Wielokrotna umowa zlecenia i rozliczanie przychodów emeryta

W przypadku osób, które podjęły się pracy w oparciu o umowę zlecenia, jeśli została ona zawarta z tym samym zleceniodawcą, […]

W przypadku osób, które podjęły się pracy w oparciu o umowę zlecenia, jeśli została ona zawarta z tym samym zleceniodawcą, podlegają one ubezpieczeniu społecznemu tylko z tytułu jednej z nich. Najczęściej jest to związane z tą umową zlecenia, która była zawarta jako pierwsza w kolejności. Ubezpieczenie społeczne tswoją drogą tymczasem każda z zwieranych umów, wiąże się jednocześnie z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak należy rozliczyć składki i odprowadzić podatek od kilku zleceń i jak ma się to do uprawnienia takiego zleceniobiorcy do pobierania emerytury?

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust 1 ustawy systemowej osoby podejmujące umowę zlecenia podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu, ich obowiązkiem jest także odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest już dobrowolna, ale aby przystąpić do jej odprowadzania konieczne jest wystąpienie obowiązku objęcia jej ubezpieczeniem społecznym.

Emerytów zatrudnionych w oparciu umowy zlecenia, ubezpieczenie społeczne obejmuje w takim samym stopniu jak inne osoby pracujące na ten rodzaj umowy. Nie ma znaczenia, czy wykonywana przez nich praca jest oparta wyłącznie o zlecenie, czy też przez pryzmat Kodeksu pracy są pełnoprawnymi pracownikami.

 

Ubezpieczenie społeczne jest dobrowolne, w przypadku gdy pracujący na umowę zlecenie emeryt wykonuje jednocześnie inny rodzaj pracy, przy podpisanej umowie o pracę. Nie ma wówczas żadnego znaczenia jak wysokie wynagrodzenie pobiera z tytułu pracy, ponieważ w żaden sposób nie moderuje ono odprowadzanej składki.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne dla emerytów nie są odprowadzane obowiązkowo od przychodów uzyskanych w wyniku zawartej umowy zlecenie, jeśli są oni jednocześnie pracownikami innego przedsiębiorstwa (firmy).

 

Składki na ubezpieczenie społeczne nie są zatem obowiązkowe, jedna posiadana umowa o pracę jest wystarczająca. Nieco inaczej natomiast rysuje się sprawa ubezpiecznia zdrowotnego, gdzie każda zawarta umowa zlecenia generuje obbowiązek odprowadzania właściwej składki. Chodzi o to, że w myśl zapisu w ustawie, pod art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i finansowanych ze środków publicznych wynika jasno, że składki na ubezpieczenie zdrowotne winny być opłacane z każdego tytułu. Sytuacja staje się zatem problematyczna w przypadku zawartych kilku umów zlecenia, kiedy z tytułów tych zbiega się kilka obowiązków ubezpieczenia.

 

Przy wykonywaniu jednoczesnym kilku prac na zlecenie mamy możliwość (tak jak w przypadku ubezpieczenia społecznego) wytypowania tej umowy, od której konkretnie ubezpieczenie zdrowotne będzie odprowadzane. A odprowadzane on będzie od tej umowy, która zawarta została jako pierwsza, jednak dodatkowym warunkiem jest, aby wszystkie umowy zlecenia podejmowany był u tego samego zleceniodawcy (podmiotu zatrudniającego). Dodatkowo, charakter czynności wykonywanych w ramach poszczególnych zleceń dla zatrudniającego musi się różnić, nie ma mowy aby były to te same czynności, o identycznym charakterze. Jeśli warunek ten nie zostanie dopełniony, organy podatkowe mogą podjerzewać przedsiębiorcę o próbę obejścia przepisów.

Odprowadzając składki od uzyskanych przychdów z zawartej umowy zlecenie należy mieć także na uwadze składki odprowadzane na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a dodatkowo na Fundusz Pracy. Ich opłacenie należy do czynności dokonywanych przez zleceniodawcę, za osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emrytalnego lub rentowego.

W niektórych sytuacjach opłacenie składki na Fundusz Pracy nie jest obowiązkowe. Dotyczy to tych osób, w przypadku których oskładkowany przychód nie przekroczył kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Co zaś się tyczy emerytów – obowiązkowe opłacanie obydwu składek na fundusze nie jest konieczne. Zwolnienie przysługuje dla kobiet, które są już po 55 roku życia, w przypadku mężczyzn poprzeczka jest podniesiona o pięć kolejnych lat – czyli po 60-tce. Ciekawostką jest, że osoby, które przekroczą ten wiek pierwszego dnia miesiąca są zwolnione już od samego jego początku, w przypadku jednak urodzin wypadających w trakcie miesiąca – zwolnienie przysługuje dopiero po jego zakończeniu, od następnego.

W jaki sposób opodatkować zlecenie?

Przychody z umowy zlecenia zawsze traktowane są jako uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście. Wszelkie zaliczki na podatek, w ramach dokonywanych wyplat, odprowadza zleceniodawca. Kiedy przychodzi do momentu ustalenia podstawy opodatkowania, należy wypłacaną kwotę „obciąć” o odprowadzane składki na ubezpiecznie (emerytalne, rentowe lub chorobowe) oraz koszty uzyskania przychodu.

Stawka zaliczki na podatek w przypadku umowy zlecenia wynosi 18%, ale w niektórych przypadkach może być pobierana w wysokości 32% na wniosek zleceniobiorcy. Naliczoną tym sposobem zaliczkę należy pomniejszyć o składkę zdrowotną, nie może ona jednak przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

W przypadku, gdy kwota wypłacana nie przekracza 200 zł, a zleceniobiorca nie jest pracownikiem, należy wówczas naliczyć zryczałtowany podatek w wysokości 18% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest pobierany bez pomniejszenia przychodu o koszt jego uzyskania plus składki, jakie odprowadzono z pensji podatnika w danym miesiącu. Nie ma możliwości obniżenia podatku o składkę zdrowotną i zawsze o zryczaltowanym podatku decyduje finalnie kwota wynagrodzenia.

Zryczałtowany podatek nie jest stosowany w przypadku wynagordzeń powyżej 200 zł dla osób nie będących pracownikami (obok tej kwoty zryczałtowaną stawkę „dyskwalifikuje” także stawka nieokreślona, wyliczana na podstawie przepracowanych godzin i generalnie czasu pracy). Wówczas właściwe jest pbieranie zaliczek od należności z tych umów.