PIT-37 – rozliczenie roczne 2022/2023

Nie ma chyba, wśród druków zeznań podatkowych, bardziej popularnego niż PIT-37. Zapytajcie w rodzinie, zapytajcie sąsiada – wszyscy niemal rozliczamy PIT-37! Druk ten to rozliczenie roczne osób pracujących, tak więc poza dziećmi i osobami niepracującymi w danym roku, rozliczy go naprawdę spora liczba osób, do której dodać możemy emerytów i rencistów, a nawet osoby pobierające zasiłki. Z potężnej rzeszy adresatów PIT-37 odpadają właściwie tylko przedsiębiorcy oraz osoby utrzymujące się z giełdy lub z wynajmu mieszkań lub innych nieruchomości.

 • PIT-37 składany jest najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po podatkowym.
 • PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody za pośrednictwem płatnika, stąd popularną nazwą PIT-37 jest także ‘PIT Praca’
 • PIT-37 możemy sporządzić na podstawie przesłanym nam przez płatnika informacji (PIT-11)
 • może być rozliczany wspólnie z małżonkiem oraz przez osoby samotnie wychowujące dziecko
 • przysługują na niego ulgi oraz odliczenia
 • możemy przekazywać 1.5% na organizacje pożytku publicznego OPP

Kto rozlicza się na podstawie PIT-37?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, grupa osób wypełniających PIT-37 jest naprawdę spora. Dzięki temu jest to najpopularniejszy druk deklaracji podatkowej wypełniany w naszym kraju. Możemy śmiało powiedzieć, że obok PIT-36 i PIT-28 jest to „najbardziej” standardowy druk, z którego wypełnieniem nie powinniśmy mieć problemów, ponieważ napisano już setki poradników na ten temat. Zawsze też możemy skorzystać z porady kogoś, kto borykał się z rubrykami arkusza numer trzydzieści siedem, w ostateczności zaniesiemy nasz druk do biura rachunkowego. Niniejszy tekst nie jest instrukcją obsługi dokumentu, chcemy tylko byście Państwo dowiedzieli się kto, gdzie, kiedy i w jaki sposób wypełnia PIT-37 w roku 2023.

Do podatników PIT-37 w roku 2023 należeć będą, tak jak w latach zeszłych, osoby uzyskujące przychody za pośrednictwem płatnika. Pod pojęciem ‚płatnika’ rozumieć tutaj należy (najczęściej) pracodawcę, zakład pracy lub inny organ wypłacający nasze wynagrodzenie.

W przypadku podatników, którzy pracują w oparciu umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne zarobki rozliczane są przez podmiot, który dokonuje jednocześnie wypłat, wymieniony wcześniej płatnik. Osoby zatrudnione w takiej formie otrzymują informację o kwocie netto, nie przejmując się obliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek. Zeznanie wypełniane jest wówczas po zakończeniu roku na odstawie otrzymanych od płatnika informacji

W przypadku osób, które zawarły innego rodzaju umowy, które zaliczki na podatek rozliczają w trakcie roku samodzielnie, PIT-37 nie jest właściwym zeznaniem. Dotyczy to zarówno zarobków, od których zaliczki muszą one opłacić samemu, a także od innych zarobków, za których rozliczenie odpowiedzialność ponosi płatnik. Wszystkie uzyskane w ten sposób profity sumowane są na arkuszu innego zeznania podatkowego, np. PIT-36.

Przypomnijmy raz jeszcze: PIT-37 jest drukiem przeznaczonym dla pracowników i zleceniobiorców, a także dla innych podatników, których zaliczki obliczane są przez pracodawców. Do wypełnienia zeznania na zakończenie roku podatkowego potrzebny jest PIT-11, przesyłany zazwyczaj w okolicach lutego.

