Stawki podatkowe

Sposób obliczania podatku został przedstawiony w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowy od osób fizycznych. Istnieją następujące sposoby obliczania:
obliczanie według skali podatkowej, w myśl art. 27 ust. 1 ustawy:

 • Podstawa obliczenia podatku w złotych wynosi
  do 85 528 18%minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  ponad 85 528 14 839 zł 02 gr plus 32%nadwyżki ponad 85 528 zł
 • poprzez pisemne oświadczenie o chęci rozliczania 19% podatkiem od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (nie można tych dochodów łączyć z dochodami pochodzącymi z innych źródeł),
 • poprzez ryczałt od dochodów lub przychodów, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • poprzez podatek 19% od dochodów z kapitałów pieniężnych, którego nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
 • poprzez podatek 19% od dochodu uzyskanego w efekcie odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych po 31 grudnia 2008 roku.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określone są w artykule 12 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, jakie osiągają osoby fizyczne.
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kształtują się następująco:

 • 20% dla przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnego zawodu,
 • 17% dla przychodów ze świadczeń niektórych usług niematerialnych
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%; od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o zbliżonym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w handlu oraz z działalności o charakterze gastronomicznym, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zwartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 roku określa stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy i proboszczów (duchownych).