PIT-36 2018/2019

Druk PIT-36 jest zeznaniem podatkowym, zaprojektowanym z myślą o podatniku, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Działalność taka objęta jest podatkiem według skali, w przedziale od 18% do 32%. W dużym skrócie możemy zatem powiedzieć, że osobami, które do rąk wezmą druk z numerkiem trzydzieści sześć, będą właściciele firm. Tym bardziej że, nieoficjalna nazwa druku brzmi „PIT Firma”.

PIT-36 za 2019 rok przeznaczony jest również dla osób, które rozliczają się z przychodów uzyskiwanych od zagranicznych podmiotów. Dotyczy to umów, od których podatnik samodzielnie opłacał zaliczki. Z rozliczenia rocznego PIT-36 skorzystają również rodzice rozliczający przychody małoletnich, wynajmujący mieszkanie, podatnicy korzystający z tak zwanego kredytu podatkowego oraz rozliczający straty z lat ubiegłych.

Wypełnianie PIT-36 – jak nie popełnić błędu?

Przede wszystkim powinniśmy złożyć w terminie druk do urzędu skarbowego (zalecamy oczywiście terminowość także dla każdego innego rodzaju zeznania podatkowego). Pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności, płacenia mandatów czy odwoływania się do instytucji czynnego żalu.

Druk PIT-36 składają przedsiębiorcy do dnia 30 kwietnia roku następującego po podatkowym. Wyjątkowo w tym roku terminem do złożenia zeznania PIT-36 będzie 30 kwietnia 2019 roku, dla druków za rok 2018.  Przedsiębiorcy to duże uogólnienie podatników PIT-36, należy pamiętać bowiem, że są nimi w tym wypadku zawsze osoby fizyczne, rozliczające się bez pośrednictwa płatnika. Taka forma rozliczenia zmusza je także do samodzielnego odliczania wysokości składek.

Pozarolnicza działalność gospodarcza rozumiana jest jako działalność rozliczana według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, w przedziale od 18% do 32%. Taki sposób rozliczania się z fiskusem nie ma nic wspólnego z drukiem PIT-28, z którego skorzystają wyłącznie ryczałtowcy. Owszem, zdarzają się i takie sytuacje, w których przedsiębiorca prowadzi dwa rodzaje działalności, w tym jedną na zasadach ogólnych, a drugą opartą o ryczałt ewidencjonowany. To jedyny przypadek, w którym jednocześnie składane są dwie deklaracje podatkowe, odpowiednio PIT-36 i PIT-28.

Rozliczasz się jeszcze inny PIT?

W przypadku, gdy wszystkie uzyskane w ciągu roku przychody podatnika rozliczane były pod okiem innego płatnika, drukiem właściwym do przedstawienia urzędowi skarbowemu będzie PIT-37. W przypadku, gdy podatnik posiada więcej źródeł przychodów, ale choćby z jednego z nich rozlicza się samodzielnie, wówczas drukiem właściwym, który przyjdzie mu wypełnić, będzie ostatecznie PIT-36.

PIT-36 nie powinien być także mylony z drukiem PIT-36L, który odnosi się tylko i wyłącznie do przychodów opodatkowanych w formie liniowej, podatkiem o stawce 19%. Ponadto przychody pochodzące z takiej działalności nie mogą być łączone z dochodami rozliczanymi według skali podatkowej.

Od strony podatników PIT-28 lub PIT-36L istnieje możliwość rozliczania druku PIT-36 przy okazji powiązań z zarobkami innego typu, takich jak np. działalność, którą podatnik zgłosił pod podatek linowy lub zysk osiągnięty wskutek sprzedaży pojazdu mechanicznego – samochodu.

Kto rozlicza się z PIT-36?

