PIT/D – załącznik dla rozliczających ulgi budowlane

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla tych podatników, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. W 2012 roku nie ma żadnej […]

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla tych podatników, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. W 2012 roku nie ma żadnej nowej ulgi, która mogłaby zostać wpisana do załącznika PIT/D co oznacza, że podatnik prawa do ulgi musiał uzyskać w latach poprzednich.

Z deklaracji PIT/D nie skorzystają podatnicy, którzy korzystają ze zwrotu VAT wynikającymi z wydatków na cele mieszkaniowe. Takich wydatków nie ujmuje się w deklaracji rocznej a w deklaracjach VZM, które są składane częściej niż raz w ciągu roku.

Jeśli podatnik w minionych latach nabył prawo do ulgi odsetkowej, natomiast rozpoczyna odliczenia dopiero w roku obecnym dodatkowo do załącznika PIT/D powinien złożyć również dokument PIT – 2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dla kogo jest załącznik PIT/D

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla wszystkich tych podatników, którzy rozliczają się za pomocą deklaracji PIT – 36, PIT – 37 oraz PIT – 28. Małżonkowie, którzy korzystają z możliwości wspólnego rozliczenia składają jeden załącznik, natomiast gdy rozliczenie składają osobno wówczas również muszą wypełnić jeden wniosek. Zasada ta zostaje wyłączona w przypadku wystąpienia separacji, ponieważ każdy z małżonków składa załącznik w postaci PIT/D z osobna. Zawarcie przez małżonków umowy rozdzielności majątkowej nie pozwala na rozliczenie wspólne, ale małżonkowie wypełniają tylko jeden dokument PIT/D, w którym wskazują właściwe zasady związane z rozliczaniem poszczególnych ulg u obojga małżonków. Po rozwodzie małżonkowie składają niezależnie 2 załączniki.

Na PIT/D ująć należy wydatki z tytułu:

  • ulgi odsetkowej – zarówno z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonych podatnikowi w latach 2002-2006 na cele mieszkaniowe, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) refinansującej taki kredyt lub każdy kolejny kredyt refinansujący taki wydatek – do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 roku,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na spłatę kredytu (pożyczki) z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe, otrzymane z zakładu pracy,
  • ulgi remontowej, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze.