Jak dzielony jest wspólny majątek małżonków w przypadku separacji oraz rozwodu?

Wspólnota majątkowa pomiędzy małżonkami, w przypadku rozwodu lub separacji ustaje. W wyniku tej ważnej w życiu decyzji, należy dokonać podziału […]

Wspólnota majątkowa pomiędzy małżonkami, w przypadku rozwodu lub separacji ustaje. W wyniku tej ważnej w życiu decyzji, należy dokonać podziału wypracowanego w ciągu wspólnych lat pożycia majątek. Wiele zależy także od tego, jak jeszcze przed zawarciem związku zostały ułożone stosunki majątkowe pomiędzy obojgiem. Niektóre osoby decydują się na intercyzę, rozwiązanie to zyskuje zresztą w ostatnich czasach na popularności. Nad przyczynami takiego stanu rzeczy nie będziemy jednak się tutaj jednak zastanawiać, warto wiedzieć o tym, że intercyza może zostać podpisana już w trakcie trwania związku małżeńskiego. Oczywiście dopóki dokument taki nie zostanie zapisany, obowiązuje wspólnota majątkowa, a dokładnie wspólność majątkowa ustawowa. Udział w takim majątku jest równy a wszystko, czego młodzi „dorobią się” w trakcie trwania związku będzie traktowane jako własność wspólna.

W przypadku wystąpienia o rozwód, należy nastawić się na dość długi czas trwania całego procesu.Wraz z rozwodem ustaje jednocześnie małżeńska wspólnota majątkowa, a całość majątku jest we właściwy sposób pomiędzy oboje małżonków dzielona. Warto pamiętać o tym, że do wspólnego majątku zaliczają się także nasze pieniądze za wykonywaną pracę, a także wszelkie inne dochody z działalności zarobkowej, przychody jakie małżonkowie uzyskują ze wspólnej własności majątkowej (w tym także majątku osobistego) oraz odłożone pieniądze na świadczenia emerytalne, dla każdego z osobna. Można żartobliwie stwierdzić, że policzona zostanie każda łyżka i tależ, ponieważ przedmioty zwykłego urządzenia domowego także zostają wliczone w poczet majątku wspólnego. Nie ma w tym przypadku rozgraniczenia na kupione wspólnie lub ‚kupione przez ciebie’.

Dzielenie majątku w okresie trwania związku małżeńskiego nie jest możliwe, chyba że intercyzą. Intercyza spisywana może być jeszcze przed zawarciem małżeństwa, może być także dokonana w trakcie jego trwania, a także na wypadek postępowania rozwodowego. Ponadto można się upomnieć o podział majątku, gdy wcześniej nie została zawarta żadna umowa majątkowa, także w przypadku rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa oraz jego ustania wskutek śmierci małżonka. Własność wspólna dzielona jest także w wyniku ogłoszenia upadłości firmy bądź na wypadek orzeczenie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

O podział majątku możemy także wystąpić już po orzeczeniu rozwodu lub separacji. Właściwą formą wystąpienia o takie działanie jest złożenie wniosku. Składany jest on do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce, w którym majątek dzielony się znajduje (jest położony). Niekiedy podział dokonywany jest wskutek śmierci jednego z małżonków, wówczas organem, który przejmuje sprawę jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Zasady podziału majątku

Składając wniosek należy przygotować się na stałą opłatę w wysokości 1000 zł, ponoszoną jednorazowo. W przypadku, gdy składany wniosek zawiera zgodny projekt podziału pobierana jest dodatkowo opłata. Jej kwota to kolejne 300 zł (podstawą prawną jest art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398).

Z zasady majątek dzielony jest na równe, dwie części (po połowie). Zdarza się jednak i tak, że jedno z małżonków wnosi o przydzielenie większej części, z racji nierównomiernego wkładu w jego osiągnięcie lub wypracowanie. Wkład taki musi być odpowiednio udokumentowany, sądowi potrzebne są bowiem twarde dowody na to, że dany współmałżonek rzeczywiście poniósł znacznie większe nakłady finansowe lub włożył więcej energii w jego zbudowanie. W rozstrzygnięciu sąd

może wówczas nie tylko ustalić różne udziały każdego z małżonków ale także zwrot poniesionych nakładów. Ustalanie takich nierównych części dokonywane jest w oparciu o zeznania świadków i rachunki. Jeśli dzielony majątek zawiera także nieruchomość, istotne są odpisy z księgi wieczystej.