Rozliczenie PIT-28 za 2020 rok

PIT-28 jest drukiem zeznania podatkowego, przeznaczonym dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (druk popularnie jest nazywany także PIT-em ryczałtowców), a także dla tych z podatników, którzy zarobkują w oparciu o zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także wszelkie umowy pokrewne tego rodzaju.

 

 • PIT-28 wypełniają osoby objęte ryczałtem ewidencjonowanym
 • PIT-28 dotyczy także umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz umów pokrewnych
 • PIT-28 jest przeznaczony dla podatników, którzy w ciągu roku uzyskali przychody z własnej działalności do kwoty 250 000 euro, lub też uzyskali takie przychody w formie spółki do 150 000 euro.
 • PIT-28 przysługują ulgi i odliczenia
 • PIT-28 nie rozliczamy wspólnie z małżonkiem

 

Kto rozlicza PIT-28 w 2021 roku?

Grupa podatników rozliczających się poprzez druk PIT-28 nie jest tak bogata i zróżnicowana, jak chociażby adresaci popularnego zeznania PIT-37. Wyróżnić możemy jednak trzy podstawowe grupy, wśród których znajdują się:

 • podatnicy prowadzący na własną rękę pozarolniczą działalność gospodarczą, w której przychody objęte są ryczałtem ewidencjonowanym,
 • podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółka cywilna osób fizycznych lub jako spółka jawna osób fizycznych, której dochody objęte są ryczałtem,
 • osoby uzyskujące przychody z tytułu zawartej umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także umów o zbliżonym charakterze. Warunkiem jest jednak, aby taki rodzaj umów zawierano poza prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli taką podatnik się zajmuje.

Powiedzieliśmy sobie zatem, jak grupa osób może korzystać z ryczałtowej formy opodatkowania. Jakkolwiek PIT-28 jest specyficznym drukiem, warto także zwrócić uwagę na grupę osób, które nie mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego – do takich zaliczać się zatem będą aptekarze, udzielający pożyczek pod zastaw (lombardy), podatnicy handlujący wartościami dewizowymi, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w wolnych zawodach (tutaj należy zerknąć do art. 4 ust 1 pkt 11 ustawy), świadczący min. usługi reklamowe, detektywi, ochroniarze, handlarze sprzętem i częściami mechanicznymi i wreszcie wytwórcami produktów objętych podatkiem akcyzowym (wyjątkiem jest energia elektryczna oraz odnawialne źródła energii).

Zmiany w PIT-28 w 2021 roku

Wraz z rozliczeniem PIT-28 za 2020 rok w 2021 roku w życie weszły zmiany dotyczące stawki podatkowej dla umów najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy, a także wszelkich umów zbliżonych. Dotychczas 8,5 procentową stawką podatku objęte były wszystkie przychody tego typu. Od rozliczenia za 2020 rok stawka 8,5% dotyczy wyłącznie przychodów do kwoty 100 000 złotych. Powyżej tej sumy zastosowanie ma stawka 12,5%.

Moment wejścia w wyższą stawkę jest wspólny dla wszystkich umów. Są one rozstrzygane łącznie, a więc wynajmując 3 mieszkania w cenie 40 000 złotych rocznie, łączny przychód wyniesie 120 000 złotych. Oznacza to, że zapłacimy od 100 000 złotych podatek korzystając ze stawki 8,5% (8,5 tysiąca złotych), a od 20 000 zapłacimy wg 12,5% stawki (2,5 tysiąca złotych). Łącznie kwota podatku wyniesie 11 tysięcy złotych. Jeszcze rok temu podatnik zapłaciłby w tej sytuacji 10 200 złotych.

Jak wypełnić PIT-28?

PIT-28 jest drukiem zeznania podatkowego, przeznaczonym dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (druk popularnie jest nazywany także PIT-em ryczałtowców), a także dla tych z podatników, którzy zarobkują w oparciu o zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także wszelkie umowy pokrewne tego rodzaju.

PIT-28 można rozliczyć samodzielnie korzystając z udostępnionych powyżej druków PIT-28 za 2020 rok. Dużo prostszą metodą będzie jednak skorzystanie z darmowego programu PIT 2021 – można go pobrać z naszej strony Internetowej. Jest on dostępny tutaj w wersji do pobrania oraz tutaj w wersji online.

Brak możliwości wspólnego rozliczenia

Można powiedzieć, że druk PIT-28 za 2020 rok jest zeznaniem wygodnym w wypełnianiu, stawia jednak przed podatnikiem szereg ograniczeń, w których specyficzne formy rozliczania nie są możliwe. Decydując się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych możemy zapomnieć o rozliczaniu się wspólnie z małżonkiem. Nawet będąc oboje ryczałtowcami, nie mamy możliwości opodatkowania łącznego. W przypadku, gdy małżeństwo rozlicza przychody osiągnięte z użytkowania lub posiadania wspólnej własności będą musieli wypełnić dwa oddzielne, niezależne od siebie arkusze PIT-28.

