Jak wygląda rozliczenie pracujących studentów?

Studenci, którzy uzyskują przychody z tytułu stosunku pracy bądź umów cywilnoprawnych, zmuszeni są do złożenia deklaracji PIT we właściwym urzędzie […]

Studenci, którzy uzyskują przychody z tytułu stosunku pracy bądź umów cywilnoprawnych, zmuszeni są do złożenia deklaracji PIT we właściwym urzędzie skarbowym. W przypadku, gdy otrzymują oni wynagrodzenie na podstawie tzw. małych umów, nie muszą oni składać zeznania PIT.

Jakich przychodów student nie musi rozliczać?

Nie wszystkie przychody studenta są opodatkowane. Przykładem są chociażby świadczenia stypendialne, które oferowane są przez uczelnie bądź państwowe oraz samorządowe instytucje związane ze szkolnictwem wyższym. Podatek nie jest również pobierany od przychodów uzyskanych z racji praktyk zawodowych na które studenta skierowała uczelnia wyższa. Jednak w tym przypadku kwota dochodów nie może przekraczać 2280 złotych. Wszelkie świadczenia stypendialne związane z wyjazdem w ramach europejskiego programu wymiany Erasmus+ również zwolnione są z podatku.

Należy mieć jednak na uwadze, że część świadczeń jednak podlega opodatkowaniu. Chodzi o środki o kwocie wyższej niż 3800 złotych, które zostały uzyskane na zasadach ogólnych z racji jednostki samorządowej bądź pozarządowej organizacji pożytku publicznego. W tym wypadku podatek zostaje odliczony od nadwyżki z 3800 złotych, a płatnik jest zobligowany do wpłacenia zaliczki.[1]

Przychody uzyskane w ramach umowy o pracę, zlecenie lub dzieło

W przypadku, gdy student w danym roku podatkowym podjął pracę zarobkową, musi się on rozliczyć z uzyskanego przychodu. Niezależnie od podpisanej umowy, student musi złożyć deklarację podatkową we właściwym urzędzie skarbowym. Podobnie jest z wysokością uzyskanych przychodów, nawet jeśli nie przekraczają one kwoty wolnej od podatku, student musi złożyć zeznanie podatkowe.

Jedyny wyjątek stanowi tzw. mała umowa. Na jej podstawie student wykonuje niewielkie zlecenie dla danej firmy, za które otrzymuje on wynagrodzenie niższe niż 200 złotych. W takim przypadku płatnik odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, a student nie musi składać deklaracji PIT.

Na jakim formularzu student powinien się rozliczyć?

Student, którzy chce rozliczyć się z umowy o pracę bądź z umów cywilnoprawnych musi wybrać druk PIT-37. Jest to również formularz odpowiedni do rozliczenia opodatkowanego stypendium uzyskanego przez studenta. Formularz należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym bądź przesłać go drogą elektroniczną do końca kwietnia roku, który następuje po rozliczanym roku podatkowym.

Jakie ulgi przysługują studentowi?

Student rozliczając się może skorzystać z przysługujących mu ulg. Jedną z nich jest np. ulga na internet. Musi on jednak pamiętać, że ma ona pewne limity czasowe i kwotowe. Koszty internetu można odliczyć jedynie przez dwa następujące po sobie lata i suma ulgi nie może przekroczyć kwoty 760 złotych za każdy rok. Bardzo ważne jest również, aby student był określonym i udokumentowanym odbiorcą usługi. Należy pamiętać również o tym, że uldze podlegają jedynie wydatki na użytkowanie sieci internetowej a nie możliwe dodatkowe usługi wliczone w pakiet.

Zarobki studenta wpływają również na ulgi oraz odliczenia jego rodziców. W sytuacji, gdy nie skończył on 25. roku życia, ale jego dochód był wyższy niż kwota wolna od podatku, jego rodzice nie mogą skorzystać z ulgi na dziecko.

[1] https://www.pit.pl/pit-studenta/, dostęp: 23.10.2019 r.