Jak posługiwać się formularzem PIT/UZ dla ulgi na dzieci w 2015 roku?

Ci z nas, którzy w trakcie rozliczania rocznego zeznania podatkowego korzystać będą z ulgi na dzieci, będą mogli w druku […]

Ci z nas, którzy w trakcie rozliczania rocznego zeznania podatkowego korzystać będą z ulgi na dzieci, będą mogli w druku PIT-36 bądź PIT-37 zastosować nowy formularz PIT/UZ, zaktualizowany na rok 2015. Kwota, jaką mamy możliwość odliczyć może być większa od tej, jaka zapisana została na arkuszu zeznania.

Nowelizacji poddana została bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także niektórych innych ustaw. Wszystkie zatwierdzone zmiany mają zastosowanie od samego początku nowego roku 2015, bowiem terminem ich wejścia w życie był 1 stycznia. Podatnicy, którzy nie wykazują zbyt wielkich przychodów (a dokładnie mówiąc osiągają niski przychód i w związku z tym płacę tym samym mniejszy podatek) zostaną przez Państwo wsparci w ten sposób, że dodatkowa kwota trafi do nich z budżetu.

Pozostaje jeszcze sposób, w jaki określić będzie można przysługujące kwoty. Fiskus naliczać to zatem będzie w następujący sposób: kwotą będzie zawsze różnica pomiędzy kwotą jaka przysługiwała rozliczającej się osobie w PIT 2015 a kwotą odliczaną właśnie na arkuszu, w zeznaniu podatkowym. Takich kalkulacji wymagać będą oczywiście tylko te przypadki, w których kwota przysługująca odliczenia przewyższać będzię wysokość kwoty, jak odliczona została na druku podatkowym.

Zmienia się formularz PIT/UZ…

Aby przepisy korespondowały w roku 2015 z obowiązującymi drukami, Ministerstwo Finansów skonstruowało nową wersję formularza PIT/UZ. Nowa wersja ma przede wszystkim za zadanie przekazanie najważniejszych informacji, takich jak dane identyfiakcyjne podatnika oraz urzędu skarbowego, jaki zajmuje się rozpatrzeniem danego obliczenia. Wreszcie druk skonstruowany został w taki sposób, aby zainteresowany mógł szybko i sprawnie obliczyć wysokość kwoty, jaka mu przysługuje.

Patrząc na sam druk, można orzec, że nie jest on skomplikowany, zbudowany jest bowiem tylko z trzech części.

Pierwsza część A służy do zaznaczenia symbolu danej deklaracji podatkowej, którą aktualnie wypełniamy. W następnej części B wypełniamy informacje o podartniku, czyli standardowe dane takie jak imię, nazwisko itd.

W ostatniej części jedyne wyzwanie – musimy bowiem prawidłowo podać i wyliczyć wysokość kwoty różnicy pomiędzy przysługującym nam odliczeniem a kwotą odliczoną. Musimy w tym miejscu brać pod uwagę maksymalną możliwą kwotę do zwrotu, w myśl ust. 9 i 10 w art. 27F ustawy o PIT.

Wyliczanie kwoty i rozliczenie małżonków

Ponadto miejmy na względzie, że kwota, o którą się upominamy, nie powinna przekroczyć łącznej sumy składek poniesionych na ubezpieczenie społeczne, a także na ubezpieczenie zdrowotne, jakiemu podlegają druki PIT-36 i PIT-37. Dodatkowo suma tych składek pomniejszana jest o składki w druku PIT-36L albo PIT-28.

Należy takze pamiętać, że niezależnie od tego, w jakim charakterze występują opiekunowie dziecka, tzn. Czy są to rodzice w związku małżeńskim ,czy też opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy, zawsze kwotą właściwą do wyliczenia składki jest suma wszystkich poniesionych składek. Sumę tę także należy uznać za górną granicę zwrotu przeznaczonego na dziecko. Dotyczy to także podatników, ktorzy jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego zawarli związek małżeński, ale w już w jego trakcie jedno z małżonków zmarło.

To, czy jako małżonkowie wypełnimy druk PIT/UZ raz czy też jeszcze raz, zależy od formy, w jakiej się rozliczamy. A zatem, jeśli rozliczamy się na wspólnym druku wystarczy wypełnić druczek dodatkowy tylko raz, jeśli jednak każde z nas rozlicza się na oddzielnym druku, wówczas do każdej kopii załączyć będzie trzeba druk oddzielny. Pamiętajmy, że dane identyfikujące obojga małżonków muszą być zawarte.

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do wszystkich dochodów rozliczanych w PIT za ubiegły, 2014 rok. Przepisy przewidziane zostały rozporządzeniem z 23 października tegoż roku.