PIT-36 za 2017 w 2018 roku- wypełnianie, program

PIT-36 jest to deklaracja, która składamy jako podatnicy zobowiązani do samodzielnego obliczania zaliczek na podatek. Deklaracja PIT-36 dotyczy osób, które […]

PIT-36 jest to deklaracja, która składamy jako podatnicy zobowiązani do samodzielnego obliczania zaliczek na podatek. Deklaracja PIT-36 dotyczy osób, które doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci lub obniżają dochód o straty z lat ubiegłych.

Kto wypełnia PIT-36?

Deklarację PIT-36 składamy przede wszystkim, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą lub działalność pod postacią spółki cywilnej. Formularz podatkowy składają również osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Deklarację wypełniają też osoby osiągające dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą kraju. Dołączają oni do PIT-36 załącznik PIT/ZG, w którym wykazuje się, w jakim kraju otrzymaliśmy wynagrodzenie oraz jaka była jego wartość, dodatkowo niezbędne może być podanie kwoty zapłaconego za granicą podatku. Inne źródła dochodu, które podlegają deklaracji PIT-36:

 • zbycie nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2007- 2008,
 • wszelkie źródła pochodzące z zagranicy
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • innych źródła opodatkowane na ogólnych zasadach, od których w ciągu roku podatkowego nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek.

Formularz PIT-36 składają również osoby, które korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, czyli z tzw. kredytu podatkowego oraz osoby, które sporządziły remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego. Należy zauważyć, że deklarację PIT-36 można rozliczać wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Nie można rozliczać się wspólnie, jeśli któryś z podatników uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy), uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-36L lub uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.

Jak wypełniać formularz PIT-36?

Przy rozliczaniu się z podatku PIT-37 przede wszystkim należy zdecydować, czy rozliczamy się sami, czy chcemy zrobić to wspólnie z małżonkiem. Małżonkowie rozliczą się wspólnie na formularzu PIT-36 tylko wtedy, gdy chociaż jeden z nich uzyska dochody uprawniające do skorzystania z tego formularza, czyli np. z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.
Poszczególne części deklaracji podatkowej PIT-36:

 • CZĘŚĆ A czyli miejsce i cel składania zeznania. Należy tutaj podać nazwę urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego,
 • CZĘŚĆ B czyli dane identyfikacyjne i adres zamieszkania. Podajemy tutaj dane identyfikacyjne podatników składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Części B2 nie wypełniają osoby, które rozliczają się indywidualnie lub samotnie wychowują dzieci,
 • CZĘŚĆ C czyli informacje dodatkowe. W części tej informujemy między innymi o korzystaniu w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie lub w jednym z pięciu lat poprzedzających rok, za który składane jest zeznanie, ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
 • CZĘŚĆ D czyli dochody i straty ze źródeł dochodu. Należy tu wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty należnych zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników. Część D2 wypełniamy, jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem,
 • CZĘŚĆ E czyli odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • CZĘŚĆ F czyli odliczenia od dochodu/ zwolnienie. Tę część wypełniają podatnicy, korzystający z ulg i odliczeń od dochodu oraz zwolnień,
 • CZĘŚĆ G czyli kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/ zmniejszające stratę,
 • CZĘŚĆ H czyli obliczenie podatku. W tej części obliczamy swój podatek, który należy odprowadzić. Możemy do zrobić za pomocą kalkulatora, dostępnego w sieci,
 • CZĘŚĆ I czyli odliczenia od podatku. Dokonujemy tutaj odliczeń między innymi ze składek ZUS i od podatku wydatków mieszkaniowych,
 • CZĘŚĆ J czyli obliczenie zobowiązania podatkowego,
 • CZĘŚĆ K czyli kwota do zapłaty / nadpłata. Wypełniamy tutaj informacje na temat podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Wykazujemy zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W tej części podatnik wykazuje również kwoty podatku zapłaconego za granicą,
 • CZĘŚĆ L czyli zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art.44 ust.1b ustawy. Jest to podatek, jaki osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane (bez wezwania) wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za grudzień jest płatny w terminie złożenia zeznania,
 • CZĘŚĆ M czyli odsetki naliczone zgodnie z art.22e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy,
 • CZĘŚĆ N czyli należne zaliczki, o których mowa w art.44 ust.1, 1a i 7 ustawy,
 • CZĘŚĆ O czyli wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Za wniosek uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP (w poz. 305) oraz kwoty do przekazania na jej rzecz (w poz. 306). Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP, która jest uprawniona do otrzymania 1% podatku należnego,
 • CZĘŚĆ P czyli informacje uzupełniające. Są to między innymi informacje o celu szczegółowym przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Można tutaj podać adres do korespondencji, swój numer telefonu, numer faxu, adres e-mai czy też poinformować o formie w jakiej chcieliby otrzymać zwrot nadpłaty,
 • CZĘŚĆ R czyli informacje o załącznikach. Są to: PIT/B– informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym, PIT/D– odliczenie od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych, PIT/M– informacje o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców, PIT/O– odliczeń od dochodu i podatku, za wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych, PIT/ZG– informacje o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym, PIT/Z– informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym,
 • CZĘŚĆ S czyli oświadczenie i podpis podatnika / małżonka / pełnomocnika.

 

pit-36

 

Ulgi i odliczenia przysługujące przy składaniu formularza podatkowego PIT-36:

 • IKZE (konto emerytalne),
 • składki ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulga na leki,
 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulga na samochód,
 • darowizny kościelne,
 • darowizny na organizacje społeczne,
 • składki zdrowotne,
 • prorodzinna (na dzieci),
 • za pracę za granicą (abolicyjna).