Nadchodzą zmiany w podatku dochodowym PIT 2015

Nadchodzi szereg zmian, które zyskają moc z początkiem roku 2015. Oznacza to jednocześnie, że rozliczając się z podatku dochodowego za […]

Nadchodzi szereg zmian, które zyskają moc z początkiem roku 2015. Oznacza to jednocześnie, że rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2014 będziemy się do modyfikowanych przepisów zastosować. Nowe przepisy odnoszą się także do tematyki zwolnień od podatku. Z poniższego artykułu dowiesz się, w jaki sposób zachodzące zmiany odbiją się na Twoim portfelu.

  • Rozszerzony został zakres zwolnień od opodatkowania odszkodowań oraz zadośćuczynienia, które podatnik otrzymuje wedle przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw o normatywne źródła prawa pracy. Zmiany wprowadzono jeszcze w ubiegłym roku, ustawą z dnia 29 sierpnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478). Przepisy odnosi się już do dochodów, jakie uzyskaliśmy od początku minionego roku podatkowego.
  • Z podatku dochodowego zwolnione zostały te kwoty, które otrzymano na podstawie ustawy o skardze na naruszanie prawa strony do rozpoznania sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego, które prowadzi (lub nadzoruje) prokurator, a także w postępowaniu sądowym bez nie mającej uzasadnienia zwłoki. Przepisy analogicznie wchodzą w życie z początkiem roku 2015, ale odnoszą się do dochodu rozliczanego za miniony rok podatkowy.
  • Dla żołnierzy zawodowych rozszerzony został zakres zwolnienia w świadczeniach mieszkaniowych (zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o świadczenia mieszkaniowe…)
  • Poszerzył się także zakres zwolnień dla nagród ze sprzedaży premiowej usług. Przepis nabierze mocy prawnej z początkiem roku przyszłego, gdyż odnosi się do dochodów, jakie uzyskamy z początkiem stycznia 2015 roku. Specyfika zmiany odnosi się do popularnego i utrwalonego orzecznictwa sądowego, w myśl którego wpłaty typu ‚cash back’ (1% od wartości dokonywanych zakupów w przypadku korzystania z karty) są traktowane jako premię za sprzedaż usługi. Dotyczy to transakcji dokonywanych dla kwot poniżej 760 zł.
  • Zwolnienia objęły dodatek energetyczny dla odbiorcy energii elektrycznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Dotyczy dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2015 roku, a zatem ulga przysługuje nam dopiero w rozliczeniu za kolejny rok podatkowy.

Zmiany dotyczą także zwolnień przedmiotowych, które zaprowadzone zostały ustawą z dnia 7 listopada 2014 rok o wykonywaniu działalności gospodarczej. Zmiany, podobnie jak większość omawianych przez nas powyżej, dotyczą dochodów uzyskiwanych od początku nowego roku 2015.

Wśród najistotniejszych zmian należy zwrócić uwagę na zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia, jakie otrzymuje pracownik z racji autobusowego transportu pracowników do zakładu pracy, organizowanego przez jego właściciela. Kolejna zmiana dotyczy świadczeń pod postacią porad prawnych, z jakich korzystają te osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki. Wartość udzielanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia również została zwolniona z podatku.

Zachodzące w nowym roku zmiany objęły także zakres zwolnień przedmiotowych, jakie wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2014 roku, która zmodyfikowała przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe zasady odnoszą się do dochodów uzyskanych w minionym roku podatkowym. Dodatkową ciekawostką jest zwolnienie z opodatkowania niewykorzystanej ulgi na dzieci.