Sytuacja identycznie wygląda w przypadku rozliczania się osób samotnie wychowujących dziecko. Takiej możliwości wypełnienia PIT-28 nie mamy, nie rozliczymy się także wspólnie z przychodów osiągniętych poza działalnością ryczałtową, np. podatkiem 18% według skali.

Wyjątkiem od tych obostrzeń jest rozliczanie wspólne przychodów z najmu oraz dzierżawy prywatnej, a także umów zbliżonych, podobnych. Taki przychód umożliwia wówczas opodatkowanie innych osiąganych przychodów razem z drugą połową lub z dzieckiem.

Odliczenia w PIT-28

Podatnicy wypełniający druk PIT-28 nie mają możliwości rozliczania kosztów uzyskiwanych w ciągu roku przychodów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że niedogodności te znacznie rekompensuje obniżona stawka podatku, co jest zresztą główną przyczyną, dla której podatnicy prowadzący działalność gospodarczą przechodzą na ryczałt. W ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik ma możliwość skorzystania z pewnych odliczeń, wśród których do jego dyspozycji są odliczenia od:

 • składek płaconych na ZUS
 • składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne
 • ulgi i odliczenia innego rodzaju, odprowadzane od uzyskiwanego dochodu (szczegółowo zostały wskazane one w art. 26 ustawy o PIT, nie dotyczy to ulg wymienionych we wcześniejszych punktach)
 • ulgi abolicyjnej (rozliczana zarówno na podstawowym arkuszu PIT-28 i załączniku PIT/O)

Podatnik rozliczający PIT-28 może także przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby tego dokonać należy w odpowiedniej rubryce wpisać właściwy dla OPP numer KRS oraz ewentualnie dopisek szczegółowy.

Na druku PIT-28 podatnicy nie odliczają ulg prorodzinnych. Pozostałe ulgi odliczane są od kwoty, jaką wykazano na arkuszu zeznania podatkowego. Stawka ta określana jest zawsze na podstawie rodzaju prowadzonej działalności. Waha się ona w przedziale od 2% do 20%.

Obowiązujące załączniki do PIT-28 za 2020?

 • PIT-28/A (w przypadku działalności prowadzonej na własne nazwisko i najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy)
 • PIT-28/B (spółki)
 • PIT/O (od dochodu i przychodu)
 • PIT/D (wydatki mieszkaniowe)
 • NIP-2
 • ZAP-3

Prawo do rozliczania ryczałtu

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszej części artykułu, podatnik uzyskuje możliwość rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego po uprzednim zawiadomieniu organów skarbowych. Istnieją jednak także i sytuacje odwrotne, w których podatnik prawo do ryczałtu traci.

Sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, gdy podatnik w trakcie roku podatkowego uzyskiwał przychody, które prawo do ryczałtu wyłączają. Jeśli, załóżmy, w roku 2018 prowadziłeś działalność gospodarczą opartą o ryczałt ewidencjonowany, jednocześnie uzyskując przychody, które do takiej działalności się nie kwalifikują, do 31 stycznia 2021 roku złożysz druk PIT-28, a dla pozostałych dochodów – PIT-36.

W przypadku, gdy podatnik nie miał prawa do prowadzenia działalności ryczałtowej w ciągu roku, straci do niej prawo z góry, za cały rok.

W przypadku, gdy podatnik przekroczy zakładane przychody z działalności objętej ryczałtem, w wysokości 150,000 euro, właściwym drukiem za miniony rok będzie PIT-28. Tym samym straci możliwość do rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w roku kolejnym.

Podatnik ma także możliwość zrezygnowania z rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Aby zadeklarować chęć odejścia od takiej formy rozliczenia podatku dochodowego, należy złożyć pisemne oświadczenie, w terminie do 20 stycznia danego roku. W przypadku, gdy rezygnacja nie zostanie złożona, działalność ryczałtowa w rozumieniu skarbówki jest dalej „aktywna”.

Stawka podatku PIT-28 za 2020

Podatnicy druku PIT-28 płacą podatek od przychodów, które uzyskali wskutek prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem wpływów od wszystkich sprzedanych towarów i usług. Przychody takie nie są pomniejszane o żadne koszty pochodzące z takiej działalności. Oczywiście stawka będzie się zmieniać w zależności od tego, jaki rodzaj działalności będzie prowadzić zarządzana przez nas firma. Obecnie rozróżniamy aż siedem rodzajów stawek – kolejno będą to 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 10%, 17% i wreszcie 20%.

