PIT-36 wypełnianie krok po kroku 2015/2016

Druk PIT – 36 jest podobny do druku PIT – 37 ale jest bardziej rozbudowany. Mając pod ręką formularz należy […]

Druk PIT – 36 jest podobny do druku PIT – 37 ale jest bardziej rozbudowany. Mając pod ręką formularz należy zastanowić się nad formą jego rozliczenia rozliczenia. W przypadku PIT – 36 są trzy możliwości dokonania rozliczenia: indywidualne, wspólnie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przed rozpoczęciem  wypełniania druku PIT – 36, należy podjąć decyzję, w jaki sposób podatnik będzie się rozliczać. Podjętą decyzję należy odzwierciedlić dokonując stosownego odznaczenia w pozycjach 6, 7, 8.

PIT 36PIT-36 strona 2PIT-36 strona 3

PIT-36 – Część A – Krok 1

W części A kolejno wpisujemy dane identyfikujące osobę jako podatnika.  W pozycji 1 wpisujemy swój numer NIP.  Jeśli podatnik rozlicza się wraz z małżonkiem – należy ustalić, które z małżonków będzie podatnikiem, a które będzie figurować w PIT – 36 jako małżonek i według tego kryterium cały czas wypełniamy deklaracje PIT – 36. Ustalając formę rozliczenia wypełniamy pozycję 2 wpisując NIP małżonka. Pozycje 3 i 4 wypełnia  urząd skarbowy, tak więc podatnika wypełniającego wniosek nie interesują.

Przy tytule PIT-u na zielonym tle znajduje się miejsce do wpisania roku, za jaki wypełnione jest rozliczenie. Bardzo często zdarza się, że podatnik zapomina o tym maleńkim okienku i później jest wzywany do złożenia korekty. Wpisujemy więc od razu w tym miejscu rok 2012, by mieć to z głowy.

Kolejne pozycje 6 – 8 to wybór rodzaju rozliczenia się. Tu odhaczamy czy rozliczamy się indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Kto może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w PIT-36?

Aby małżeństwo mogło rozliczyć się wspólnie w oparciu o druk PIT – 36,ich związek małżeński oraz wspólnota majątkowa muszą trwać nieprzerwanie przez cały rok 2013.

Kto może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci

Jako osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć się na pit 36, np. każda osoba (rodzic lub opiekun prawny) wychowująca samotnie dziecko, a więc: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik lub osoba, w stosunku do której sąd orzekł separację i przydzielił opiekę nad małoletnim dzieckiem, a także  osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jeśli nie spełniamy powyższych warunków, nie obejmują nas preferencyjne formy rozliczeń i musimy swoje zadeklarować rozliczenie indywidualne.

Kolejne wpisy części A PIT – 36 to pozycje 9 i 10. W nich należy podać cel zeznania – zeznanie lub jego korekta (w sytuacji gdy składamy wniosek po raz 2) oraz adres urzędu skarbowego właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. Uwaga, nie chodzi o miejsce zameldowania, ale miejsce stałego zamieszkania. Jeśli przebywamy zagranicą – rozliczymy się w oparciu o PIT – 36 składając jego formularz do  urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

Program PIT-36

Krok 2: Część B

Część B formularza PIT – 36 (pozycje 11 – 38) w dalszym ciągu dotyczą danych, które umożliwiają identyfikację podatnika. W części B1 podajemy swoje dane,  natomiast część B2  zawiera dane małżonka, jeśli rozliczamy się wspólnie.

Krok 3: Część C

W części C wniosku PIT – 36 informujemy urząd skarbowy zaznaczając właściwe kwadraty o korzystaniu w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie lub w jednym z pięciu lat poprzedzających rok, za który składane jest zeznanie, ze zwolnienia w podatkach w ramach tak zwanego kredytu podatkowego, dzięki czemu konieczność płatności zaliczek podatku odłożona zostaje w czasie (maksymalnie na 3 lata) . Taki kredyt podatkowy dotyczy jedynie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po spełnieniu rozmaitych warunków opisanych w ustawie.   Dochód z roku zwolnienia podatnik opodatkowuje stopniowo przez pięć kolejnych lat następujących po roku od jego ustania.  W tej części PIT – 36 informujemy też urząd o tym, czy otrzymywaliśmy przychody z emerytury bądź renty zagranicznej.

