PIT-37 – rozliczenie roczne 2018/2019

Nie ma chyba, wśród druków zeznań podatkowych, bardziej popularnego niż PIT-37. Zapytajcie w rodzinie, zapytajcie sąsiada – wszyscy niemal rozliczamy PIT-37! Druk ten to rozliczenie roczne osób pracujących, tak więc poza dziećmi i osobami niepracującymi w danym roku, rozliczy go naprawdę spora liczba osób, do której dodać możemy emerytów i rencistów, a nawet osoby pobierające zasiłki. Z potężnej rzeszy adresatów PIT-37 odpadają właściwie tylko przedsiębiorcy oraz osoby utrzymujące się z giełdy lub z wynajmu mieszkań lub innych nieruchomości.

Kto rozlicza się na podstawie PIT-37?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, grupa osób wypełniających PIT-37 jest naprawdę spora. Dzięki temu jest to najpopularniejszy druk deklaracji podatkowej wypełniany w naszym kraju. Możemy śmiało powiedzieć, że obok PIT-36 i PIT-28 jest to „najbardziej” standardowy druk, z którego wypełnieniem nie powinniśmy mieć problemów, ponieważ napisano już setki poradników na ten temat. Zawsze też możemy skorzystać z porady kogoś, kto borykał się z rubrykami arkusza numer trzydzieści siedem, w ostateczności zaniesiemy nasz druk do biura rachunkowego. Niniejszy tekst nie jest instrukcją obsługi dokumentu, chcemy tylko byście Państwo dowiedzieli się kto, gdzie, kiedy i w jaki sposób wypełnia PIT-37 w roku 2019.

Do podatników PIT-37 w roku 2019 należeć będą, tak jak w latach zeszłych, osoby uzyskujące przychody za pośrednictwem płatnika. Pod pojęciem ‚płatnika’ rozumieć tutaj należy (najczęściej) pracodawcę, zakład pracy lub inny organ wypłacający nasze wynagrodzenie.

W przypadku podatników, którzy pracują w oparciu umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne zarobki rozliczane są przez podmiot, który dokonuje jednocześnie wypłat, wymieniony wcześniej płatnik. Osoby zatrudnione w takiej formie otrzymują informację o kwocie netto, nie przejmując się obliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek. Zeznanie wypełniane jest wówczas po zakończeniu roku na odstawie otrzymanych od płatnika informacji.

W przypadku osób, które zawarły innego rodzaju umowy, które zaliczki na podatek rozliczają w trakcie roku samodzielnie , PIT-37 nie jest właściwym zeznaniem. Dotyczy to zarówno zarobków, od których zaliczki muszą one opłacić samemu, a także od innych zarobków, za których rozliczenie odpowiedzialność ponosi płatnik.Wszystkie uzyskane w ten sposób profity sumowane są na arkuszu innego zeznania podatkowego, np. PIT-36.

Przypomnijmy raz jeszcze:PIT-37 jest drukiem przeznaczonym dla pracowników i zleceniobiorców, a także dla innych podatników, których zaliczki obliczane są przez pracodawców. Do wypełnienia zeznania na zakończenie roku podatkowego potrzebny jest PIT-11, przesyłany zazwyczaj w okolicach lutego.

Podatnikami PIT-37 są osoby otrzymujące przychody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej. Wśród przychodów tych należy wymienić:

 • wynagrodzenia pieniężne za pracę (stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza)
 • emerytury i renty krajowe (dotyczy to także rent strukturalnych oraz rent socjalnych)
 • świadczenia przedemerytalne (zasiłki przedemerytalne)
 • kwoty należne za członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz innych spółdzielniach, które trudnią się produkcją rolną
 • zasiłki pieniężne wypłacane z ubezpieczenia społecznego
 • wypłacane stypendia
 • profity spływające z wykonywanej osobiście działalności (popularne umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, zasiadanie w różnego rodzaju radach nadzorczych, pełnienie funkcji społecznych, bycie działaczem sportowym itp.)
 • przychody z praw autorskich oraz inne prawa majątkowe
 • świadczenia, jakie podatnikowi wypłacane są z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności wypłacane osobom pozostającym w areszcie tymczasowo lub skazanym wyrokiem sądu na odbycie kary
 • profity wynikające z podpisanej umowy aktywizacyjnej

Ponadto dodatkowymi przesłankami do rozliczania PIT-37 jest warunek nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a także działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto osoby rozliczające druk PIT-37 nie są zobowiązane do doliczania dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają oni także dochodów o straty z minionych lat.

Obowiązujące terminy w PIT-37

Termin składania zeznania jest standardowy, taki sam jak w przypadku druków PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Jeśli mówimy o rozliczeniu za ubiegły, 2019rok czas mamy do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Zapłacenie podatku w terminie uchroni nas przed ewentualnymi nieprzyjemnościami, komplikacjami i niepotrzebnymi odwołaniami do instytucji czynnego żalu.

Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście składanie zeznanie przez Internet. Do tego celu możecie się Państwo posłużyć programem komputerowym PIT-Y 2018/2019 zawartym na naszej stronie. Program jest naprawdę prosty w obsłudze, podsiada przyjemny interfejs ale przede wszystkim jest profesjonalnym narzędziem do poprawnego wypełnienia dowolnego zeznania podatkowego, w tym PIT-37.

PIT-37 może wypełnić pracodawca/ZUS

Podatnicy rozliczający się w oparciu o umowę o pracę lub z pobieranej renty bądź emerytury, może być rozliczany przez płatnika. Oczywiście taki sposób rozliczenia uniemożliwia korzystanie z preferencji i ulg, ponieważ tylko my sami wiemy, w jaki sposób moglibyśmy z nich korzystać. Decydując się na rozliczenie przez płatnika możemy zapomnieć o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Aby rozliczać się poprzez płatnika, i tym samym mieć „wszystko z głowy”, należy złożyć na jego ręce oświadczenie w postaci druku PIT-12. Taki druk należałoby wówczas złożyć do dnia 10 stycznia 2019 roku. Kiedy nasz zakład pracy otrzyma już oświadczenie, odpowiednia osoba będzie gotowa do sporządzenia PIT-40. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że PIT-40 nie może być składany przez zleceniobiorców oraz innych płatników (jest to przywilej osób wykonujących swą pracę w oparciu o umowę pracy, także pracę nakładczą lub gdy pozostają one w spółdzielczym stosunku pracy albo stosunku służbowym, uzyskując przychód od organu rentowego).

Podatnik pobierający rentę powinien pamiętać o tym, że organ rentowy rozliczy go pod postacią druku PIT-40A. Ponadto emeryci i renciści wcale nie muszą składać druku PIT-12. Sam druk PIT-40A traktowany jest natomiast jako informacja przydatna podczas wypełniania PIT-37 lub innych zeznań, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Wśrod załączników PIT-37 za rok 2018 dysponujemy:

 • PIT-2K (służący za zaświadczenie o wysokości poniesionych kosztów na inwestycje mające za zadanie spełnienie potrzeb mieszkaniowych)
 • PIT/D (będący informacją o odliczanych wydatkach na cele mieszkaniowe)
 • PIT/O (będący informacją o odliczeniach od dochodu i podatku w trakcie roku)
 • PIT/UZ (część uzupełniająca)
 • ZAP-3.

Serwis pit-y radzi: