Ulga na dzieci – jak skorzystać?

                      Każdy podatnik , który wychowuje swoje dzieci mają możliwość […]

                      Każdy podatnik , który wychowuje swoje dzieci mają możliwość zmniejszenia swojego rocznego podatku dochodowego o ulgę prorodzinną. Od 01 stycznia 2009 roku ulga ta dotyczy rodziców jak również osób, które sprawują funkcję opiekunów zastępczych a także rodziny zastępczej.

Możliwość uwzględnienia dziecka w zeznaniu podatkowym PIT istnieje w sytuacji, gdy dziecko nie osiąga dochodów powyżej sumy 3 089 zł oraz nie płaci podatku liniowego,  czy też ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej

Jak skorzystać z ulgi na dziecko?

Odliczenie ulgi na dzieci jest możliwe tylko od podatku dochodowego obliczonego od dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową. Prawo do korzystania z takiej alternatywy mają podatnicy, którzy otrzymują przychody pochodzące z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego a także dochody, które podatkowane są na zasadach szczególnych. Mając na myśli zasady szczególne należy rozumieć zastosowanie stawki podatkowej 19%.

W sytuacji, gdy podatnicy uzyskują poza tym np. rentę, wynagrodzenie za pracę, emeryturę czyli dochody objęte opodatkowaniem według skali podatkowej, rozliczając roczną deklarację podatkową z tytułu uzyskiwania dochodów mają prawo do odliczenia od podatku ulgi na dzieci.

Ulga prorodzinna przysługuje tym podatnikom, którzy osiągają dochody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową i wypełniają roczne zeznanie podatkowe przy wykorzystaniu druku PIT – 36 bądź PIT – 37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, którzy pełnią władzę rodzicielską, opiekunom prawnym w sytuacji gdy dziecko zamieszkuje z rodzicami zastępczymi lub opiekunami. Opiekunowie prawni którzy nie mieszkają wspólnie z dzieckiem a także rodzice, którzy nie pełnią władzy rodzicielskiej nie mają prawa do korzystania z tejże ulgi.

Ulga na dziecko należy się podatnikom, którzy wychowują w roku podatkowym dzieci bez względu na ich wiek, pod  warunkiem pobierania zasiłku pielęgnacyjnego bądź renty socjalnej a także dzieci małoletnie.

Prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej przysługuje dodatkowo tym podatnikom, którzy wychowują dorosłe dzieci do 25 roku życia. Jedynym warunkiem w tej sytuacji jest to, że dzieci te muszą studiować (również za granicą) bądź kształcą się. Poza tym w trakcie roku podatkowego dzieci nie osiągnęły dochodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową ani kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy użyciu 19% stawki w ogólnej kwocie przekraczającej 3 089 zł. Dochody te sumowane są z dochodami osiągniętymi przez pełnoletnie dzieci poza granicami kraju. Sytuacja, w której dziecko pobiera rentę nie ma większego znaczenia dla prawa do odliczenia.

Podatnicy, których potomstwo prowadzi własną opodatkowaną działalność gospodarczą (czyli również podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym bądź na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego czy też przy użyciu stawki podatkowej 19%) nie mogą wykorzystywać odliczeń w postaci ulgi prorodzinnej.

Zastosowanie ulgi na dziecko w przypadku dorosłych w dalszym ciągu uczących się dzieci, które kończą konkretny etap nauki. Czy istnieje możliwość korzystania z odliczeń na dzieci za miesiące wakacyjne?

            Uczniowie tracą status ucznia w momencie zdobycia świadectwa na zakończenie określonej szkoły, jest to oznaka zakończenia danego etapu kształcenia.

W związku z tym sytuacja dotycząca odliczeń wygląda następująco:

  • maturzyści, którzy podejmują naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje cały rok,
  • studenci kształcący się na dwóch etapach tzn. studia licencjackie oraz studia magisterskie – odliczenie ulgi przysługuje za wszystkie miesiące w roku podatkowego w sytuacji, gdy student po zdaniu egzaminu zakwalifikowany został na drugi stopień studiów. Jeśli następuje przerwa pomiędzy kolejnymi etapami nauki bądź nie są one w ogóle kontynuowane – ulga przysługuje wyłącznie za cały czas nauki wraz z miesiącem, w którym odbył się egzamin dyplomowy,
  • maturzyści, którzy nie podejmują dalszego kształcenia się – odliczenie należy się ponadto za okres wakacyjny,
  • uczniowie w dalszym ciągu podejmujący naukę w szkole – odliczenie przysługuje za cały rok podatkowy.

