Podatek PIT a praca sezonowa

Wiele osób decyduje się na sezonową pracę, żeby sobie trochę dorobić czy w przypadku młodzieży, odłożyć pieniądze na studia. Należy […]

Wiele osób decyduje się na sezonową pracę, żeby sobie trochę dorobić czy w przypadku młodzieży, odłożyć pieniądze na studia. Należy mieć jednak na uwadze, że osiągnięcie jakiegokolwiek dochodu nie zwolnionego z opodatkowania zmusza nas do złożenia deklaracji podatkowej. Dobrze jest więc wiedzieć, jak tego prawidłowo wykonać w przypadku pracy sezonowej.[1]

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a praca sezonowa

Podatnicy, którzy pracują sezonowo rozliczają się na takich samych zasadach jak inni. Mogą oni korzystać ze wszystkich preferencji podatkowych. W sytuacji, gdy podatnik pracował jedynie w okresie letnim może więc skorzystać on ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Może on to zrobić, nawet jeśli jeden z małżonków nie osiągnął dochodów, które powodują obowiązek uiszczenia podatku.

Praca dzieci a ulga prorodzinna

Rodzice, których dziecko podjęło pracę sezonową, muszą zwrócić szczególną uwagę na wysokość uzyskanych przez nich dochodów. Ulga prorodzinna przysługuje bowiem rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z tego odliczenia skorzystać mogą również osoby, które wychowują pełnoletnie dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się one lub studiują i w danym roku podatkowych nie uzyskały one przychodów w wysokości przekraczających kwotę wolną od podatku opodatkowanych według skali podatkowej bądź przy zastosowaniu 19% stawki. Natomiast otrzymywane renty czy przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany nie mają wpływu na prawo do ulgi.

Czy małoletni pracujący w wakacje musi zapłacić podatek?

Dochody małoletnich dzieci, zarówno własnych, jak i przysposobionych, dolicza się do dochodów rodziców bądź opiekunów prawnych. W związku z tym podatnicy powinni doliczyć dochody dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium RP do własnych dochodów, które wykażą we własnym zeznaniu podatkowym. Zasada ta nie dotyczy:

  • stypendiów,
  • dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku,
  • dochodów z pracy dzieci.

Jako dochody z pracy dzieci traktuje się dochody uzyskane ze świadczenie przez nie pracy na podstawie stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło czy praktyk uczniowskich. Jeśli więc dziecko uzyskało dochód z pracy podczas wakacji, rodzice zobowiązani są do wykazania tego dochodu w osobnym zeznaniu podatkowym, które sporządzone powinno być na imię oraz nazwisko dziecka i podpisane przez rodzica. W sytuacji, gdy dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie zwalnia to jednak rodzica bądź opiekuna prawnego z konieczności złożenia deklaracji podatkowej.

Zbiór owoców lub runa leśnego a podatek

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy zawartej umowy, wszystkie dochody, które uzyskujemy w roku podatkowym są opodatkowane. W związku z tym zbiór owoców sezonowych bądź runa leśnego także należy wykazać w deklaracji podatkowej. Natomiast dochody ze sprzedaży jagód, owoców leśnych, grzybów, ziół dziko rosnących oraz surowców roślin zielarskich dokonywanych osobiście lub z udziałem członków rodziny jest zwolnione z podatku.

[1] https://www.rp.pl/Podatki/308229975-Roczne-rozliczenie-PIT-student-musi-rozliczyc-wakacyjna-prace.html, dostęp: 27.10.2019 r.