Załącznik PIT/O – jak wypełnić

Załącznik PIT/O składany jest wraz z zeznaniem: PIT – 28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego […]

Załącznik PIT/O składany jest wraz z zeznaniem:

 • PIT – 28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT – 36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT – 37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Załącznik PIT/O przeznaczony jest dla wszystkich tych podatników, którzy korzystają z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.

 

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, w takiej sytuacji należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje “podatnik” jak również pozycje “małżonek”. Natomiast jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania ten podatnik, który korzysta z odliczeń.

 

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku

ustalana jest na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzających ich poniesienie, o których mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz w odrębnych ustawach.

Dowodów tych nie należy dołączać do składanego zeznania, należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jak wypełnić załącznik PIT/O?

Załącznik PIT/O składa się z pięciu podstawowych części kolejno oznaczonych literami alfabetu.

Przed wypełnianiem poszczególnych części należy podać na samej górze numer PESEL podatnika oraz małżonka jeśli małżonkowie korzystają z możliwości wspólnego rozliczenia.

Kolejnym krokiem jest podanie roku, za który wypełnione zostaje zeznanie podatkowe oraz załącznik a także jego numer.

Część A

W części tej należy podać dane identyfikacyjne podatników składających załącznik, tj. nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.  Część ta jest podzielona na dwa sektory, czyli A.1. oznacza dane podatnika i A.2., która zawiera dane małżonka.

Część A.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Część B

Przeznaczona jest do uwzględnienia odliczeń od dochodu (przychodu) lub z odliczeń darowizn, z jakich korzysta podatnik bądź jego małżonek – jeśli małżonkowie zdecydowali się na złożenie wspólnego rozliczenia podatkowego.

Odliczeniom podlegają:

 • darowizny przekazane na cele pożytku publicznego:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
  • obywatelskiej i kulturowej,
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
  • konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • darowizny przekazane na cele kultu religijnego,
  • darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,
  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych,
  • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, np.:
   • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
   • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
   • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
   • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
   • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
   • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
   • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
   • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
   • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
   • opłacenie tłumacza języka migowego,
   • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
   • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
   • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,

 • Ø używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 • Ø odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających pobrany podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika (art. 26 ust. 1 pkt. 5 ustawy).użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,
  • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
  • wydatków na nabycie nowych technologii,
  • ulgi na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
  • składek ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną,
  • ulgi prorodzinnej,
  • ulgi abolicyjnej,
  • wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet.

Część C

Część C załącznika PIT/O wypełniają wszyscy ci podatnicy, którzy korzystają z odliczeń od podatku.

Wśród tych odliczeń wyróżnić należy:

 • ulgę za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznaną na podstawie decyzji urzędu skarbowego,
 • składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną,
 • ulgę z tytułu wychowywania dzieci,

Kwoty wydatków, które zostały wykazane w części C, podlegają odliczeniu od podatku, jeżeli nie zostały odliczone od podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Część D

Część D formularza PIT/O zawiera informacje na temat przekazanych darowizn oraz obdarowanych. Segment D.1. oraz D.2. przeznaczone są do przedstawienia podstawowych informacji o obdarowanym (dane identyfikacyjne oaz adres) i przekazanej na jego rzecz darowiźnie. Są to między innymi:

 • pełna nazwa,
 • kraj wraz z kodem kraju,
 • miejscowość,
 • ulica, numer domu i lokalu,
 • kod pocztowy i poczta,
 • kwota przekazanej darowizny.

Część E

Ostatnia część załącznika PIT/O przeznaczona jest do zamieszczenia informacji o dzieciach, jeśli podatnik korzysta z ulgi na dzieci. Należy zamieścić w niej przede wszystkim:

 • numer PESEL,
 • pierwsze imię i nazwisko,
 • datę urodzenia.

W tym miejscu należy zaznaczyć odpowiednio  cały rok bądź miesiące, za które przysługuje odliczenie podatnikowi lub jego małżonkowi w zależności czy podatnik rozlicza się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem.