Przepisy przejściowe w polskim prawie podatkowym PIT

Obok normalnych przepisów ustawowych, a więc tych, które zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, możemy znaleźć […]

Obok normalnych przepisów ustawowych, a więc tych, które zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, możemy znaleźć także końcowe zapisy, które określane są jako przepisy przejściowe. Są one nie zawsze obowiązujące w stosunku do prawa aktualnego, ale mogą znaleźć zastosowanie. Jakie są i jakie były tego rodzaju przepisy?

Zwolnienie od podatku dochodowego z artykuły 52 w pitach

Jeśli składałeś rozliczenie PIT i robiłeś to już od wielu lat, być może napotkałeś przepisy zawarte w artkule 52, a więc jednym z ostatnich, a zarazem pierwszym opatrzonym tytułem „Przepisy końcowe”. To w nim zastosowanie miały formularze PIT-37 czy PIT-36 o zmniejszonym podatku.

„Zwalnia się od podatku dochodowego (…) w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody:

  1. a) z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,
    b) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia (…)
    d) uzyskane z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (…)2) wypłacane po dniu 31 grudnia 1991 r. należne za okres do 31 grudnia 1991 r”.[1]

To oczywiście przepis historyczny, ale mogący znaleźć wciąż zastosowanie podczas zgłaszania druków PIT oraz wypełniania formularzy PIT-28 czy PIT-36.

Żołnierski przepis w pitach

Rozliczenia PIT dopiero dziś są internetowe. Dawniej nie można było złożyć e-deklaracji. Jeśli jednak ktoś dziś pozostaje w stosunku żołnierskim, zastosowanie do niego wciąż mają przepisy z artkuły 52c.

„Zwalnia się z podatku dochodowego świadczenie finansowe wypłacane żołnierzowi na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł (…) Zwalnia się z podatku dochodowego ekwiwalent w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej”.[2]

W tym kontekście przepisy przejściowe przy składaniu e-PIT-a mają dziś zastosowanie.

Dodatek kombatancki w przepisach przejściowych

Również w artykule 52, ale z podpunktem d znajdziesz kwestie dotyczące przymusowych prac na rzecz III rzeszy oraz ZSRR w sprawie podatków dochodowych – pitów. W tym znaczeniu bowiem „zwalnia się z podatku dochodowego kwoty rekompensaty wypłacane na podstawie: 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich”.[3]

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 08.07.2019r.

[2] Idem.

[3] Idem.