Wartość przysługującej ulgi prorodzinnej – sposób obliczania

            Wysokość ulgi wynosi ⅙ sumy obniżającej podatek za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym  podatnik sprawował funkcję rodziny zastępczej dla dziecka bądź wykonywał nad nim władzę czy też sprawował opiekę nad dzieckiem. Wartość odliczenia wynosi 92,67 zł/miesiąc na każde z dzieci.

Ulga prorodzinna wygasa od miesiąca kalendarzowego, w momencie gdy dziecko wkracza w związek małżeński bądź w chwili ulokowania dziecka w jednostce zapewniającej całodobowe utrzymanie na podstawie orzeczenia sądu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Istnieje możliwość, iż dziecko zostanie oddane (w tym samym roku podatkowym) spod opieki rodziców do rodziny zastępczej czy też opiekun prawnego. Jeśli przekazanie ma miejsce w czasie miesiąca to obojgu z rodziców opiekującym się w tym czasie dzieckiem przysługuje w danym miesiącu ulga w wysokości  miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień, w którym sprawowali nad dzieckiem władzę. Wywołuje to za sobą konsekwencje, ponieważ rodzice jak również osoby, które zostają opiekunami prawnymi dziecka czy też są dla niego rodziną zastępczą odliczają za miesiąc sprawowania przez różne osoby opieki nad dzieckiem 3,09 zł za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

Kwota odliczenia przypadająca na rok podatkowy dotyczy obojga rodziców,  rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim bądź opiekunów prawnych. Przysługuje im roczny limit odliczenia, poza tym mają możliwość odliczenia jej od podatku  w dowolnym stosunku bądź w równych częściach. Ulgę prorodzinną odlicza się przez umieszczenie odpowiednich informacji na dokumencie PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku. We wniosku tym należy uwzględnić ilość dzieci i odpowiadające im numery PESEL. Jeśli zaistnieje sytuacja, że brak tych numerów należy podać daty urodzenia, nazwiska oraz imiona dzieci.

Podatnicy korzystający z ulgi prorodzinnej wypełniają wnioski PIT – 36 lub PIT – 37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz dodatkowo jako załącznik do zeznań należy wypełnić dokument PIT/O informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku.

Dowody dotyczące odliczenia prorodzinnego – czy dołączać je do zeznania PIT?

Dołączanie dowodów związanych z odliczeniami na dzieci nie jest obowiązkiem. Podatnicy korzystający z możliwości odliczenia tej ulgi powinni mieć świadomość, iż ma obowiązek przedstawienia istotnych dowodów do sprawdzenia prawa do odliczenia na żądanie organów kontroli skarbowej bądź organów podatkowych.

Wśród znaczących dowodów należy wymienić przede wszystkim:

  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
  • zaświadczenia o uczęszczaniu dorosłych dzieci do szkoły,
  • poświadczenie z sądu rodzinnego o wyznaczeniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpisy aktów urodzenia dzieci.

Zmiany w uldze na dziecko – 2013 rok

Rok 2013 niesie za sobą zmiany. Szczególnie odczują je osoby, których zarobki są wyższe. Jeżeli rodzina posiada jedno dziecko a jej dochód jest powyżej pierwszego progu skali podatkowej wówczas podatnicy tracą możliwość korzystania z odliczeń. Próg ten wynosi 112 tys. zł dla obojga rodziców łącznie. Jeśli dochody rodziców będą znajdować się po niżej tego progu to od podatku będzie można odliczyć 92,67 zł za każdy miesiąc.  Ulga prorodzinna będzie przysługiwać tylko najbiedniejszym. W związku z tym poprawi się sytuacja osób samotnie wychowujących dzieci. Za takie osoby będą uważani również podatnicy przebywający w separacji, gdy wobec drugiego rodzica zostało przeprowadzone postępowanie i jego prawa rodzicielskie zostały odebrane. Podobna sytuacja jest, gdy jedno z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Zmiany dotyczą również rodzin wielodzietnych. Odliczenia zostaną zwiększone o 50% na trzecie dziecko – wysokość ulgi wyniesie 139 zł miesięcznie, na czwartego potomka i każde kolejne dziecko o 100%, ulga wyniesie 185,34 zł miesięcznie na każde z dzieci rodziny wielodzietnej.