PIT-37 za 2018 rok- rozliczenie 2018/2019

PIT-37 jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy on przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników. Jest to najczęściej […]

PIT-37 jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy on przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników. Jest to najczęściej składane zeznanie podatkowe w Polsce. Powodem jest oczywiście fakt, iż dotyczy każdego kto opiera swoje dochody na zatrudnieniu w firmie lub przedsiębiorstwie.

Kto wypełnia PIT-37?

Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które w ubiegłym roku podatkowym:

 • nie uzyskały dochodów z działalności gospodarczej,
 • nie uzyskały dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nie muszą doliczyć dochodów małoletnich dzieci, a zarazem uzyskali dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatników (tzn. jeżeli wypłacający wynagrodzenie pobrał zaliczkę na podatek),
 • nie obniżyły dochodów o straty z lat ubiegłych wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, to znaczy: wynagrodzenia i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym oraz należności z umowy aktywizacyjnej,
 • objęły udziały akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Należy również podkreślić, że PIT-37 można składać wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (ale nie można złożyć formularza, jeżeli rozlicza się dochody małoletniego dziecka albo jeżeli obniża się dochody o straty z lat ubiegłych).

PIT-37- jak wypełniamy za 2018 rok?

Przy rozliczaniu się z podatku PIT-37 przede wszystkim należy zdecydować, czy rozliczamy się sami, czy chcemy zrobić to wspólnie z małżonkiem. Wspólne rozliczanie się jest najbardziej korzystne, gdy jedno z małżonków zarabia mało, a kwota zarobku drugiego z małżonków wkracza w drugi próg podatkowy.
Ważniejsze rubryki w formularzu podatkowym PIT-37:

 • rubryka 1– tutaj wpisujemy swój numer NIP. Przepisać go można z formularza PIT–11, znajduję się on tam w rubryce 20,
 • rubryka 2– tutaj wpisujemy NIP małżonka, ale tylko w przypadku, jeśli wspólnie się rozliczamy się z podatku,
 • rubryka 5– tutaj wpisujemy rok, za który się rozliczamy,
 • rubryka 6– tu wybieramy sposób opodatkowania. Jeśli rozliczamy się sami, stawiamy krzyżyk w pierwszy kwadracie, jeśli wspólnie z małżonkiem w drugim, a jeśli małżonek zmarł przed złożeniem zeznania lub w ubiegłym roku podatkowym, zaznaczamy krzyżyk trzeci. Jeśli jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko, zaznaczamy krzyżyk czwarty.
 • rubryka 7 i 8 – te pozycje zaznaczamy, gdy sami lub wspólnie z małżonkiem jesteśmy rezydentami innego niż Polska kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej i przychody uzyskane w Polsce opodatkowane ryczałtem chcemy opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej.

Zobacz również:

Masz problem z wypełnieniem PITa? Wypełnianie PIT-37– zobacz koniecznie. Możesz również pobrać druki PIT-37 lub wypełnić PIT 37 online.

Następnie przechodzimy do kolejnych części formularza podatkowego:

 • CZĘŚĆ C1– informacje o naszych zarobkach. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w formie umowy o pracę, wypełniamy tylko pierwszy wiersz,
 • CZĘŚĆ C2– informacje o zarobkach naszego małżonka. Wypełniamy tylko, jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem. Sposób wypełnienia analogiczny do części C1,
 • CZĘŚĆ D– informacje o odliczeniach z dochodu. Mogą to być wydatki na leki, procenty od kredytów mieszkaniowych czy opłaty za Internet,
 • CZĘŚĆ E– obliczanie podatku, który należy odprowadzić,
 • CZĘŚĆ F– odliczenia od podatku, czyli wszelkiego rodzaju ulgi, w tym np. na dziecko,
 • CZĘŚĆ G– ostateczne obliczenia podatkowe i informacje o zwrocie podatku lub dopłacie do niego,
 • CZĘŚĆ H– słynne 1% podatku dla organizacji dobroczynnej. W rubryce 124 możemy wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wspomóc. Na jej konto urząd skarbowy przeleje 1% podatku,
 • CZĘŚĆ J– załączniki do formularza,
 • CZĘŚĆ K– ostatnia część formularza, tutaj składamy swój podpis.

pit-37

PIT-37- jakie ulgi przysługują nam w PIT-37 za 2018 rok?

Ulgi podatkowe dzielimy na dwa rodzaje: odliczenia od podatku i odliczenia od dochodu.
Odliczenia od podatku to między innymi:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość znajdziemy w formularzu PIT uzyskanym od pracodawcy,
 • odliczenie z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowe,
 • kwota wolna od podatku.

Odliczenia od dochodu to:

 • pozyskane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, jakie uprzednio powiększyły dochód opodatkowany, w wartościach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, pod warunkiem, że zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą- w wysokości darowizny.
 • składka na ubezpieczenie społeczne,
 • ulga na Internet,
 • darowizny przekazane na cele pożytku publicznego jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze zadań publicznych (na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy), na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła), na cele krwiodawstwa (130 zł za każdy litr oddanej krwi lub osocza),
 • ulga dla oszczędzających na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego – wpłaty nie mogą przekraczać 4% składki na ubezpieczenie emerytalne za poprzedni rok podatkowy.