PIT/O – ulgi, dokumenty, wypełnianie

Jest to załącznik do deklaracji PIT – 36, PIT – 37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz PIT […]

Jest to załącznik do deklaracji PIT – 36, PIT – 37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz PIT – 28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.

Pozostali podatnicy, którzy rozliczają pozostałe przychody nie mogą skorzystać z odliczeń ulg podatkowych, w związku z tym nie zastosują załącznika PIT/O. Ulg nie rozlicza się w związku np. z prywatną sprzedażą akcji lub zbyciem nieruchomości – gdy podatek pobiera się ryczałtem i nie łączy z pozostałymi źródłami przychodów.

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie za pomocą deklaracji PIT – 36 lub PIT – 37  wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O do  zeznania podatkowego. Natomiast jeśli rozliczenia dokonują osobno, każdy z małżonków musi wypełnić odrębny wniosek PIT/O niezależnie od siebie.

Najlepszym rozwiązaniem będzie wypełnić w pierwszej kolejności załącznik PIT/O, ponieważ zostaną w nim uwzględnione wszystkie przysługujące danemu podatnikowi ulgi, a następnie ich łączną wartość (odrębnie dla odliczeń od dochodu i przychodu) należy nanieść do właściwej deklaracji podatkowej. Jeśli nastąpi sytuacja, iż zabraknie miejsca na wskazanie wszystkich przysługujących ulg dołącza się kolejny załącznik wraz z określeniem jego kolejnego numeru. W każdym z kolejnych egzemplarzy załączników należy podać numer załącznika jak również część, z którą związana jest jego kontynuacja. Pierwszym numerem oznaczony jest zawsze formularz z wypełnioną częścią B (odliczenia od dochodu (przychodu)) lub C (odliczenia od podatku). W każdym egzemplarzu należy podać swoje dane osobowe. Jeśli chodzi o informacje z części D (informacja o przekazywanych darowiznach oraz obdarowanych) i części E (informacje o dzieciach wskazanych w poz. 34) muszą pojawić się numer NIP lub PESEL – własny oraz małżonka, jeśli korzystają z rozliczenia wspólnego, numer załącznika oraz brakujące informacje w części D.

Ulgi odliczane od podatku przy wykorzystaniu druku PIT/O

            Łączna wartość ulg odliczanych od podatku, czyli suma wszystkich odliczeń nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu dochodu zwolnionego, którego w deklaracji się nie wykazuje, strat jak również składek ZUS.

W przypadku ulg, które są odliczane od podatku suma ich wartości nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po wcześniejszym odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające przysługiwanie ulg

            Korzystając z załącznika PIT/O niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie ulg, które przysługują podatnikowi w danym roku podatkowym. Dokumenty te należy przechowywać aż do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok 2012, czyli do końca roku 2018, ale nie należy dołączać ich do zeznania podatkowego.

Uwaga !

Ulgi niewykazane w zeznaniu rocznym można wykazywać również po zakończeniu roku. Odbywa się to na zasadzie korekty deklaracji za rok 2012.

Nie istnieje  możliwość przenoszenia niewykorzystanych wartości ulg na lata następne, tak więc jeżeli przychody podatnika lub wartość podatku była zbyt niska w stosunku do wykazanego odliczenia w PIT/O, to część niewykorzystana przepada.