzekwowane w ciągu kolejnych pięciu lat.

Z nowości, które zdecydowanie działać będą na korzyść pracownika, pojawiają się także propozycje znacznego uproszczenia prowadzonych postępowań. W myśl tego w Ordynacji pojawić miałyby się ogólne zasady prawa podatkowego takie jak min. ugodowe załatwianie spraw czy rozstrzyganie ewentualnych spornych kwestii bądź wątpliwości na korzyść podatników, wedle zasady in dubio pro tribunario. Za tym idą także postulaty takie jak rozszerzenie praw oraz obowiązków podatnika, wśród których mamy prawo do rzetelnego, niestronniczego i terminowego załatwiania spraw, ochrona prywatności oraz danych osobowych, naprawianie powstałych szkód i pełen profesjonalizm w obsłudze petenta.

Nowością będzie zreformowanie zasady udzielanych pełnomocnictw, w tym głównie

pełnomocnictwa ogólnego. Od teraz podatnicy będą ich mogli udzielać poprzez sieciowy Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, a co za tym idzie nie będzie ono wymagane i dołączane każdorazowo do akt. Przewidziano także centralizację zasad udzielania interpretacji indywidualnych jeśli chodzi o podatek lokalny oraz tworzenie wspólnych baz dla publikowania wydanych interpretacji.

W Nowej Ordynacji przewidziano także zwiększenie roli czynności mającej na celu sprawdzenie podatnika, a także weryfikacji posiadanych przez niego zobowiązań i kontroli podatkowej. Zanim w ogóle dojdzie do rozpoczęcia jakichkolwiek czynności kontrolnych, będzie on mógł złożyć korektę, a w przypadku kwot poniżej pięćdziesięciu złotych nie wymaga podjęcia jakichkolwiek działań ze strony podatnika. W opinii Komisji Ordynacji Podatkowej sama kontrola powinna przebiegać w sposób przyjazny dla podmiotów, które grają „fair-play” i wywiązują sie ze swoich obowiązków względem skarbówki. Większy nacisk natomiast winno się kłaść na walkę z przestępczością skarbową – min. pranie brudnych pieniędzy czy wystawianie pustych faktur. Oczywiście pojawia się także w projekcie mowa o walce z unikaniem opodatkowania, gdzie dodatkowa klauzula miałaby w przyszłości rozwiązać problem z sztucznymi czynnościami, jakich dopuszczają się podmioty omijające przepisy prawa podatkowego. Jak zresztą wskazała sama Komisja – „wraz z klauzulą przewidziano instytucje prawne zapewniające podatnikowi jak najwyższy stopień bezpieczeństwa prawnego”.