Czy można zapłacić podatek na raty?

Istnieje możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenie na raty podatku. Podatnik musi
złożyć wniosek do odpowiedniego organu podatkowego. Musi uzasadnić przyczynę jego
złożenia oraz powody dla których chce uzyskać rozratowanie płatności. We wniosku
powinna być zawarta konkretna liczba rat, na które ma być rozłożona zaległa opłata. Zgodę
urzędu skarbowego najczęściej można otrzymać w sytuacji zdarzenia losowego, gdy
podatnik jest w stanie udowodnić niemożliwość terminowego opłacenia podatku. Ten organ
kieruje się w swych decyzjach realną możliwością spłaty zaległości przez podatnika.

Niezapłacenie podatku w terminie może wiązać się z zapłaceniem również odsetek, a także z
mandatem czy grzywną. Organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć spłatę
zaległości podatkowych. Istnieje również możliwość umorzenia w całości lub części
zaległości, odsetek za zwłokę.