Opłaty paliwowe dla oleju napędowego DIESEL

Sprzedaż oleju napędowego Diesel (ON)  musi być szeroko dokumentowana i ewidencjonowana na terenie naszego kraju. Sprzedaż taka jest też w […]

Sprzedaż oleju napędowego Diesel (ON)  musi być szeroko dokumentowana i ewidencjonowana na terenie naszego kraju. Sprzedaż taka jest też w znacznym stopniu obciążona podatkiem. Na opłaty związane z handlem olejem napędowym składają się koszty jego wyprodukowania, wartość od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz opłata paliwowa, której wysokość wynosi aż 5% ostatecznej ceny oleju. W roku 2014 oplata taka to kwota 262,52 zł za 1000 litrów oleju.

Wysokość opłaty paliwowej ma duży wpływ na to jak ostatecznie ukształtuje się cena nabywanego przez nas paliwa w postaci oleju napędowego. Warto pamiętać o tym, że opłata ta jest obowiązkowa, nie pominiemy jej ponieważ jest ona uiszczana na rzecz Państwa. Ustawodawca szczegółowo uregulował wszelkie przepisy dotyczące opłat w takim celu.

Pamiętajmy, że stawka opłaty paliwowej ulega podwyższeniu , względem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dotyczy to okresu czasowego trzech pierwszych kwartałów rocznych. I tak na przykład w roku 2013 wskaźnik taki wynosi 1%. Jeśli chcemy się dowiedzieć jaki jest aktualnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych należy zerknąć do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 roku. Podobnie wydane zostało obwieszczenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 roku. Zawarta została w nim także stawka opłaty paliwowej na bieżący rok. Obwieszczenie to jest opublikowane do wglądu w Monitorze Polskim z dnia 19 listopada 2013 roku pod pozycją 905.

Zapłata opłaty paliwowej jest nieunikniona dla:

  • producentów paliw silnikowych
  • importerów paliw silnikowych
  • podmiotów, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia – przy zastosowaniu przepisów o podatku akcyzowym paliw lub gazu
  • innym podmiotów objętych przepisami o podatku akcyzowym

Podmiotom takim przysługuje zwolnienie z obowiązku opłaty paliwowej wtedy, gdy wynika to z międzynarodowych umów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Opłata paliwowa staje się naszym obowiązkiem w dniu powstania zobowiązania podatkowego. Aby obliczyć wysokość takiej opłaty potrzebna jest ilość paliw silnikowych (bądź gazu) od których podmioty płacą podatek akcyzowy.

Poprzez opłatę paliwową nie jest zwiększana podstawa opodatkowania akcyzy z tytułu importu towarów nią objętych.