Dziedziczenie mieszkania a skarbówka

Nieruchomości, które otrzymamy w wyniku darowizny bądź dziedziczenia mogą zostać zwolnione od podatku od spadków oraz darowizn. Zwolnienie dotyczy wszystkich […]

Nieruchomości, które otrzymamy w wyniku darowizny bądź dziedziczenia mogą zostać zwolnione od podatku od spadków oraz darowizn. Zwolnienie dotyczy wszystkich grup podatkowych, jednak w różnym zakresie.

Jakie są grupy podatkowe w podatku od spadów i darowizn?

Ustawa operuje trzema grupami podatkowymi: I, II oraz III. Warto jednak wyróżnić grupę „0” ze względu na jej funkcjonalność.

Grupę „0” stanowi: obecny małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb. Podział ten ma znaczenie jedynie w celach zwolnienia podatkowego, ponieważ formalnie te osoby należą do grupy pierwszej. Mogą one skorzystać od zwolnienia od podatku od darowizn i spadków a jedynym warunkiem jest złożenie określonego zawiadomienia do urzędu skarbowego.

Grupę pierwszą stanowi najbliższa rodzina. Zalicza się do niej: obecnego małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, macochę, ojczyma, pasierba, teściów, zięcia oraz synową. Dla członków tej grupy państwo minimalizuje koszty darowizny, zarówno przez niską stawkę podatkową i dość wysoką kwotę od podatku.

Do drugiej grupy podatkowej zalicza się dalszych krewnych darczyńcy (spadkodawcy). Do grupy tej zależą więc: zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych (np. żona wujka). Zobowiązanie podatkowe z tytułu darowizn jest wyższe, a kwota wolna od podatku jest niższa w porównaniu do grupy I.

Trzecią grupą stanowią wszyscy pozostali, którzy nie zostali zaliczeni do pozostałych grup. Są to zarówno osoby zupełnie obce darczyńcy, czyli przyjaciele, znajomi oraz inni, jaki i osoby spokrewnione bądź spowinowacone w dalszym kręgu, czyli kuzyni, rodzina ojczyma czy macochy.[1]

Jakie warunki musi spełnić spadkobierca, by skorzystać ze zwolnienia?

Osoba, która skorzystać ze zwolnienia, a nie może skorzystać ze zwolnienia zupełnego musi posiadać polskie obywatelstwo bądź innego kraju UE lub EFTA bądź mieć miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Polsce. Nie może ona natomiast:

  • być właścicielem innego budynku czy lokalu mieszkalnego, chyba że przekaże je dzieciom lub Skarbowi Państwa w terminie sześciu miesięcy od złożenia zeznania podatkowego,
  • dysponować żadnym spółdzielczym bądź własnościowym prawem do mieszkania, chyba że przekażą je dzieciom lub do dyspozycji spółdzielni w terminie jak wyżej,
  • być najemcą budynku bądź lokalu, chyba że wypowie się umowę w terminie jak wyżej.

Osoby z trzecie grupy podatkowej obowiązuje dodatkowy warunek. Muszą oni sprawować opiekę nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata na podstawie umowy sporządzonej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Co musi zrobić spadkobierca?

Jeśli otrzymamy darowiznę, załatwieniem wszystkich formalności zajmuje się notariusz. Spadkobierca natomiast musi:

  • złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD 3 w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy do niego dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz dokument, który potwierdza tytuł własności oraz jego powierzchnię,
  • zamieszkać bądź zameldować w nowej nieruchomości co najmniej pięć lat przed jego sprzedażą licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego o ile tam mieszkał i był zameldowany bądź licząc od dnia zamieszkania oraz zameldowania o ile spadkobierca zrobił to w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

[1] https://www.pit.pl/aktualnosci/dziedziczac-mieszkanie-nie-zaplacisz-podatku-917763, dostęp: 17.11.2019 r.