Jak rozliczać przychody zagraniczne?

Aby dokonać poprawnego, rocznego rozliczenia, jednocześnie będąc polskim rezydentem podatkowym, należy zsumować wszystkie uzyskane w ciągu roku kwoty przychodów, uwzględniając […]

Aby dokonać poprawnego, rocznego rozliczenia, jednocześnie będąc polskim rezydentem podatkowym, należy zsumować wszystkie uzyskane w ciągu roku kwoty przychodów, uwzględniając poza krajowymi także te zagraniczne. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.W niektórych przypadkach nie ma jednak potrzeby aby przychody zagraniczne w ogóle wykazywać.

Samo pojęcie polskiego rezydenta podatkowego opisuje podmiot, który wszystkie swoje uzyskane przychody rozlicza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tutaj także posiada miejsce zamieszkania. Ponadto, szczegółowo w myśl przepisów:

  • rezydent musi posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych albo gospodarczych (rozumianych także jako ośrodek interesów życiowych)
  • rezydent przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dłuższy czas, czyli ponad 183 dni w ciągu roku

Jeśli chodzi o osoby będące dla odmiany nierezydentami, uzyskującymi przychody z terenu Polski, rozliczanie z urzędem skarbowym dotyczy tylko i wyłącznie tych dochodów. Istnieją jednak przypadki, w których ten obowiązek może zostać ograniczony, gdzie podstawą do takich ograniczeń są zawarte umowy międzynarodowe.

Co może polski rezydent?

Podsumowując, polski rezydent ma pełne prawo do osiągania dochodów ze źródeł polskich, jak i zagranicznych, w tym wynagrodzeń wypłacanych przez zagranicznych przedsiębiorców. Dotyczy to także przypadków, w których podejmuje się zleceń w kraju. Wszystkie te przychody może on rozliczyć u nas, posługując się arkuszem właściwego zeznania. Do obowiązków rezydenta należy również rozliczenie się z przychodów, jakie uzyskał wskutek pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej za granicą.

Zabezpieczeniem przed wystąpieniem podwójnego opodatkowania są zawarte umowy międzynarodowe. Umowy te mogą się różnić, ale wspólną dla nich „bazą” i podstawą są konwencje modelowe OECD, stanowiące szablon, możliwy do modyfikowania. Te same przychody chronione są zarówno w kraju zarobkowania, jak i poza jego granicami, w tym w kraju rezydencji. Umowy międzynarodowe opierają się o założenia, takie jak:

  • pewne przychody nie są w ogóle opodatkowane w jednym państwie (a przychody opodatkowane są tylko tam, gdzie podatnik podjął się pracy zarobkowej lub tam, gdzie jest rezydentem)
  • przychody objęte podatkiem w dwóch państwach, przy podatku pobieranym tylko w jednym z nich, co do wartości określonej ustalonym limitem (przykładem mogą być opodatkowane odsetki, podatek ustalany nie powinien jednak przekroczyć 10% kwoty brutto)
  • przychody opodatkowane w dwóch krajach, zarówno w państwie rezydenckim, jak i w państwie zarobkowania, przy czy stosowane są reguły przepisów o unikaniu podwójnego objęcia podatkiem takie jak zwolnienie z progresją oraz proporcjonalne odliczenie

Odliczanie proporcjonalne i zwolnienie z progresją

Część umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera wskazanie do stosowania zasady odliczania proporcjonalnego. Zdarza się także, że w umowie takiej nie ma konkretnego wskazania, lub stosowna umowa z danym państwem dotychczas jeszcze nie została zawarta. W takim przypadku podatnik powinien kierować się poniższymi wytycznymi:

  • w zeznaniu za miniony rok podatkowy wykazać należy uzyskane spoza granic kraju przychody (najczęściej posłużymy się tutaj drukiem PIT-36 z załączonym druczkiem PIT/ZG)
  • trzeba odliczyć podatek płacony u źródła, we właściwym kraju obcym, ale w stopniu proporcjonalnie nie większym aniżeli podatek, jaki płaciliśmy od przychodów w ojczyźnie, przy zakresie właściwym dla kwoty przychodu zagranicznego (a zatem proporcjonalnie do przychodu poza Polską)

W przypadku, gdy podatek płacony za granicą znacznie przewyższa ten krajowy, niezbędne staje się odliczenie części podatku obcego, ale nie przysługuje nam odliczenie w pełnej jego kwocie.

Co się tyczy natomiast zasady zwolnienia z progresją to należy wiedzieć, że jej stosowanie prowadzi do zwolnienia od opodatkowaniu w Polsce kwot, jakie uzyskaliśmy poza jej granicami. Użycie zwolnienia z progresją wpływa także na stopień skali podatkowej dla wynagrodzeń wypłacanych w kraju.