PIT-38- wypełnianie, porady, darmowy program

PIT-38 przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Zobacz jak poprawnie rozliczyć […]

PIT-38 przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Zobacz jak poprawnie rozliczyć się z PIT-38 za 2017 rok. Zapraszamy do podatnika przygotowanego na rozliczenie 2017/2018 z PIT.

PIT-38- kto wypełnia za 2017 rok?

Formularz zeznania podatkowego PIT-38 wypełniają podatnicy, którzy w roku fiskalnym uzyskali na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej dochód lub ponieśli stratę z tytułu:

 • odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jeżeli działalność w powyżej podanym zakresie prowadzona jest jako działalność gospodarcza podatnika, to osoba ta nie składa zeznania PIT-38.
Deklaracji PIT 38 nie składa się dla kapitałów pieniężnych, z tytułu jakich podatek pobierany jest przez płatnika (są to na przykład lokaty bankowe).
W formularzu PIT-38 wykazujemy także należny podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wybudowanych lub nabytych w latach od 2007 do 2008, który jest płatny w terminie złożenia formularza PIT 38 za rok, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jak wypełniać formularz PIT-38?

Aby wypełnić formularz PIT-38, należy uzyskać informację o naszych zyskach lub stratach. Biuro maklerskie zobowiązane jest wystawić dla nas formularz PIT-8C, w którym zawarte będą przychody i koszty poniesione w roku podatkowym. Dokument ten biuro maklerskie zobowiązane jest wystawić dla nas do końca lutego. Po uzyskaniu formularza PIT-8C przechodzimy do części właściwej, czyli wypełnienia zeznania PIT-38, którego częściami są:

 • część A, czyli miejsce i cel składania zeznania. Należy tutaj podać nazwę urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego. Należy również podać, czy składamy deklarację, czy też wprowadzamy do niej korektę.
 • część B, czyli dane identyfikacyjne i adres zamieszkania. W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatnika składającego zeznanie, czyli nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – ostatnie miejsce zamieszkania na jej terytorium,
 • część C, czyli dochody/ straty. Należy tutaj wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty na podstawie informacji PIT-8C i innych posiadanych dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. W pozycje 20 i 21 przepisujemy kwoty z pozycji 55 i 56 formularza podatkowego PIT-8C. Pozycje 22 i 23 to przychody i koszty z części G PIT-8C. W przypadku, gdy ciąży na nas obowiązek podatkowy tutaj należy odjąć odpowiednie wartości. Pozycje 24 i 25 to suma przychodów i kosztów. Ich różnica wykazuje nam dochód lub stratę,
 • część D, czyli obliczenie zobowiązania podatkowego. Jeśli w danym roku podatkowym wykazujemy dochód, należy od niego zapłacić 19% podatku (pozycja 30). Mnożąc pozycję 30 i 29 uzyskujemy podatek do zapłacenia (pozycja 31), którą przepisujemy do pozycji 43,
 • część E, czyli kwota do zapłaty/ nadpłata. W pozycji 38 należy wykazać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W części tej podatnik wykazuje również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 i 10 ustawy (pozycje 40 i 41) oraz różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą (pozycja 42) albo różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem (pozycja 43). Kwotę z pozycji 44 należy wpłacić w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy,
 • część F, czyli zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art.44 ust.1b ustawy. Jest to podatek, jaki osoby fizyczne, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego,
 • część G, czyli wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby przekazać swój 1%, należy podać nazwę organizacji, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania nieprzekraczającą 1% podatku należnego,
 • część I, czyli informacje o załącznikach. W tej części podatnik informuje urząd skarbowy, czy wraz z zeznaniem składa zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne (formularz NIP-3) oraz załącznik PIT/ZG,
 • część J, czyli oświadczenie i podpis podatnika / pełnomocnika. Ta część przeznaczona jest do podpisania zeznania oraz złożenia stosownego oświadczenia przez podatnika.

PIT-38- strona 1

PIT-38- jakie ulgi przysługują w 2017 roku?

Ulgi podatkowe dzielimy na dwa rodzaje: odliczenia od podatku i odliczenia od dochodu.
Odliczenia od podatku to między innymi:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość znajdziemy w formularzu PIT uzyskanym od pracodawcy,
 • odliczenie z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,
 • ulga prorodzinna, czyli 1112,04 zł na każde wychowywane dziecko do zakończenia nauki lub zawarcia małżeństwa,
 • kwota wolna od podatku.

Odliczenia od dochodu to:

 • pozyskane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, jakie uprzednio powiększyły dochód opodatkowany, w wartościach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, pod warunkiem, że zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • darowizny na kościelną działalność charytatywno- opiekuńczą- w wysokości darowizny,
 • składka na ubezpieczenie społeczne,
 • ulga na Internet,
 • darowizny przekazane na cele pożytku publicznego jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze zadań publicznych (na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy), na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła), na cele krwiodawstwa (130 zł za każdy litr oddanej krwi lub osocza),
 • ulga dla oszczędzających na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego – wpłaty nie mogą przekraczać 4% składki na ubezpieczenie emerytalne za poprzedni rok podatkowy.