PIT przez internet

Krok 4: Część D

Kolejna część druku PIT – 36 określona jako Dochody i Straty ze źródeł przychodów  rozpoczyna wyliczenia. W związku z tym w dalszych częściach formularza uzyskamy na koniec informację, czy jako podatnicy mamy dopłacić podatek, czy otrzymamy jego zwrot. Tutaj formularz PIT – 36  wypełniamy na podstawie innych dokumentów, min z druków i deklaracji otrzymanych od innych płatników (np. PIT – 11/8B, PIT – 8S, PIT – 40A/11A oraz PIT – R) oraz jeśli prowadzimy działalność gospodarczą  z księgi  przychodów i rozchodów i ksiąg rachunkowych.

Dochody te wpisujemy w poszczególne rubryki deklaracji w zależności od sposobu w jaki zostały one uzyskane.
W formularzu PIT – 36 zawartych jest 8 pozycji dotyczących źródeł przychodów są to:

  • należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy,
  • emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  •  działy specjalne produkcji rolnej,
  • działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
  • najem lub dzierżawa,
  • prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,
  • inne źródła.

Wpisując te dane uwzględniamy w każdej pozycji, która dotyczy nas jako podatników także koszty uzyskania przychodów (które są wykazane m.in. w dokumentach PIT dostarczonych nam przez płatników), dochody lub straty, kwoty należnych zaliczek  pobranych przez płatnika bądź wpłaconych samodzielnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyliczając dochód w tych częściach należy wziąć pod uwagę  różnicę sumy przychodów i kosztów ich uzyskania. Strata wychodzi nam wtedy,  gdy koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów.

Rozliczając się ze wspólnie z małżonkiem, podobnie do części D wypełniamy pozycję D1 analizując dokumenty potwierdzające dochody i straty współmałżonka.

W części D  formularza PIT – 36 znajduje się pozycja  D3, w której mamy obowiązek do swoich dochodów doliczyć dochody małoletnich dzieci otrzymywane np. z tytułu renty rodzinnej, wynajmu i najmu, praw majątkowych itp.  W tym celu należy dołączyć do PIT – 36 załącznik PIT/M, z którego następnie sumę dochodów wpisać w części D3. Niestety punkt ten jest dość zawiły. W pozycji D3 nie wykazujemy dochodów małoletnich dzieci wynikających z ich stypendiów, pracy oraz przedmiotów oddanych im do swobodnego użycia. Jeśli dziecko osiąga takie dochody a jest niepełnoletnie rodzic w jego imieniu składa właściwą deklarację PIT – 36 lub PIT – 37.

Przed wypełnieniem części D.3. formularza podatnik powinien wypełnić załącznik PIT/M. Obliczoną w tym załączniku kwotę dochodu należy następnie przenieść do podstawowego formularza czyli druku PIT – 36.

Krok 5: Część E

Część E w druku PIT – 36 to kolejne wyliczenia, podczas których należy dokonać odliczeń od dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne. Poza odliczeniami składek ZUS, możemy odliczyć tu również straty z lat ubiegłych a także jeśli korzystamy ze zwolnień od podatku dochodowego, prowadząc działalność gospodarczą na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

Krok 6: Część F

W tej części formularza PIT – 36  należy zająć się odliczeniami  od dochodu oraz zwolnieniami.  Jeśli  korzystamy z ulg i odliczeń od dochodu takich jak np.: ulgi na Internet, na dzieci oraz ulgi związane z mieszkaniem i domem,  ulgi rehabilitacyjne, odliczenia z tytułu przekazanych darowizn itp. Dodatkowo do zeznania podatkowego musimy wypełniać załączniki PIT/O oraz PIT/D. Po ich wypełnieniu właśnie na ich podstawie wypełniamy rubryki w części F wniosku PIT – 36.

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i otrzymaliśmy zwolnienie z podatku, tutaj także je wykazujemy (poz. 153).

Krok 7: Część G

Wniosek PIT – 36  zawiera także pozycję, w której niektórzy podatnicy będą musieli wykazać kwoty zwiększające podstawy opodatkowania lub zmniejszające stratę jeśli utraciliśmy prawo do wcześniejszych pomniejszeń. W części G należy wykazać kwoty ulg inwestycyjnych, jakie wcześniej zostały odliczone, a także wydatków, jakie podatnik poniósł i odliczył wcześniej na  nabycie nowych technologii czy  odliczonego już w latach poprzednich dochodu objętego zwolnieniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W dalszej części podatnicy powinni wykazać w odpowiednich pozycjach 157 – 158 kwoty wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania bądź w pozycjach 159 – 162  kwoty wpływające na zmniejszenie straty z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Aby to wyliczyć wystarczy przeczytać broszurę jaką do formularza PIT – 36 wydało Ministerstwo Finansów. Jest to bardzo precyzyjnie wyjaśnione i osoby, które korzystają bądź korzystały z odliczeń nie powinny mieć z tym większych problemów.

Krok 8: Część H

Ten fragment druk pit 36 to miejsce na obliczenie podatku. Aby uzyskać dochód  do opodatkowania – pozycja 176, musimy od sumy kwot z pozycji 143 i 144 odjąć kwoty z pozycji 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153 oraz 154. A do wyniku należy dodać sumę kwot z pozycji 157 i 158. Otrzymany wynik stanowi dochód do obliczenia.

Jeśli w minionym roku podatnik osiągnął dochód ze źródeł zagranicznych, do których miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją – zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu. Wypełniamy w części H druku PIT – 36 pozycje 168 i 169. Więcej o tym można szczegółowo przeczytać  w broszurze dołączanej do druku pit 36, jaką można uzyskać w każdym urzędzie skarbowym, a także na stronie Ministerstwa Finansów i koniecznie powinny zapoznać się z nimi wszystkie osoby osiągające dochody zagranicą, gdyż tylko dzięki temu będą mogły precyzyjnie wyliczyć swoje dochody.

Kolejna rubryka w części H – pozycja 170, to podstawa obliczenia podatku. Będzie on zależał od sposobu w jaki się rozliczamy. Jeśli na pierwszej stronie formularza PIT – 36 zaznaczyliśmy pozycję 6, która oznacza, że rozliczamy się  indywidualnie – podstawę obliczenia podatku przepisujemy z pozycji 167. Jeśli podatnik wybrał sposób rozliczania jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wraz ze współmałżonkiem – kwotę z pozycji 167 dzielimy na pół i zaokrąglając to co wyjdzie do pełnych złotówek – wpisujemy w pozycję 170.

Doliczenia do podatku – pozycja 172, wypełniamy jeśli wyniknęła sytuacja, że podatnik skorzystał z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym 2012 wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany, zmienił w całości przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, otrzymał w 2012 roku zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Krok 9: część I, J 

Jest to część zeznania PIT – 36, w której należy dokonać odliczenia od podatku, wypełniając odpowiednio wcześniej, jeśli podatnik posiada jakieś ulgi załączniki PIT/O oraz PIT/D. poza tym w tej części odlicza się również składkę na ubezpieczenia zdrowotne, także te poniesione podczas  pracy zagranicą, jeśli tylko takie zostały za nas opłacone.

W części J  dokumentu PIT – 36 dokonujemy obliczenia zobowiązania podatkowego.Aby tego dokonać należy od kwoty podatku, jaka została wyliczona i wpisana wcześniej w  pozycji 175 w części H naszego dokumentu, należy odjąć sumę kwot z pozycji 176, 177,180, 181 i 183. Wyliczona kwota to podatek po odliczeniach, który należy wpisać w pozycję 185.  Kolejne pozycje w części J (pozycja 186 i 187) dotyczą zryczałtowanego podatku od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej. Szczegóły jak przeprowadzić taki remanent i jak wyliczyć zryczałtowany podatek w przypadku likwidacji działalności dostępne są na stronie ministerstwa finansów.

