Najważniejsze prawa podatnika

Urzędy nakładają na każdego obywatela znaczącą ilość obowiązków, które należy spełnić w trakcie swojego życia zawodowego. Jednak istnieje także cała grupa praw, dzięki którym ten sam obywatel może dochodzić swoich racji, bronić swoich decyzji i wykorzystywać pomocne ulgi. Właśnie dlatego warto znać, chociaż najważniejsze prawa i obowiązki, które mogą nas bezpośrednio dotyczyć.

Najciekawsze prawo? Możliwość zwrotu nadpłaty. Jeśli przelewy do budżetówki przekroczyły według deklaracji rocznych PIT wysokość Twojej finansowej powinności, masz pełne prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Oczywiście, jeśli istnieją wciąż nierozliczone zaległości, wtedy jakakolwiek nadpłata pokryje je. Jednak jeśli takich zaległości nie stwierdzono, wtedy należy ubiegać się o zwrot nadwyżek, a nawet odsetek, gdy urząd nie zwróci pieniędzy w terminie.

Najważniejsze prawo? Prawo do korekty deklaracji i zmiany zeznania podatkowego. Jak wiemy, pomyłka może okazać się zgubna w skutkach, a dzięki możliwości poprawienia błędów czy nieścisłości jesteśmy w stanie uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Warto z tego skorzystać.

Najczęściej wykorzystywane? Na pewno prawo do ulg, np.  ulgi w deklaracjach PIT. Dzięki prospołecznym rozwiązaniom możliwe jest ograniczenie wysokości podatku czy jakakolwiek inna pomoc w postaci obniżenia kosztów budżetowych. Przedsiębiorcy pamiętajcie o tym!

Obowiązki podatnika

Każdy podatnik ograniczony jest przez sztywno ustalony termin płatności czy złożenia deklaracji podatkowej (PIT, CIT czy VAT). Same terminy zależne są od momentu i sposobu powstania zobowiązania podatkowego, a ich przekroczenie w najlepszym tylko przypadku zmusza podatnika do naliczenia i zapłaty należnych odsetek. Ważna zasada dotyczy terminu przypadającego w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy ostatnim dniem, w którym możemy się bezpiecznie rozliczyć, jest najbliższy przykładowej sobocie dzień pracy.

Wszelkie dokumenty, faktury, rachunki i księgi muszą być bezpiecznie przechowywanie do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Jednak istnieją również sytuacje, w których terminy te mogą zostać przedłużone ze względu na zawieszenie lub przerwanie samego procesu. Tak czy inaczej to niezwykle ważna kwestia.

Obowiązkowe stawienie się na wezwanie do urzędu to odpowiedzialność leżąca w kwestii samego podatnika. Urzędy mogą zobowiązać go do złożenia wyjaśnień i zeznań, przedłożenia dokumentów czy dokonania określonych czynności. Oczywiście w zależności od sytuacji możliwe jest stawiennictwo pełnomocnika lub odpowiedź pisemna. Organ podatkowy ma także możliwość przyjęcia odpowiedzi czy wymaganej czynności w miejscu aktualnego pobytu podatnika. Jednak wtedy musi usprawiedliwiać to jego szczególna sytuacja. Jeśli nie odpowiemy na wezwanie, możemy być narażeni na karę porządkową, dlatego nie warto odkładać takich spraw na bliżej nieokreślone później.

Najgorszym obowiązkiem jest na pewno aktywne uczestnictwo w kontroli podatkowej. Zasady są jasne – w trakcie całego procesu kontroli każdy podatnik zobowiązany jest w wyznaczonym terminie udzielać wyczerpujących wyjaśnień w sprawach dotyczących bezpośrednio przedmiotu kontroli. W tym chodzi również o dostarczanie dokumentacji oraz umożliwienie wszelkich powinności, które musi wykonać kontrolujących. Ważne: warto ustanowić pełnomocnika na wypadek osobistej nieobecności w trakcie kontroli.

Pamiętajmy o swoich prawach i brońmy swojej pozycji, ale nigdy nie zapominajmy o obowiązkach. To one mogą być przyczyną najbardziej uciążliwych kłopotów na stopie prawnej i urzędowej.