Jak już wspominaliśmy, podatnikami, którzy skorzystają z rozliczenia się poprzez druk PIT-36, są osoby fizyczne, które własne przychody rozliczają bez pośrednictwa płatnika, na zasadach skali podatkowej. Ponadto wśród tych osób znajdować się mogą także podatnicy:

  • korzystający z kredytu podatkowego, w wyniku obowiązkowego płacenia zaliczek na podatek oraz podatku rocznego dla prowadzonej działalności gospodarczej, w roku następującym po tym, w którym działalność zostało rozpoczęta lub w roku wypadającym po dwóch latach od tego momentu (podstawą prawną jest art. 44 ust.7a ustawy o PIT)
  • dokonujący doliczeń niepłaconych wcześniej zaliczek na poczet podatku, przy stosowaniu kredytu podatkowego, w zeznaniach uzyskanego dochodu lub poniesionej straty, które składały z rzędu przez pięć następujących po sobie lat, w których korzystali ze zwolnienia – w stawce 20% dla dochodu przez każde z tych lat (podstawą prawną jest art. 44 ust 7f)
  • prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, które opodatkowane są na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej,
  • osoby

Dla kogo jeszcze PIT-36?

Utarło się przekonanie, że tylko osoby prowadzący własne firmy wypełniają PIT-36. Grupa osób, które wypełniają ten rodzaj zeznania jest znacznie szersza, o czym piszemy wyżej. Warto jednak zwrócić uwagę, iż nie tylko działalność gospodarcza jest kwintesencją PIT-36, którego użyjemy także:

  • dla zysków pochodzących z zawartych umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy (w przypadku gdy podatnik nie zdecydował się na ryczałt)
  • dla zarobków uzyskanych poza granicą kraju lub dla dochodów pochodzących ze źródeł zagranicznych – dotyczy to podatnika, nad którego płatnikiem nie ciąży obowiązek rozliczania zaliczek na podatek z tytułu zatrudnienia na terenie Polski
  • mając inne źródła przychodów, które opodatkowane są według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, gdzie płatnik nie musiał odprowadzać żadnych zaliczek w ciągu trwającego roku podatkowego
  • dokonując wykazu podatku zryczałtowanego, wtedy gdy taki podatek nie został pobrany przez płatnika (podstawą prawną są artykuły od art. 29 do art. 30a w ustawie o PIT).

Rozliczenie wspólne w PIT-36

Podatnikom rozliczającym druk PIT-36 przysługuje preferencyjna możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Istnieją jednak różne okoliczności, w których możemy mieć pewną wątpliwość, który konkretnie druk będzie poprawny dla naszej sytuacji, szczególnie w przypadku, gdy jedno z małżonków powinno wypełnić standardowy PIT-37, a drugie prowadząc działalność gospodarczą, korzysta z PIT-36. W takich sytuacjach, przy wspólnym rozliczeniu zawsze właściwym drukiem będzie PIT-36.

W niektórych przypadkach wspólne składanie PIT-36 nie jest możliwe, szczególnie jeśli małżonek lub latorośl uzyskuje przychód objęty podatkiem ryczałtowym PIT-28 (wyjątek stanowią zawarte umowy najmu i dzierżawy), rozlicza się liniowo (PIT-36L) lub uzyskuje przychody objęte podatkiem tonażowym bądź kartą podatkową.

W każdym z wymienionych powyżej przypadków należy rozliczyć się oddzielnie, na dwóch drukach. Jednym z nich będzie PIT-36 dla jednej osoby, dla drugiej zaś PIT-28 lub PIT-36L.

Warto pamiętać także o tym, że w przypadku rozliczania się poprzez druki PIT-28, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 możemy także rozliczać PIT-36. Przykładem może być tu prowadzenie dwóch działalności gospodarczych, w tym jednej opartej o ryczałt (PIT-28), drugiej według skali (PIT-36).

Kiedy chcemy doliczyć dochody małoletniego dziecka (w przypadku gdy nie ma potrzeby rozliczania oddzielnego), zamiast druku PIT-37 właściwym arkuszem będzie PIT-36. Podobnie postąpić należy w przypadku rozliczania strat, gdzie właściwym drukiem również będzie PIT-36.

Serwis pit-y radzi: