Który PIT muszę wypełnić?

W zależności w jaki sposób podatnicy uzyskują dochody, rozliczają się z niego za pomocą odpowiedniej deklaracji PIT.

Deklarację PIT -36 wypełniają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub konkretne działy specjalnej produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Rozliczenie to dotyczy osób, które uzyskały przychody z dzierżawy, najmu, odpłatnego zbycia rzeczy, z innych źródeł przychodów osiągniętych zagranicą. W zależności z jakiego źródła dochód pochodzi, wypełnia się również odpowiedni załącznik.

Deklarację PIT – 37 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody związane ze stosunkiem pracy. Innymi słowy są to przede wszystkim dochody związane z wynagrodzeniem, emeryturami, rentami, świadczeniami przedemerytalnymi, zasiłkami z ubezpieczenia społecznego, stypendiami, czy przychodami wynikających z umów zlecenia. W ten sposób można rozliczać się indywidualnie lub z małżonkiem.

Deklarację PIT -38 wypełniają osoby, które zbyły prywatne papiery wartościowe lub udziały w spółkach.

Deklarację PIT -39 składa się w sytuacji zbycia prywatnie nieruchomości.

Osoby prowadzące działalność wypełniają różne deklaracje PIT w zależności od przyjętego sposobu rozliczania swojej firmy:

Deklaracja PIT -28 wiąże się z prowadzeniem działalności rozliczanej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Deklarację PIT -16A składają podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej.

Każdy przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych lub jeśli wybrał podatek liniowy, wypełnia druk PIT/B, który jest załącznikiem do jego deklaracji.