Jak wygląda rozliczenie cudzoziemców pracujących w Polsce?

Wbrew pozorom, w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Ich zarobki muszą oczywiście opodatkowane w Polsce. Opodatkowanie dochodów osiąganych przez te osoby zależna jest od ich miejsca zamieszkania. Warto więc wiedzieć, jak to wygląda.

Opodatkowanie rezydenta

W przypadku osób, które osiągają dochody w Polsce, ale mogą również podlegać opodatkowaniu w innym państwie, bardzo istotne jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się ich miejsca zamieszkania.

Za osobę, która ma miejsce zamieszkania w Polsce uważa się taką osobę, która posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych bądź gospodarczych, czyli tzw. ośrodek interesów życiowych rozumiane jako miejsce, w którym znajdują się członkowie najbliższej rodziny, z którymi wiąże swoją przeszłość czy miejsce, w którym prowadzi stałą działalność. Za osobę mającą zamieszkania w Polsce uważa się również osoby, które przebywają na terytorium RP dłużej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego. Wspomniany pobyt w Polsce dłużej niż 183 dni nie musi być spełniony na drodze nieprzerywanego pobytu.

Osoba, która ma na terytorium Polski miejsce zamieszkania posiada status rezydenta, w związku z czym podlega ona nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Opodatkowaniu podlegają więc wszystkie uzyskane dochody przez tę osobę, niezależnie od ich źródła uzyskania oraz niezależnie od obywatelstwa tej osoby.

Opodatkowanie nierezydenta

Osoby, które nie posiadają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, zgodnie z prawem podatkowym posiadają status nierezydenta i podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jedynie dochody uzyskiwane na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu, za które uważa się dochody:

  • uzyskiwane z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP,
  • uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • uzyskują z położonej na terytorium RP nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.[1]

Dochody, które uzyskuje nierezydent podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Nierezydent ma również obowiązek złożenia w terminie do 30 kwietnia roku następnego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty w roku podatkowym.

Pracodawca zatrudniający nierezydenta zobowiązany jest natomiast do sporządzenia oraz dostarczenia zarówno podatkowi, jak i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wszystkie te dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

[1] https://www.pitax.pl/wiedza/sytuacje-podatkowe/pit-cudzoziemcow-zatrudnionych-w-polsce/dostęp: 28.10.2019 r.