Ulga na adaptację i wyposażenia osób niepełnosprawnych w 2015

Co może odliczyć osoba niepełnosprawna? Remont mieszkania i ulga rehabilitacyjna w 2015 roku. Podatnicy niepełnosprawni, to grupa osób, której potrzeby […]

Co może odliczyć osoba niepełnosprawna? Remont mieszkania i ulga rehabilitacyjna w 2015 roku.

Podatnicy niepełnosprawni, to grupa osób, której potrzeby są szczególne. W przestrzeni publicznej wsparcie dla osób niepełnosprawnych widzimy najczęściej pod postacią wydzielonych miejsc parkingowych czy specjalnych poręczy i podjazdów przy urzędach, sklepach i placówkach o innym charakterze. Ulga rehabilitacyjna przewiduje odliczenia pod kątem wydatków, jakie podatnik ponosi w związku z przysposobieniem i wyposażeniem w odpowiedni sprzęt mieszkań osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

W myśl treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania (w tym także budynku mieszkalnego) kwalifikują się do zwolnień, z przyczyn wynikających z niepełnosprawności a także szeregu potrzeb, jakie powinny być zaspokojone.

Odliczenie przysługuje nie tylko osobom niepełnosprawnym, korzystać z niego będą także osoby nimi się opiekujące, czyli mające je na utrzymaniu. Warunkiem jest jednak, aby dochód takich osób nie przekroczył kwoty 9120 zł w trakcie minionego roku podatkowego. W takim przypadku odliczenie dokonywane jest od osiągniętego przychodu.

Oczywiście podstawą do zwolnienia są także same zmiany dokonywane w mieszkaniu (lub miejscu zamieszkania) osoby niepełnosprawnej. Wszelkie prace remontowe i instalacja specjalistycznego sprzętu muszą być dokonywane w taki sposób, aby rzeczywiście służyły osobie niepełnosprawnej, ułatwiając jej codzienne poruszanie się i czynności. Ponadto zakupiony sprzęt i przeprowadzone modyfikacje muszą być zgodne z rodzajem niepełnosprawności.

Kiedy ulga nie ma zastosowania…

Istnieją także pewne okoliczności, w których odliczenie nie przysługuje. Dotyczy to np. wielu rodzaju dofinansowań oraz zwrotów. W ramach dofinansowań do ulgi nie kwalifikują się środki pochodzące z zakładowych funduszy rehabilitacji lub aktywności osób niepełnosprawnych oraz  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie odliczymy ulgi także od pomocy i dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pomoc w postaci świadczeń socjalnych.

Podobnie sprawa wygląda dla zwrotów oraz odliczeń od osób fizycznych, wyjątkowo jednak wydatki, które były finansowane częściowo z wymienionych wcześniej źródeł mogą być odliczone. Przedmiotem ulgi jest wówczas różnica między wydatkami poniesionymi a wysokością kwoty dofinansowania z tych funduszy, także jeśli została ona zwrócona – i nie ma tutaj znaczenia w jakiej postaci.

Pojęcie adaptacji i dostosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych

Najciekawszą rzeczą jest jednak fakt, że przepisy dotyczące ulgi związanej z wyposażeniem i adaptacją nie określają szczegółowo jakie konkretnie wydatki, na jaki sprzęt i jakiego typu działania podlegają upustowi.

Istotna stała się tutaj zatem samo rozumienie zawartego w przepisie słowa „adaptacja”. Do znaczenia tego terminu odniósł się w interpretacji indywidualnej z 17 maja 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, orzekając, że słowo „adaptacja” rozumieć należy jako przystosowanie lub przeznaczenie do innego, niż na samym początku, zadania. Tym samym adaptowanie mieszkania miałoby polegać na gruntownej przeróbce i nadaniu mu nowego charakteru, przystosowaniu do bycia przyjaznym dla osoby niepełnosprawnej. Oczywiście przystosowanie takie musi zgadzać się z rodzajem i stopniem niepełnosprawności, inny sprzęt zostanie zakupiony np. dla osoby na wózku, inny dla osoby poruszającej się o kulach.

Przemiana i dostosowanie mieszkania ma za zadanie nie tyle podniesienie standardu życia osoby niepełnosprawnej, co faktyczne ułatwienie jej w wykonywaniu codziennych czynności czy poruszaniu się po nim. Liczą się zatem walory użytkowe i praktyczne zastosowanie przedmiotów i sprzętu.

Jakie są limity i czym dokumentujemy ulgę?

Warto pamiętać o tym, że odliczenia na adaptację, wyposażanie oraz przysposobienie mieszkań i budynków mieszkalnych pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest w żaden sposób limitowane. Tym samym odliczana jest faktyczna kwota poniesionego wydatku.

Dokumentem potwierdzającym poniesione koszty będą faktury wystawiane za zakupiony sprzęt, remont itd. Samo odliczenie zawarte zostaje w trakcie wypełniania rocznego rozliczenia podatku dochodowego, przy pomocy druków takich jak PIT-28, PIT-36 albo PIT-37. Dodatkowym załącznikiem będzie w tym przypadku druczek PIT/O.

Należy także mieć na uwadze, że podatnik, który uzyskuje w ciągu roku podatkowego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i wszelkich umów o podobnym charakterze, ulga rehabilitacyjna przysługuje już w ciągu roku. Podatnik dokonuje tego przy okazji obliczania pożyczki bądź ryczałtu. Finalne rozliczenie nastąpi jednak dopiero w nowym roku 2015, na właściwym druku PIT.