Jak rozlicza się osoba duchowna? Dowiedz się, kogo dotyczy PIT-19a

Choć niemalże każdy jest zobowiązany do złożenia rocznej deklaracji wykazującej dochody i podatki od nich zapłacone, to niektóre podmioty zostały […]

Choć niemalże każdy jest zobowiązany do złożenia rocznej deklaracji wykazującej dochody i podatki od nich zapłacone, to niektóre podmioty zostały spod tego prawa wyjęte. Jest tak na przykład w przypadku osób duchownych. Jednak nie są one zwolnione ze składania zeznania PIT-19a. Czym jest ta deklaracja i kiedy powinno się ją złożyć?

Polskie prawo a osoba duchowna w kontekście pitów

Definicja osoby duchownej w polskim prawie powinna być jasna i konkretna. Nie można za osobę duchowną przyjąć każdego księdza, należałoby doprecyzować, kto może za taką osobę uchodzić. Jednak próżno szukać takiego rozwiązania w zapisach prawnych, a co za tym idzie przekłada się to na rozliczenia PIT, w tym PIT-19a.

„Dla celów podatkowych zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o gwarancji wolności sumienia i wyznania ustawodawca określił, że pojęcie duchownych oraz osób zakonnych kościołów i innych związków wyznaniowych ustalają wewnętrzne prawa Kościoła lub innego związku wyznaniowego, czyli definicję osoby duchownej określa statut danego Kościoła lub innego związku wyznaniowego”.[1]

Jednak taka interpretacja przepisów sprawia, że dochodzi do częstych nadużyć podatkowych. Kiedy więc i jak powinni rozliczać się duchowni?

Jakie rozliczenia PIT dla osób duchownych?

Jeśli mówimy o rozliczaniu przez Internet czy składaniu druków PIT osób duchownych, wówczas zastosowanie będą miały przepisy ujęte w ustawie o podatku dochodowym zryczałtowanym, a dokładnie jej artykułu 42. Tam czytamy, że „osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej „ryczałtem”. (…) Osoby, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji”.[2]

Czym jest deklaracja PIT-19a?

Zatem każda osoba duchowna, choć nie jest objęta opodatkowaniem stałym, musi liczyć się z podatkiem zryczałtowanym. Jeśli zatem chce rozliczenia PIT, musi złożyć druk deklaracji PIT-19a (lub skorzystać z e-deklaracji) do końca stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.

PIT-19a jest deklaracją wskazującą na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od zryczałtowanej kwoty podatku dochodowego, a więc w ten sposób osoby zdrowotne wykazują, jakie składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone.

Dlaczego duchowni są zwolnieni z rozliczeń PIT?

Zatem, zgodnie z przepisami, osoby duchowne oraz inne osoby objęte ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym są zobowiązane do opłacania ryczałtu, a co za tym idzie są zwolnione z obowiązku składania zeznań podatkowych, korzystania z programu PIT online lub wypełniania druków PIT innych niż druk PIT-19a.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pit-19a-kiedy-nalezy-zlozyc, dostęp: 04.07.2019r.

[2] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-niektorych-przychodow-osiaganych-przez-osoby-fizyczne/, dostęp: 04.07.2019r.