Czym jest formularz PIT 8C i jak go wypełnić prawidłowo?

Specjalny, rzadko używany formularz PIT 8C jest formularzem używanym przez pracodawców w celu wskazania informacji o przychodach z tzw. innych źródeł, czyli m.in. niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Jest to – jak zwykle przy niskich liczbach w e-deklaracjach – jedynie podstawa do wypełnienia przez podatnika zeznania PIT 36, PIT 37 oraz PIT 38.

Kto jest zobowiązany do złożenia formularza pitów – 8C?

Wykonanie tego rodzaju formularza leży po stronie

  • 1. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które to dokonały wpłaty świadczeń lub innych należności z tytułu innych źródeł. Są to np. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego czy alimenty oraz stypendia.
  • 2. Podmiotów, które muszą wykonać i złożyć dany formularz w imieniu podatników, którzy uzyskali dochody giełdowe.
  • 3. Podmiotów, które wypłaciły na rzecz podatnika stypendium.

Krok pierwszy – miejsce i cel złożenia formularza

Na początku należy wypełnić rubrykę A, a więc określić cel i miejsce. Formularz ten powinien być złożony w urzędzie skarbowym odpowiadającym urzędowi właściwemu podatnika, zgodnie z jego miejsce zamieszkania. Celem natomiast jest albo złożenie samego formularza, albo jego korekta.

Krok drugi – dane

W następnych dwóch rubrykach – B i C – należy wpisać dane. W pierwszej z nich mamy do czynienia z wypisaniem danych osoby składającej zeznanie zgodnie ze stanem faktycznym. Z kolei w rubryce C należy wpisać dane podatnika, którego dotyczy składane zeznanie podatkowe PIT 8C.

Krok trzeci – ustalenie wysokości przychodów

W rubryce D należy wskazać wartość oraz rodzaj przychodu. Są to między innymi: alimenty, stypendia, kwoty wypłacone po śmierci członka rodziny z jego funduszu emerytalnego, ale także zasiłki pieniężne z zakładu ubezpieczeń społecznych czy dotacje niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Krok czwarty – wprowadzenie wysokości wypłaconego stypendium

W rubryce E należy wprowadzić dokładne dane, dotyczące wysokości stypendium, które zostało wypłacone na rzecz podatnika. Informację tę trzeba podać tylko w stosunku do studentów i uczniów, ale do kwoty nieprzekraczającej 3800 złotych.

Krok piąty – dochody

W kolejnej rubryce formularza PIT 8C mamy do czynienia z informacją o wysokości dochodów. Tę część wypełnia się, gdy:

  • a) Miało miejsce odpłatne zbycie papierów wartościowych;
  • b) Doszło do realizacji praw wynikających z tychże papierów;
  • c) Doszło do odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
  • d) Miało miejsce objęcie udziałów w spółkach z osobowością prawną lub wkładu w spółdzielnie w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo.

Krok szósty – dochodów ciąg dalszy

W kolejnym kroku trzeba wykazać dochody niewykazane w poprzednim kroku. Chodzi o odpłatne zbycie papierów wartościowych, które to jednak nie podlega od przepisy zawarte w artykule 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Krok siódmy – podpis

W ostatnim kroku trzeba podpisać zeznanie. Musi to zrobić osoba upoważniona do sporządzenia informacji oraz osoba płatnika obliczającego i pobierającego podatek.