Zarabianie w Wielkiej Brytanii. Jak się rozliczyć?

Ktoś, kto część roku pracował w kraju, a kolejną jego część pracował np. w Wielkiej Brytani, rozliczając się za granicą dostanie zwrot opłaconego tam podatku. Co powninien natomiast zrobić dla dochodu uzyskiwanego w Polsce? Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Aby podatnik został poprawnie rozliczony przez polskie urzędy skarbowe niezbędne jest ustalenie, czy w ciągu całego roku podatkowego 2014 był on polskim rezydentem podatkowym. Jeśli nie, oznaczać to będzie, że wyjazdu do Wielkiej Brytanii był już rezydentem brytyjskiej strefy podatkowej.

Pojęcie rezydencji podatkowej

Wszystkie osoby fizyczne, zamieszkujące obszar Rzeczyposopolitej Polskiej, będący jednocześnie polskimi rezydentami polskimi, mają obowiązek uiszczać należność podatkową w całości od uzyskiwanych dochodów. Taki obowiązek wynika z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to wszystkich podatników, nie zważając na miejsce źródel ich dochodów, co określamy jako tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

W myśl ustawy o PIT osobą mieszkającą w Polsce jest osoba fizyczna posiadająca na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywa w naszym kraju więcej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego. Osoby będące nierezydentami, które nie mające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają podatkowi tylko od tych przychodów, jakie uzyskały na terytorium naszego kraju. W takim przypadku mówimy o ograniczonym obowiązku podatkowym.

Podwójne opodatkowanie

Tak więc, jeśli podatnik, mimo rozpoczęcia pracy na wyspach, pozostawał rezydentem podatkowym u nas, nadal jego obowiązkiem jest rozliczenie się z dochodów uzyskanych zarówno w Polsce, jak i w Zjednoczonym Królestwie poprzez arkusz PIT-36. Dodatkowo trzeba będzie wypełnić właściwy dla zeznania druk PIT/ZG, będący właściwą informacją o dochodach zagranicznych. Zakładamy, że na obczyźnie podatnik pracował w oparciu o umowę o pracę, wówczas dochody w ten sposób uzyskane są zwolnione od podatku, a podstawą dla takiej ulgi jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy jednak pamiętać o tym, że dochody takie są uwzględniane w trakcie wyliczania stopy procentowej dla podatku w Polsce. Wszelkie przychody uzyskane w brytyjskiej strefie podatkowej wykazywane są na druku PIT-36 w pozycji nr 174 oraz na dodatku PIT/ZG pod pozycją 8.

Inaczej postąpimy natomiast w przypadku gdy podatnik dokona zmiany rezydencji podatkowej, np. wraz z podjęciem decyzji o wyjeździe. Mówimy wtedy o przeniesieniu centrum interesów osobistych albo gospodarczych z Polski do Wielkiej Brytanii. Dochody uzyskane w Polsce są wtedy rozliczane u nas, a brytyjskie wpływy na konto nie są nawet brane pod uwagę przy wypełnianiu deklaracji. Taki stan rzeczy prowadzi jednocześnie do wypłenienia i rozliczenia się ze skarbówką poprzez standardowy druk PIT-37.