Pracownicze Plany Kapitałowe a PIT

Ustawa, która wprowadziła Pracownicze Plany Kapitałowe weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Mimo to nie wszyscy mają […]

Ustawa, która wprowadziła Pracownicze Plany Kapitałowe weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Mimo to nie wszyscy mają świadomość, jak działają PPK i czy należy się z nich rozliczać w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak właściwie powinno się rozliczać wpłaty dokonywane na PPK dowiesz się z naszego artykułu.

Jak przebiega wdrażanie PPK?

Wdrażanie PPK zaczęło się od 1 lipca 2019 roku i stopniowo będą włączane kolejne grupy podmiotów, przez co ma ono potrwać do 1 stycznia 2021 roku. PPK wdrażają kolejno następujące przedsiębiorstwa:

 • od 1 lipca 2019 roku – podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 roku,
 • od 1 stycznia 2020 roku – podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 roku,
 • od 1 lipca 2020 roku – podmioty, które zatrudniają co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 roku,
 • od 1 stycznia 2021 roku – pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów publicznych.

Źródła finansowania PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią dodatkową formę oszczędzania na emeryturę. Finansowane są one z trzech źródeł:

 • wpłaty dokonywane przez pracodawcę,
 • wpłaty uczestnika PPK z własnych środków,
 • wpłaty ze środków publicznych.

Należy pamiętać o tym, że PPK nie są obowiązkowe i można z nich zrezygnować na podstawie odpowiedniej deklaracji. Jednak rezygnacja trwa 4 lata i po tym okresie, jeśli dalej nie chcemy korzystać z PPK, musimy złożyć kolejną deklarację u pracodawcy.

PPK a podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłaty na PPK podlegają opodatkowaniu, jednak nie ze wszystkich możliwych źródeł. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłaty na PPK, które finansuje pracodawca, stanowią przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu. W związku z tym pracodawca jest zobowiązany do potrącenia stosownego podatku z wynagrodzenia pracownika.[1]

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o PIT, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym są:

 • kwoty dopłat rocznych oraz wpłat powitalnych do Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • dochody z tytułu uczestnictwa w PPK, w związku z:
  • gromadzeniem środków na rachunku w PPK przez uczestnika,
  • wypłatą transferową środków zgromadzonych w PPK,
  • wypłatą środków zgromadzonych w PPP w przypadkach, które zostały określone w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b,
 • kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86 ust. 2 ustawy o PPK,
 • wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej o których jest mowa w 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f.

[1] https://www.pit.pl/aktualnosci/skutki-podatkowe-uczestnictwa-w-ppk-963356, dostęp: 23.11.2019 r.