Podwójne opodatkowanie i inne problemy systemu podatkowego dla obcokrajowców w Polsce?

Każda osoba, której miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce – zgodnie z informacjami dostępnymi na portalu podatek.gov.pl ­– musi zapłacić […]

Każda osoba, której miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce – zgodnie z informacjami dostępnymi na portalu podatek.gov.pl ­– musi zapłacić podatek od dochodu uzyskanego w tym kraju. Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uznaje się osobę, której „centrum interesów osobistych i ekonomicznych” jest w tym kraju (np. gdy ktoś mieszka i pracuje w Polsce) lub przebywa w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w roku. Takie osoby nazywane są rezydentami podatkowymi. Z drugiej strony osoba, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, zapłaci podatek w Polsce tylko od dochodu uzyskanego w Polsce.

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie, np. w pitach, jest niekorzystnym zjawiskiem związanym z koniecznością dwukrotnego płacenia podatku za ten sam przedmiot opodatkowania. Na przykład dla dochodu lub kapitału. Podwójne opodatkowanie najczęściej odnosi się właśnie do podatku dochodowego i kapitałowego.

W przypadku cudzoziemców, którzy uzyskują dochody w kraju innym niż kraj, którego są obywatelami, oznacza to, że podatek od tego samego dochodu jest nakładany przez urzędy skarbowe w dwóch różnych krajach. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku osób, które opuściły swój kraj ojczysty (Ukraińcy pracujący w Polsce), ale jako obywatele Ukrainy są nadal zobowiązani do płacenia podatku na Ukrainie, a także w kraju, w którym uzyskują dochód.

Radzenie sobie z podwójnym opodatkowaniem

Aby uniknąć konfliktów polegających na podwójnych roszczeniach o ten sam dochód i konfliktach między urzędami skarbowymi dwóch różnych krajów, państwa zawierają (najczęściej dwustronne, rzadko wielostronne) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polska jest stroną wielu takich umów z innymi krajami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Podpisała takie umowy z krajami takimi jak Albania, Armenia, Chiny, Gruzja, Rosja i Wietnam. Druki PIT składane w Polsce nie będą powielane w innych krajach.

Co to jest wymagane do rozliczenia podatkowego w Polsce?

Aby móc zrealizować rozliczenie podatkowe pit w urzędzie skarbowym, np. klasyczny PIT-37 czy PIT-38, wymagany jest numer PESEL. Z kolei obowiązek posiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dotyczy między innymi:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • osoby prawne;
  • zarejestrowani płatnicy podatku od wartości dodanej (VAT) i płatnicy składek ubezpieczeniowych.

Osoby, które nie spełniają tych wymogów i innych warunków wymienionych w ustawie, są zwolnione z wymogu posiadania numeru NIP.

Konsekwencje nierozliczania deklaracji pit w Polsce

Płacenie podatków jest obowiązkowe w Polsce. Brak zapłaty podatku, podanie nieprawdziwych informacji w formularzu zeznania podatkowego (np. e-deklaracja) lub inne próby oszukania instytucji podatkowych może skutkować karą w postaci grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności.