Pobór zaliczek na podatek lub podatku przez płatników – jak działają pity?

Choć w świadomości Polaków wypełnianie deklaracji podatkowych jest coraz bardziej naturalne i nie przysparza zbyt dużych problemów, wciąż nie każdy […]

Choć w świadomości Polaków wypełnianie deklaracji podatkowych jest coraz bardziej naturalne i nie przysparza zbyt dużych problemów, wciąż nie każdy z nas rozumie na czym polega wyliczanie podatku i skąd takie, a nie inne kwoty na drukach przysyłanych przez pracodawców. Warto zatem przeanalizować sposób pobierania składek i charakter płatników.

Rozliczenie PIT – płatnicy

Obliczanie i pobieranie składek jest określone przez odpowiednie akty prawne. W tym wypadku charakter płatnika określa artykuł 31 rozdziału 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego brzmienie to:

„Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej”.[1]

Oznacza to, że za naszym e-PIT-em czy drukami PIT przez nas wypełnianymi stoją wyliczenia odprowadzanych składek miesięcznych przez nasz zakład pracy. To on jest więc zobowiązany do prawidłowego wyliczenia i to on przysyła nam druk, na podstawie którego następnie wypełniamy deklarację przez program PIT online czy w inny sposób.

Wysokość zaliczek składek na rzecz rozliczenia PIT

Warto jednak zaznaczyć, że sama wysokość zaliczek i składek nie jest określana przez płatnika, tudzież pracodawcę, ale jest naliczana ustawowo, odgórnie. To oznacza, że każda wartość musi mieć swoje uzasadnienie w prawie. Czytając ustawę przed złożeniem deklaracji PIT 36 czy PIT 37, możemy dowiedzieć się, że „zaliczki, o których mowa w art. 31 (…) za miesiące od stycznia do grudnia (…) wynoszą:

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu”.[2]

To z kolei pokazuje, że każda z wartości musi zgadzać się z prawem i jako płatnicy możemy je dokładnie sprawdzić.

Inne organy pobierające składki na poczet podatku

Co ważne, nie tylko pracodawca otrzymuje status płatnika. Są nim także inne podmioty gospodarcze, takie jak organy rentowe, rolnicze spółdzielnie produkcyjne czy uczelnie. Lista jest jednak zdecydowanie dłuższa i można ją znaleźć w artykule 35 wyżej wspomnianej ustawy.

Warto wiedzieć o dokładnym procesie płacenia podatków i składek, by mieć świadomość, dlaczego rozliczenia PIT wyglądają tak, jak wyglądają i jak korzystać z programów PIT przez internet podczas wypełniania dorocznych pitów.

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 25.06.2019r.

[2] Idem.