Płacenie podatku PIT w ratach

Niezapłacony podatek w terminie może być dla podatnika źródłem wielu nieprzyjemności i kłopotów. Negatywnych skutków może on jednak uniknąć, gdy skorzysta z ulg w terminowej spłacie podatku.

Z jakich form przedłużania terminu zapłaty podatku można skorzystać?

Przewidzianych jest kilka form przedłużania terminu zapłaty podatku. Podatnik może skorzystać z:

  • rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia terminu płatności podatku,
  • rozłożenia na raty zapłaty zaległości razem z odsetkami,
  • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej razem z odsetkami,
  • odroczenia bądź rozłożenia na raty zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

W jaki sposób można skorzystać z przedłużonych terminów zapłaty?

Podatnik musi złożyć do organu podatkowego odpowiedni wniosek, aby móc skorzystać z przedłużonych terminów zapłaty. Ma on do wyboru wniosek o rozłożenie na raty oraz wniosek o odroczenie terminu płatności. Dopuszczalny jest również wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, które jednak jest rzadszą formą ulgi. Decyzja o rozłożeniu płatności na raty lub o odroczeniu płatności powoduje, że odsetki za zwłokę nie są naliczane. W takiej sytuacji organ podatkowy nie wszczyna postępowania egzekucyjnego czy postępowania w sprawie sankcji karnych. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik postępuje zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji, nie poniesie on żadnych negatywnych konsekwencji.

W jakich przypadkach można skorzystać z przedłużonych terminów zapłaty?

Nie każdy podatnik może skorzystać z odroczenia zapłaty bądź rozłożenia na raty. Następuje ono jedynie w przypadkach, które uzasadnione są ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. W składanym wniosku podatnik zawrzeć musi przyczyny jego złożenia oraz uzasadnić, że sytuacja, w której dochodzi do zapłaty wymaga zastosowania ulgi. Należy pamiętać o tym, że do umorzenia zaległości niewystarczającą podstawą jest trudna sytuacja finansowa podatnika. Podstawa do ulgi wystąpi, gdy podatnikowi przydarzy się niezawiniona sytuacja taka jak kradzież, pożar, strata pracy, choroba, dodatkowe obowiązki związane z chorobą dzieci bądź ich utrzymaniem, klęska czy wypadek losowy, który uniemożliwia zarobkowanie bądź zmusza podatnika do ponoszenia dodatkowych kosztów, która wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej.[1]

Niezapłacony podatek to jeszcze nie koniec świata. Kiedy szybko zajmiemy się sprawą, unikniemy negatywnych konsekwencji. Co więcej, mamy możliwość skorzystania z różnych ulg, które ułatwią nam uregulowanie niezapłaconego podatku.

[1] https://www.e-pity.pl/abc-podatki/podatek-pit-zaplata-na-raty-ulga-w-sp%C5%82acie-rozlozenie-podatku/, dostęp: 15.09.2019r.