Rozliczanie umowy zlecenia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 2015

W poprzednim artykule przyjrzeliśmy się bliżej umowie o dzieło oraz sposobom, w jaki należy się z nią „obchodzić” przystępując do […]

W poprzednim artykule przyjrzeliśmy się bliżej umowie o dzieło oraz sposobom, w jaki należy się z nią „obchodzić” przystępując do rozliczenia przychodów przez PIT. W dzisiejszym artykule zajmiemy się natomiast pokrewnym poniekąd rodzajem umowy, czyli zleceniem.

Ten rodzaj umowy jest popularny w naszym kraju, ale nie jest to wcale popularność rozumiana w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Umowy zlecenia są często rozwiązaniem proponowanym młodym ludziom, rozpoczynającym pracę. Brak możliwości odprowadzania składek na świadczenia emerytalne sprawił, że ten rodzaj porozumienia zyskał miano umowy śmieciowej, byle jakiej. Prawdą jest jednak, że dla dużej liczby osób, szczególnie tych po studiach jest to najczęściej proponowana umowa, na start, szczególnie w związku z odbywanymi praktykami zawodowymi.

Oczywiście dochód, jaki osoba fizyczna uzyskuje wskutek wynagrodzeń z wykonywanego zlecenia rozliczany jest na popularnym zeznaiu PIT-37. Wszelkie dane niezbędne do uzupełniania Pit znajdziemy na druku PIT-11. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia nam go do końca lutego.

Co jest przychodem z umowy zlecenia?

Zlecenie to rodzaj działalności wykonywanej osobiście. Osoba, która w układzie dwustronnym jest zleceniobiorcą, zobowiązana jest do dokonania określonej w umowie czynności prawnej, na rzecz zleceniodawcy.

Wynagrodzenie, jakie uzyskamy wskutek zawartej umowy zlecenia jest zaliczane do przychodów z działalności wykonanej, ale tylko pod warunkiem, że zleceniodawcą był przedsiębiorca, osoba prawna wraz z jednostkami organizacyjnymi lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Tyczy się to także umów zawartych pomiędzy zleceniobiorcą a posiadaczem nieruchomości, w obrębie której można dokonać wynajmu lokalu (w szczególnych przypadkach umowa może być zawarta także z przedstawicielem tego właściciela).

Należy także pamiętać o tym, że zupełnie odrębnie będą w tym przypadku rozpatrywane niektóre tzw. kontrakty menedżerskie. To, czy taki rodzaj umowy będzie traktowany jako cywilnoprawny, czy też jako umowa o pracę zależy w dużej mierze od okoliczności, w jakiej została zawarta. O tym jednak stanowią zapisane na niej warunki.

Jak prawidłowo zabrać się za PIT-37

Aby w ogóle przystąpić do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego, należy zapoznać się z zawartością otrzymanego od zleceniodawcy PIT-11. Podane na tym druku wartości przepisujemy we właściwe pola na PIT-37. Przypominamy, że jeśli w ciągu roku podatnik zawarł więcej niż jedną umowę zlecenie, oczywistym jest, że druków PIT-11 otrzyma tyle, ile zleceń podjął. Wartość otrzymanych wynagrodzeń (przychodów) jest sumowana w obrębie jednego zeznania PIT-37. O tym, za który rok będziemy się rozliczać w zeznaniu, decyduje moment, w którym uzyskaliśmy przychód.

W przypadku kwoty wolnej od podatku, jeśli jej limit nie zostanie przekroczony, podatnik otrzyma zwrot sumy zaliczek na podatek dochodowy, które odprowadzał zleceniodawca. Wynagrodzenie do kwoty 200 zł jest objęte natomiast podatkiem zryczałtowanym w wysokości 18%.