A co dzieje się w przypadku, gdy prowadzimy bardzo zróżnicowaną działalność i nie da się jasno przyporządkować jednej stawki? Wtedy, w zależności od oferowanych produktów lub usług będziemy stosowali właściwe stawki. Możemy to wyszczególnić, tak jak poniżej:

 • 2% stawka dla sprzedaży przetworzonych (nieprzemysłowo) produktów roślinnych i zwierzęcych z własnych upraw, hodowli i chowu (art. 20 ust. 1c ustawy),
 • 3% stawka dla działalności gastronomicznej (bez alkoholu pow. 1,5%), usługowej i handlu, działalności rybackiej (sprzedaż ryb – własny połów), odpłatnego zbycia składników majątku związanego z działalnością firmy, produkcji zwierzęcej oraz niektórych dotacji, subwencji, przedawnionych zobowiązań i świadczeń,
 • 5,5% stawka dla działalności wytwórczej, robót budowlanych, przewozu ładunków,
 • 8,5% stawka dla usług gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów (powyżej 1,5%), wytwarzanie przedmiotów z materiałów zamawiającego,
 • 10% stawka dla odpłatnego zbywania praw majątkowych środków trwałych bądź składników majątku (spójrz art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz)
 • 17% stawka dla świadczących usługi parkingowe, hotelarskie, programistyczne i fotograficzne, sprzętu i reprodukcji komputerowych nośników informacji, obsługi radio-taxi, hurtowników i organizatorów wyjazdów turystycznych,
 • 20% stawka dla przychodów uzyskiwanych w zakresie wolnych zawodów (lekarze, stomatolodzy i technicy dentystyczni, felczerzy, tłumacze i nauczyciele-korepetytorzy)

PIT-28- jak wypełnić – poradnik krok po kroku

Część A formularza-28 za 2021 rok

Pierwsza część zeznania rocznego PIT-28 dotyczy miejsca składania rozliczenie. W rubryce numer 5 musimy podać pełną nazwę Urzędu Skarbowego, przez który jesteśmy aktualnie obsługiwani. Warto pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy nie przysługuje nam ze względu na miejsce zameldowania tylko na miejsce zamieszkania. W przypadku przeprowadzki powinniśmy taką informację zgłosić do Urzędu Skarbowego. W rubryce numer 6 musimy wybrać, czy wypełniamy zeznanie podatkowe czy też korektę.

Część B druku PIT-28 2021

W części B znajdują się informacje dotyczące samego podatnika. Uzupełniamy w nim nasze dane osobiste (imię, nazwisko, PESEL lub NIP), a także adres zamieszkania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której podatnik mieszka na stałe.

Część C formularza PIT 28

W części C musimy podać dochody jakie uzyskaliśmy w rozliczanym roku podatkowym w ramach ryczałtu ewidencjonowanego. Część C PIT-28 składa się z 4 głównych wierszy:

 • pierwszy z nich to miejsce na przychody uzyskane przez działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko. Pierwszy wiersz uzupełniamy na podstawie PIT-28A,
 • w drugim wierszu umieszczamy przychody z prowadzonej działalności w spółce cywilnej lub jawnej objętej ryczałtem
 • wiersz trzeci przeznaczony jest dla osób uzyskujących przychody w ramach najmu lub dzierżawy. Wpisujemy w wiersz trzeci przychody z całego roku na podstawie PIT-28/A,
 • wiersz czwarty części C przeznaczony jest na podsumowanie przychodów znajdujących się w poprzednich trzech wierszach.

W wierszu piątym podatnicy wpisują wartość przychodu w ramach ryczałtu ewidencjonowanego określonego przez ustawę o ryczałcie. W kolejnych wierszach w części C wyznaczamy przychody opodatkowane danymi stawkami ryczałtu. W części C zeznania PIT-28 musimy również dokonać obliczeń, które wykażą procentowy udział przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami ryczałtu.

Jak obliczyć procentowy udział przychodów dla poszczególnych stawek PIT-28?

Procentowy udział przychodów dla poszczególnych stawek ryczałtu określamy na podstawie wzoru:

(przychód objęty daną stawką ryczałtu) / (całkowity przychód z pozycji 44 i 51)  x 100%

Obliczenia te musimy dokonać dla każdej stawki, którą byliśmy objęci w danym roku.

Część D druku PIT-28 za 2020 rok

W części D znajdują się informacje na temat odliczeń, które nam przysługują za dany okres rozliczeniowy. W ramach zeznania podatkowego PIT-28 możemy odliczyć:

 • stratę z lat ubiegłych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • darowizny na Kościół lub fundacje charytatywne,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę internetową.

W rubryce numer 65 wpisujemy przychód po odjęciu przysługujących nam odliczeń. W części D2 umieszczamy wszelkie wydatki mieszkaniowe oraz ulgę odsetkową. W rubryce 70 umieszczamy przychód po kolejnych odliczeniach. W części D3 zapisujemy łączną kwotę odliczeń z części D. W razie skorzystania z ulgi od podatku lub dochodu podatnik powinien załączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/D lub PIT/O w zależności od przysługującej ulgi (nie dotyczy odliczenia straty z ubiegłych lat).