Podatek PIT a opiekunki dzieci

Nianie sprawują opiekę na dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej. Zawierana ona jest w formie pisemnej między rodzicem bądź rodzicami dziecka […]

Nianie sprawują opiekę na dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej. Zawierana ona jest w formie pisemnej między rodzicem bądź rodzicami dziecka a opiekunką. Umowa uaktywniająca jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Warto więc wiedzieć kto oraz jak ma rozliczyć przychody z tej umowy.

Do jakiej grupy przychodów zalicza się te uzyskane przez nianię?

Umowa uaktywniająca, która zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej wskazuje, że przychód uzyskany przez nianię zalicza się do przychodów z innych źródeł. W związku z tym rodzic dziecka nie jest płatnikiem podatku z tytułu umowy zawartej z opiekunką, dlatego:

  • nie ciąży na nim obowiązek poboru na podatek dochodowy od wypłacanego przez niego wynagrodzenia,
  • nie ma on obowiązku sporządzenia i przekazania niani bądź organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji podatkowych.

Praca niani a koszty uzyskania przychodu

Do wynagrodzenia opiekunek dzieci stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Jednak koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe dla których podstawę wymiaru stanowi przychód. W sytuacji, gdy niania posiada dowody potwierdzające poniesienie wyższych kosztów, może ona przyjąć koszty uzyskania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Zaliczki na PIT

Niania może rozliczać się z uzyskiwanych przychodów na dwa sposoby:

  • w ujęciu całorocznym, czyli całość przychodów ujmować w zeznaniu rocznym i płacić podatek za cały rok,
  • w ujęciu miesięcznym, czyli co miesiąc, w terminie do 20. dnia danego miesiąca musi ona odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. W tej sytuacji musi ona konsekwentnie przez cały rok stosować tę metodę, a po zakończeniu roku całe rozliczenie musi ująć w swoim zeznaniu rocznym.

Do dochodów uzyskanych przez nianię stosuje się najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, która wynosi 18%. Jednak przy obliczaniu zaliczek na podatek opiekunka może również wyższą stawkę podatkową, która wynosi 32%.[1]

Jak wygląda rozliczenie dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez nianię?

Jak każdy podatnik, opiekunka zobowiązana jest do złożenia do urzędu skarbowego zeznania podatkowego o wysokości uzyskanych dochodów po zakończeniu roku podatkowego. Dokonując rozliczenia powinna ona wykorzystać wszystkie dokumenty, które potwierdzają wysokość uzyskanego przez nią przychodu oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Sposób opodatkowania dochodów uzależniony jest od spełniania określonych warunków z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niania może również korzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów, np. łącznego rozliczenia małżonków oraz z różnych ulg podatkowych, które obowiązują w danym roku podatkowym o ile spełnione są warunki dla zastosowania danej ulgi.

[1] https://www.e-pity.pl/rozliczenie-pit-dla-niani/, dostęp: 22.10.2019 r.