Umowa barterowa a rozliczenia PIT

Umowa barterowa nie jest częstym zjawiskiem w XXI wieku. Czasami jednak zdarza się, że zamiast rozliczenia finansowego, następuje rozliczenie w […]

Umowa barterowa nie jest częstym zjawiskiem w XXI wieku. Czasami jednak zdarza się, że zamiast rozliczenia finansowego, następuje rozliczenie w formie innego towaru lub usługi. Tego rodzaju umowy stanowią rodzaj bezpośredniej wymiany towarów lub usług. Często jednak problem z tego rodzaju umową mają księgowi. Jak ją rozliczyć?

Czym jest umowa barterowa w kontekście pitów?

Trzymając się definicji, „Umowa barterowa jest umową konsensualną i wzajemną, a istota wzajemności polega na tym, że między świadczeniami stron zachodzi stosunek ekwiwalentności. Wymieniane towary lub usługi powinny mieć równą wartość, dlatego przedmiotem opodatkowania w transakcjach barterowych jest zawsze dochód realizowany w cenie towarów. Umowa barterowa jest umową nienazwaną, do której w praktyce stosuje się przepisy dotyczące zamiany określonej w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W tym przypadku stosuje się przepisy o sprzedaży, przy czym każda ze stron jest równocześnie sprzedawcą i nabywcą”.[1]

Charakterystyka umowy barterowej

Przepisy jasno wskazują, że umowa barterowa przy rozliczeniach przez internet czy drukach PIT powinna określać:

  • Przedmiot wymiany,
  • Terminy realizacji wymiany,
  • Zasady rozliczenia sald.

Co ważne, cechą ogólną jest to, że umowa barterowa, również w kontekście e-deklaracji oraz innych form rozliczenia PIT staje się wolna od jakichkolwiek roszczeń pieniężnych, a przyjmuje się dla jej potrzeb zasadę ekwiwalentności świadczeń.

Rozliczenia PIT a umowa barterowa

Jak zatem powinno rozliczać się umowę barteru? Korzystając z programu PIT online czy robiąc to tradycyjnie, trzeba pamiętać, że „przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej są należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ponieważ w wyniku transakcji barterowej podatnik za wydanie towaru (lub wykonanie usługi) otrzymuje zapłatę w postaci innego dobra (towaru, usługi), uzyskuje on przychód w naturze”.[2]

Co jest zatem przychodem w tym wypadku? Z jednej strony cała umowa nie odbywa się przy udziale pieniądza, jednak w tym kontekście przychodem, który trzeba ująć w kontekście e-PIT-a czy druków PIT jest wartość wykonanego świadczenia w naturze, wyrażona w cenie, którą wspólnie ustalają strony.

Oszacowanie wartości umowy barterowej

Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku określania wartości danej rzeczy, usługi czy towaru nie należy ani zawyżać, ani zaniżać określonych liczb. W takim bowiem przypadku organ podatkowy i tak ma prawo do samodzielnego oszacowania wartości usługi. Jednak, co ważne, osoby, które wykazywały zaniżoną wartość, mogą spotkać się z surowymi karami.

[1] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-barterowa-a-podatek-dochodowy-i-vat, dostęp: 11.07.2019r.

[2] Idem.