Sprzedaż maszyn rolniczych a PIT

Życie rolnika nie jest sielanką, jak mogłoby się wydawać dla wielu osób. Jest zon tak samo podatnikiem, jak każdy inny. […]

Życie rolnika nie jest sielanką, jak mogłoby się wydawać dla wielu osób. Jest zon tak samo podatnikiem, jak każdy inny. Dlatego w momencie sprzedaży składników swojego majątku w określonym czasie od zakupu, należy uwzględnić to w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.[1]

Działalność gospodarcza

Każdy rolnik ma obowiązek rozliczania się ze swojej działalności rolniczej. Jednak bardzo często poza czynnościami mieszczącymi się według organu podatkowego w zakresie działalności gospodarczej, dochodzi także do sytuacji, gdzie pojawiają się zdarzenia podlegające pod inny sposób rozliczenia i opodatkowania. Taką kwestią jest właśnie sprzedaż maszyny rolniczej.

Kwestia sprzedaży a PIT

W przypadku pojawienia zaistnienia sprzedaży sprzętu rolniczego jest to rozliczane jako osobny tytuł niż działalność rolnicza. Wynika to z przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Dlatego sam fakt sprzedaży maszyny rolniczej nie może być rozliczany razem z przychodami z działalności rolniczej, lecz musi zostać ujęty w picie.

Jaka jest regulacja ze strony prawa?

W kwestii sprzedaży maszyn rolniczych odnośnie rozliczenia podatku, można znaleźć przepis dotyczący tego zdarzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokładniej mówi o tym art. 2 ust. 1 pkt 1. Pojawia się tutaj wytłumaczenie przychodów z działalności rolniczej. Odnoszą się one tylko i wyłącznie do efektów działalności rolnej. Dlatego sprzedaż maszyny nie mieści się w tym zakresie, ponieważ nie powstałą ona z pracy rolnika tak, jak warzywa, owoce i produkty pochodzenia zwierzęcego. Stąd wyróżnia się “pozarolnicze” źródła przychodu, które podlegają pod opodatkowanie od osób prawnych zgodnie z zasadami przedstawionymi w ustawie.

Jaki formularz PIT wypełnia rolnik?

Do końca lutego – tak samo jak w przypadku osób fizycznych – rolnik powinien otrzymać PIT-40A od organu ubezpieczeniowego. Jeśli rolnik nie uzyskał innego przychodu niż świadczenia emerytalno – rentowe, wówczas nie ma on obowiązku rozliczania i składania PIT-u do Urzędu Skarbowego. Wybór formularza jest zależny od czynności, jakich dopuszcza się rolnik w swojej działalności. Jeśli jest to dzierżawa gruntu i najem sprzętu rolniczego, wtedy należy ująć przychody z tego tytułu w PIT-36.

Kiedy liczyć składniki ruchomości

W deklaracji PIT należy wykazać dochód, który został uzyskany ze sprzedaży składników majątku ruchomego, czyli maszyn rolniczych pod warunkiem, że zostały one zbyte w czasie krótszym niż 6 miesięcy od końca miesiąca, kiedy zakupiono je. Opodatkowanie dotyczy tylko różnicy między ceną kupna i sprzedaży.

Rolnicy są ludźmi, którzy wykonują bardzo ciężką pracę. Maja na co dzień wiele obowiązków, ponieważ właśnie od tego są zależne efekty ich pracy. Jednak w okresie składania zeznań podatkowych warto znaleźć chwilę na poprawne zapoznanie się ze swoimi obowiązkami względem Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać o tym, że w przypadku spóźnień fiskus ma prawo do naliczenia odsetek, które będą powodowały zmniejszanie środków, które należą się podatnikowi (nadpłata) lub zwiększą zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego (niedopłata). W takiej sytuacji będziesz stratny.

[1] http://www.podatki.egospodarka.pl/137823,Dzialalnosc-rolnicza-sprzedaz-maszyn-rolniczych-w-podatku-dochodowym,1,70,1.html, dostęp: 11.10.2019r.