Jak rozliczają się małżonkowie? Sprawdź, co musisz wiedzieć przed wypełnieniem pita

Zgodnie z prawem rozliczanie z fiskusem musi nastąpić do końca kwietnia roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Czasami jednak […]

Zgodnie z prawem rozliczanie z fiskusem musi nastąpić do końca kwietnia roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Czasami jednak sytuacja podmiotu rozliczającego się jest niejasna. Tak dzieje się w momencie, w którym rozliczają się małżonkowie. Jakie są zapisy ustawy, dotyczące rozliczania się wspólnoty małżeńskie?

Jakie możliwości przysługują małżonkom podczas wypełniania druków PIT?

Decydując się na uzupełnianie deklaracji PIT 36 czy PIT 37, małżonkowie mogą wybrać dwie możliwości. Oczywiście przy założeniu, że nie posiadają ustanowionej notarialnie odrębności majątkowej:

  • Rozliczyć się oddzielnie i samodzielnie, o czym mówi artykuł 6 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.[1]

  • Rozliczyć PIT się wspólnie, na jednym zeznaniu, przy założeniu, że spełniają przewidziane przez ustawę warunki.

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 zakres opodatkowania dochodów ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, art. 26e koszty kwalifikowane i art. 26h odliczanie wydatków na termomodernizację; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.[2]

W jaki sposób złożyć wniosek?

Co ważne, ustęp drugi część b ustawy wspomina, że rozliczenie przez internet czy w sposób stacjonarny, programem PIT online czy ręcznie może zostać dokonane przez tylko jednego z małżonków. To oznacza, że nie ma powodu, by duplikować zeznania, ale warto pamiętać, że takie zeznanie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, w związku z czym oszustwa jednego z małżonków mogą doprowadzić do jego zatrzymania.

Kiedy można skorzystać z takiego rozliczenia PIT?

Składanie tego rodzaju e-deklaracji jest możliwe nie tylko przy wspólnocie małżeńskiej oraz w sytuacji, gdy małżeństwem pozostawano przez cały rok podatkowy, ale także wówczas, gdy jeden z małżonków nie osiągnął przychodów. Wówczas również istnieje możliwość, by wspólnie rozliczyć się z fiskusem i wypełnić jeden z pitów.

Dlaczego wspólne rozliczanie może być korzystne?

Rozwiązanie to jest pozytywne, jeśli małżonkowie korzystają z różnego rodzaju ulg. Może być to także pomocne przy ustalaniu ewentualnego dochodu lub ze względu na zastosowanie jednej z zasad odnoszących się do podstawowych, ogólnych progów podatkowych, jakie obowiązują w polskim prawie podatkowym.

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 22.05.2019r.

[2] Idem.