Podatnikami PIT-37 są osoby otrzymujące przychody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej. Wśród przychodów tych należy wymienić:

 • wynagrodzenia pieniężne za pracę (stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza)
 • emerytury i renty krajowe (dotyczy to także rent strukturalnych oraz rent socjalnych)
 • świadczenia przedemerytalne (zasiłki przedemerytalne)
 • kwoty należne za członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz innych spółdzielniach, które trudnią się produkcją rolną
 • zasiłki pieniężne wypłacane z ubezpieczenia społecznego
 • wypłacane stypendia
 • profity spływające z wykonywanej osobiście działalności (popularne umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, zasiadanie w różnego rodzaju radach nadzorczych, pełnienie funkcji społecznych, bycie działaczem sportowym itp.)
 • przychody z praw autorskich oraz inne prawa majątkowe
 • świadczenia, jakie podatnikowi wypłacane są z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności wypłacane osobom pozostającym w areszcie tymczasowo lub skazanym wyrokiem sądu na odbycie kary
 • profity wynikające z podpisanej umowy aktywizacyjnej

Ponadto dodatkowymi przesłankami do rozliczania PIT-37 jest warunek nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a także działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto osoby rozliczające druk PIT-37 nie są zobowiązane do doliczania dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają oni także dochodów o straty z minionych lat.

Obowiązujące terminy w PIT-37

Termin składania zeznania jest standardowy, taki sam jak w przypadku druków PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Jeśli mówimy o rozliczeniu za ubiegły, 2021 rok czas mamy do dnia 30 kwietnia 2023 roku. Zapłacenie podatku w terminie uchroni nas przed ewentualnymi nieprzyjemnościami, komplikacjami i niepotrzebnymi odwołaniami do instytucji czynnego żalu.

Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście składanie zeznanie przez Internet. Do tego celu możecie się Państwo posłużyć programem komputerowym PIT-Y 2022/2023 zawartym na naszej stronie. Program jest naprawdę prosty w obsłudze, podsiada przyjemny interfejs, ale przede wszystkim jest profesjonalnym narzędziem do poprawnego wypełnienia dowolnego zeznania podatkowego, w tym PIT-37.

PIT-37 może wypełnić pracodawca/ZUS

Podatnicy rozliczający się w oparciu o umowę o pracę lub z pobieranej renty bądź emerytury, może być rozliczany przez płatnika. Oczywiście taki sposób rozliczenia uniemożliwia korzystanie z preferencji i ulg, ponieważ tylko my sami wiemy, w jaki sposób moglibyśmy z nich korzystać. Decydując się na rozliczenie przez płatnika możemy zapomnieć o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Aby rozliczać się poprzez płatnika i tym samym mieć „wszystko z głowy”, należy złożyć na jego ręce oświadczenie w postaci druku PIT-12. Taki druk należałoby wówczas złożyć do dnia 10 stycznia 2023 roku. Kiedy nasz zakład pracy otrzyma już oświadczenie, odpowiednia osoba będzie gotowa do sporządzenia PIT-40. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że PIT-40 nie może być składany przez zleceniobiorców oraz innych płatników (jest to przywilej osób wykonujących swą pracę w oparciu o umowę pracy, także pracę nakładczą lub gdy pozostają one w spółdzielczym stosunku pracy albo stosunku służbowym, uzyskując przychód od organu rentowego).

Podatnik pobierający rentę powinien pamiętać o tym, że organ rentowy rozliczy go pod postacią druku PIT-40A. Ponadto emeryci i renciści wcale nie muszą składać druku PIT-12. Sam druk PIT-40A traktowany jest natomiast jako informacja przydatna podczas wypełniania PIT-37 lub innych zeznań, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Wśród załączników PIT-37 za rok 2022 dysponujemy:

 • PIT-2K (służący za zaświadczenie o wysokości poniesionych kosztów na inwestycje mające za zadanie spełnienie potrzeb mieszkaniowych)
 • PIT/D (będący informacją o odliczanych wydatkach na cele mieszkaniowe)
 • PIT/O (będący informacją o odliczeniach od dochodu i podatku w trakcie roku)
 • PIT/UZ (część uzupełniająca)
 • ZAP-3.

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-37 w 2023 ?

Dodatkowe załączniki, takie jak PIT/D i PIT/O służą do wskazania ulg i odliczeń w wypełnianym przez nas zeznaniu. W druczku PIT/D możemy odliczyć ulgę budowlaną, natomiast poprzez drugi załącznik zrobimy to także dla ulg na dziecko, ulgi Internetowej czy np. ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga budowlana przysługuje podatnikom, którzy rozliczali ulgę odsetkową dla kredytów w zależności od lat, spłacali kredyt albo pożyczkę zaciągnięte na cele mieszkaniowe (uzyskane wcześniej w zakładzie pracy), wydali środki pieniężne na przeprowadzenie remontu mieszkania i wreszcie z roku na rok systematycznie gromadzą oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku.

Do innych ulg rozliczanych w ramach PIT-37 zaliczamy:

 • ulgę dla rodziców i opiekunów samotnie wychowujących dziecko
 • ulgę dla osób korzystających z rehabilitacji, ponoszących dodatkowe wydatki w celu ułatwienia podstawowych czynności życiowych
 • ulgę Internetową, ale tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych (niezależnie od rodzaju sieci)
 • ulgę na dzieci dla rodziców bądź opiekunów dziecka małoletniego, także w przypadku, gdy na dziecko takie przypadła renta socjalna bądź zasiłek pielęgnacyjny. Ulga taka obejmuje także dzieci uczące się do 25 roku życia
 • ulgę z tytułu przekazywanych darowizn na cele publiczne i społeczne, na cele kultu religijnego i nieodpłatne krwiodawstwo. W przypadku tych ostatnich PCK wydaje informację zaświadczającą o ilości przekazanej honorowo krwi, a ta stanowi podstawę do ulgi.

Czy należy składać oświadczenie o zwolnienie z podatku w 2023 roku?

W 2023 roku osoby, które chciały być zwolnione z podatku w każdym miesiącu, miały obowiązek złożyć oświadczenie dla swojego pracodawcy. Ten kto tego nie zrobił, niczego nie stracił, ponieważ uzyska zwrot nadpłaconego podatku podczas rozliczania podatku za 2021 rok. W 2021 roku nie ma potrzeby składania oświadczenie, ponieważ zwolnieniem z podatku automatycznie są objęte wszystkie osoby spełniające warunki.

Jak wygląda PIT 37 w 2023 roku?

PIT 37 rozliczany jest przez osoby, które wybrały opodatkowanie swojego dochodu na zasadach ogólnych. W minionym roku doszło do wielu zmian w tym zakresie. Podatek został obniżony z 18% na 17%. Jednak, aby wszystkie rozliczenia się zgadzały i nie było rozbieżności, postanowiono zastosować do końca 2019 roku stawkę uśrednioną w wysokości 17,75%. Dodatkowo PIT 37 uwzględnia zwolnienie podatku dla osób do 26 lat. Jeśli pracują one na umowę o pracę lub zlecenie, wó1)wczas osoba jest zwolniona z podatku dochodowego. W pozostałych przypadkach niestety podatek będzie nadal pobierany pomimo kategorii wieku.

Przy rozliczaniu się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy pamiętać o istotnym warunku – w tym pierwszym przypadku współmałżonek także musi być podatnikiem wypełniającym druk PIT-37. I tak, gdy druga połowa uprawniona jest wyłącznie do druku PIT-36, to właśnie on będzie drukiem właściwym do wspólnego rozliczenia.

Poradnik jak wypełnić druk PIT-37

 • Część A i B – uzupełniamy podstawowe dane, numer PESEL, zaznaczamy zeznanie bądź korekta, wybieramy także formę – wspólnie z małżonkiem (dane w B2) lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • Część C – dotyczy przychodów i kosztów uzyskania, a zatem przepiszemy kwoty z PIT-11, jeśli będziemy ich mieli kilka – kwoty sumujemy
 • Część D – tutaj zajmiemy się odliczeniami od dochodu – generalnie wskazujemy tutaj składki, które odprowadzaliśmy na poczet ubezpieczeń społecznych
 • Część E – musimy tutaj dokonać odliczenia należnej kwoty podatku dla skarbówki. Do kwoty 85 528 zł posługujemy się stawką 18%.
 • Część F – czyli pomniejszenie kwoty podatku przez opłacane w ciągu roku podatkowego składki na ubezpieczenia oraz przysługujące nam ulgi. W polu 120 odpiszemy przysługująca nam ulgę na dziecko. W tym miejscu potrzebne nam będzie wówczas także druk PIT/O.
 • Część G – w polu 126 zaokrąglamy obliczony wcześniej podatek, a w polu 127 wpisujemy kwotę zaliczek pobierany przez pracodawcę. Dochodzimy do sedna – pola 128 i 129 ukazują nam różnice pomiędzy kwotą podatku do zapłaty a rzeczywistą jego wysokością.
 • Część I i J – możemy przekazać 1% na organizacje pożytku publicznego
 • Część K – służy do wykazania zamieszczonych w zeznaniu załączników

Tak wypełnione zeznanie opatrujemy naszym podpisem i przesyłamy do urzędu skarbowego, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 roku.