Nadpłata i niedopłata podatku w PIT za 2013 rok

Niejednokrotnie rozliczając deklarację PIT, może się okazać, że w deklaracji występuje nadpłata lub niedopłata podatku PIT. Nadpłata wynikać może z następujących powodów

  • poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej niż faktycznie jest u podatnika wymagany (np. 32% zamiast 18%) i rozliczenia podatku zgodnie z niższym stopniem skali,
  • stosowania błędnej, zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego,
  • zastosowania ulg i odliczeń, w tym rozliczenia straty z lat poprzednich,
  • rozliczenia kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w trakcie obliczania zaliczek na podatek.

W przypadku rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. A zatem jeżeli rozliczysz się szybciej – szybciej uzyskać możesz prawo do zwrotu nadpłaty.

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia nie podlega podwyższeniu o wartość odsetek za zwłokę, jeśli zostanie zwrócona terminowo.

Termin zwrotu nadpłaty

Organ podatkowy ma 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej na zwrot kwoty nadpłaty wykazanej w deklaracji rocznej PIT. Inaczej jest w przypadku, gdy nadpłata nie wynika z treści deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika z końcem roku, lecz kiedy podatnik się pomylił w deklaracji i trzeba ją skorygować na jego korzyść:

  • W ramach czynności sprawdzających, gdy to urzędnik dokonuje korekty – urzędnik przekaże uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji z prawem do wniesienia sprzeciwu – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika.
  • W ramach czynności sprawdzających przez podatnika niezależnie czy po przeprowadzeniu kontroli czy bez niej – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania – w zakresie nadpłaty wykazanej przez przeprowadzenie korekty, w pozostałym zakresie nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej.