Licencja

§1 Definicje

Program – aplikacja komputerowa PIT-y.pl 2019 On-Line służąca do sporządzania rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za ok 2014.
Licencjodawca – firma GP Soft z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6 (www.gpsoft.pl)
Użytkownik – użytkownik programu PIT-y.pl 2019, PIT-y.pl 2019 On-Line

§2 Umowa licencyjna

Umowa licencyjna zostaje zaakceptowana i zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Licencjodawcą w chwili uruchomienia Programu na stacji roboczej Użytkownika. Każde uruchomienie Programu potwierdza akceptację warunków Umowy Licencyjnej
Umowa licencyjna gwarantuje Użytkownikowi możliwość osobistego, niewyłącznego, nieodpłatnego używania dowolnej ilości kopii Programu dla osobistych potrzeb na dowolnym komputerze lub stacji roboczej.
Program może być używany w dowolnym, także komercyjnym celu z zachowaniem przepisów polskiego prawa cywilnego i karnego.

Użytkownik nie ma prawa do odtwarzania kodu źródłowego oraz dekompilacji Programu. Zabrania się również czerpania korzyści finansowych z dystrybucji niniejszego oprogramowania przez Użytkownika lub osoby trzecie. Ograniczenia te dotyczą również aktualizacji Programu, które Licencjodawca może dostarczyć Użytkownikowi w przyszłości, chyba że Umowa Licencyjna dołączona do nowszej wersji Programu będzie stanowiła inaczej.

Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie Licencjonodawcy niektórych danych oraz operacji wykonywanych w Programie dla celów statystyk. Dane osobowe Użytkownika są ściśle chronione i nie zostają pobierane.
Użytkownik ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego i merytorycznego Licencjodawcy w zakresie użytkowania Programu.

Logo programu, nazwy handlowe i znaki towarowe niniejszego oprogramowania stanowią wyłączną własność Licencjodawcy i żadne z postanowień niniejszej umowy nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania.
Licencjodawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań aby Program działał bezawaryjnie.

Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich z tytułu kosztów lub szkód mających bezpośredni lub pośredni związek z korzystaniem z Programu.

Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody oraz przejąć odpowiedzialność w stosunku do Licencjodawcy z tytułu jakichkolwiek szkód, strat lub kosztów z tytułu pogwałcenia przez Użytkownika postanowień Umowy.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków licencji Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie zaprzestając korzystania z Programu.

Możliwe spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
Niniejszym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Umową Licencyjną i rozumie jej postanowienia oraz, że korzystając z Programu akceptuje warunki Umowy.

Kielce, dn. 15.12.2018r