W jaki sposób rozliczać darowizny na cele kultu religijnego?

Dokonując darowizn przeznaczonych na cele kultu religijnego należy pamiętać o tym, że są one odliczane od podstawy opodatkowania. Pamiętajmy o […]

Dokonując darowizn przeznaczonych na cele kultu religijnego należy pamiętać o tym, że są one odliczane od podstawy opodatkowania. Pamiętajmy o tym wypełniając zeznanie roczne PIT.

Kwota darowizny odliczana jest w następujący sposób, faktycznie przekazane pieniądze nie mogą jednak stanowić więcej niż 6% przychodu darczyńcy. Taki sam próg określony został dla darowizn na cele, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, dotyczy on także honorowych dawców krwi.

W niektórych przypadkach darowiznę na cele kultu religijnego stanowić mogą towary objęte podatkiem VAT. Rownowartością takiej darowizny jest wówczas kwota wartości tego przedmiotu plus podatek od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę naliczonej daniny. Podatnik może ją odpisać w myśl przepisów o podatku od towarów i usług, właśnie z racji przekazania darowizny.

Czego nie odliczymy?

Część darowizn po prostu nie podlega odliczeniu, wśród nich odliczenia dokonywane:

  • na rzecz osób fizycznych
  • na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie podsiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem produktów elektronicznych, paliwowych, tytoniowych, spirytusowych, winiarskich, piwowarskich i wszelkich innych alkoholowych, powyżej zawartości 1,5%. Dotyczy to także produktów z metali szlachetnych oraz handlu nimi.
  • zwróconych w innych formach
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
  • darowizny odliczane od przychodu, dla których podstawą jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez podatnika będącego osobą fizyczną

Jeśli obdarowany zdecyduje się na zwrot darowizny, powinien stosowną informację o tym przekazać urzędowi skarbowemu. Czasu nie mamy wcale zbyt wiele, to tylko okres miesiąca od momentu dokonania zwrotu (dzień zwrotu).

Egzemplifikacja darowizny

Zanim zdecydujemy się na przekazanie naszej darowizny na cele kultu religijnego, należy zawsze pamiętać o tym, że taki dar należy odpowiednio udokumentować. Pierwszym sposobem dokumentowania jest po prostu wpłata na rachunek płatniczy obdarowanego, gdzie dowodem takiego przelewu jest potwierdzenie wpłaty. Dotyczy to darowizn o charakterze pieniężnym. Drugi sposób wiąże się z darowiznami niepieniężnymi, gdzie stosownym dokumentem  będzie dowód, z którego wynikają dane identyfikujące osobę obdarowującą, a także wartość darowizny z dodanym oświadczeniem osoby, która darowiznę przyjęła.

Rozliczanie darowizny

Wszystkie darowizny przekazane na cele kultu religijnego rozliczane są jeszcze w trakcie roku podatkowego, dokonywane jest to poprzez obliczanie zaliczek osiągających dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zawartych umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.

Rozliczanie darowizny na cele kultu religijnego podlegają opodatkowaniu według zasad skali. Wykazując wartość przekazanej darowizny używamy druku PIT-36 dla działalności gospodarczej lub PIT-37, kiedy uzyskujemy przychody za pośrednictwem płatnika. Na druku, w odpowiedniej rubryce, znajdą się także dane obdarowanego, między innymi jego nazwa i adres.