Krok po kroku… do wypełnienia formularza ORD-IN

Jeśli podatnik nie ma pewności, co do rzetelności oceny poprawnego wykonania swojego zeznania podatkowego lub z jakichkolwiek innych przyczyn chce wystąpić o interpretację indywidualną swojego zeznania, ma do tego prawo. Jest ono płatne i wymaga złożenia odpowiedniego formularza. Dziś dowiesz się krok po kroku, jak wypełnić formularz ORD-IN.

Jak składać wniosek ORD-IN?

Jest to specjalny wniosek, który, w odróżnieniu do innych rozliczeń PIT czy różnych e-deklaracji, należy przedłożyć odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnie. Wniosek ten może składać osoba, która ma wątpliwości co do zaistniałych wydarzeń zgodnie ze stanem faktycznym lub do przyszłych wydarzeń związanych z pitami.

Wniosek ORD-IN jest nietypowy, a jego celem jest uniknięcie nieprawidłowości w kontroli podatkowej. Decyzja odnośnie do przyznania interpretacji indywidualnej powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 3 miesiące po złożeniu.

Krok pierwszy – miejsce i cel złożenia wniosku

W pierwszej rubryce A należy wypełnić kolumny związane z miejscem oraz celem złożenia ORD-IN. Najpierw należy określić dokładnie rodzaj sprawy, co do której odwołaniem jest dany wniosek. Następnie należy poprawnie określić organ, do którego wniosek jest kierowany. W części c trzeba wskazać, czy dany wniosek jest składany po raz pierwszy czy też jest uzupełnieniem informacji już złożonych.

Ważne jest także, by zaczynając, nie zapomnieć o podaniu NIP-u lub PESEL-u, by móc łatwo i szybko zidentyfikować podatnika.

Krok drugi – dane wnioskodawcy

Druga rubryka, rubryka B określa dane osoby, która składa wniosek. Należy określić, czy jest to osoba prawna czy osoba fizyczna oraz wskazać pełną nazwę instytucji (jeśli jest takowa). Dalej należy określić status wnioskodawcy. Do wyboru są:

  • Podatnik,
  • Płatnik,
  • Inkasent,
  • Osoba trzecia,

Następnie do wypełnienia pozostaje adres siedziby lub zamieszkania, w zależności od charakteru podmiotu, oraz adres korespondencyjny.

Krok trzeci – określenie organów podatkowych

W tym punkcie, rubryce C, należy wskazać organ, a więc naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego dla sprawy, w której formularz ORD-IN jest składany.

Krok czwarty – dane pełnomocnika

Jeśli w sprawie interpretacji indywidualnej podatnik będzie korzystał z pomocy doradcy czy pełnomocnika, musi podać w tym miejscu wszelkie wymagane dane. Jeśli pełnomocnictwo zostało ustalone, należy w tym miejscu dołączyć jego kserokopię.

Krok piąty – określenie zakresu wniosku

W tym punkcie i rubryce D należy wskazać rodzaj wniosku oraz jego zakres i przedmiot, a więc scharakteryzować cel złożenia formularza.

Krok szósty – wysokość i sposób zwrotu

Określenie żądań finansowych wraz z doprecyzowaniem sposobu zwrotu należnej kwoty, np. poprzez podanie numeru konta itp.

Krok siódmy – przedstawienie stanu faktycznego

Niezwykle ważny punkt, w którym podatnik musi przedstawić stan faktyczny i uzasadnić swój wniosek.

Krok ósmy – własne stanowisko

Rubryka H pozwala na określenie własnego stanowiska w sprawie i wskazanie, w jaki sposób na zaistniałą lub prognozowaną sytuację patrzy podatnik indywidualnie.

Krok dziewiąty – załączniki i podpis

W ostatnim kroku należy wskazać, jakie załączniki dołącza się do formularza ORD-IN oraz złożyć wyraźny podpis w odpowiednim miejscu z odpowiednią datą. Tak skonstruowany wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego organu rozpatrującego.