Do pozycji 188 wpisujemy wyliczony podatek należny. Wylicza się go sumując ze sobą kwoty zapisane w pozycjach 186, 186, 187. Trzy ostatnie pozycje tej części dotyczą wyliczenia należnych zaliczek za rok podatkowy. W jaki sposób je wyliczyć dokładnie opisuje wniosek PIT – 36. Z poszczególnych wersów wynika co od czego odjąć i co do czego dodać, aby wyszły dokładne wyliczenia.

Krok 10: część K

Wypełnienie ostatniej części, ujawni czy mamy urzędowi skarbowemu dopłacić podatek, czy może zapłaciliśmy więcej i to my otrzymamy zwrot nadpłaty. W tej części        PIT – 36 wpisujemy m.in. sumę wpłaconych zaliczek – pozycja 192, podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008 (poz. 193),  zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, od dochodów (przychodów) uzyskanych bez pośrednictwa płatnika (z pewnymi wyjątkami). Deklaracja PIT – 36  w tej części wymaga też wykazania kwot podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 i 10 ustawy o PIT oraz różnicy pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą i różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem. Dzięki wypełnieniu tych pozycji można wyliczyć czy mamy dopłacić podatek, czy może mamy nadpłatę (pozycja 207, 208). Aby sprawdzić czy musimy dopłacić podatek dodajemy ze sobą sumy kwot wykazanych w pozycjach 188, 193 – 196, 203 i 204, a od otrzymanej kwoty odejmujemy następnie sumę z dodanych ze sobą pozycji 192, 206 i 206. Jeśli wynik wyjdzie dodatni – jest to kwota jaką musimy dopłacić urzędowi. Jeśli kwota wyjdzie ujemna lub zerowa w pozycji 207 – kwota do zapłaty wpisujemy 0. Następnie zajmujemy się pozycją 208, aby sprawdzić czy i jeśli – to w jakiej wysokości nadpłaciliśmy podatek. W tym przypadku należy zsumować ze sobą kwoty z pozycji 192, 206 i 207 i od otrzymanego wyniku odjąć sumę z pozycji 188, 193 – 206, 203 oraz 204.  Jeśli wynik jest liczbą ujemną wpisujemy 0. Jeśli natomiast wychodzi nam jakaś kwota dodatnia, to urząd jest zobowiązany ją nam zwrócić, gdyż jest to nadpłata podatku. Urząd zwróci ją tylko i wyłącznie wtedy, jeśli podatnik nie zalega z płatnościami zaliczek, ani nie ciążą na nim żadne mandaty i kary, których egzekucją zajmuje się poborca skarbowy. Jeśli jest inaczej, kwota nadpłaty zostaje zapisana w poczet zobowiązania.

 

Krok 11: część L

Jest to część dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego, który w myśl ustawy wypełniają osoby nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Polski i uzyskują przychody bez pośrednictwa płatników. Ta część PIT – 36 dotyczy osób, które na mocy  art. 29 ustawy o PIT zobowiązane są do wpłacania zryczałtowanej kwoty podatku bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli do nich należymy – musimy wypełnić tabelę w części L (i za małżonka L1 – jeśli rozliczamy się wspólnie),  wpisując zaliczki wpłacone przez 12 miesięcy.

Krok 12: część M, N

Kolejna część formularza PIT – 36 to część M – Odsetki naliczone zgodnie z  zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy o PIT.  Tę część wypełniają te osoby, które będąc podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku, a następnie byli zobowiązani do zaliczenia ich do środków trwałych. W tabelach podzielonych na 12 miesięcy wykazują  stosowne kwoty zaliczek.

Jeśli część ta nas dotyczy, po jej wypełnieniu przechodzimy do części N PIT – 36, gdzie należy wykazać należne za poszczególne miesiące lub kwartały roku podatkowego zaliczki na podatek, o którym mowa w art. 44 ust. 1, 1a i 7 ustawy o PIT, z wyjątkiem zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej uiszczanych w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy. Jest to ostatnia część, która wymaga wyliczeń.

Pozostaje jeszcze tylko wypełnienie wniosku o przekazanie jednego procenta wskazanej organizacji pozarządowej, informacje dodatkowe, podanie liczb załączników składanych wraz z drukiem PIT – 36 i oświadczenie czyli podpis składającego formularz  PIT – 36.