PIT-36 2020/2021

Druk PIT-36 jest zeznaniem podatkowym, zaprojektowanym z myślą o podatniku, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Działalność taka objęta jest podatkiem według skali, w przedziale od 18% do 32%. W dużym skrócie możemy zatem powiedzieć, że osobami, które do rąk wezmą druk z numerkiem trzydzieści sześć, będą właściciele firm. Tym bardziej że, nieoficjalna nazwa druku brzmi „PIT Firma”.

PIT-36 za 2020 rok przeznaczony jest również dla osób, które rozliczają się z przychodów uzyskiwanych od zagranicznych podmiotów. Dotyczy to umów, od których podatnik samodzielnie opłacał zaliczki. Z rozliczenia rocznego PIT-36 skorzystają również rodzice rozliczający przychody małoletnich, wynajmujący mieszkanie, podatnicy korzystający z tak zwanego kredytu podatkowego oraz rozliczający straty z lat ubiegłych.

 • PIT-36 za 2020 składamy najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 roku w urzędzie skarbowym
 • PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy uzyskują przychody bez pośrednictwa płatnika
 • PIT-36 dotyczy przedsiębiorców, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • PIT-36 objęty jest skalą podatkową w przedziale od 18% do 32%
 • PIT-36 nie dotyczy ryczałtowców (PIT-28) oraz przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36L)
 • PIT-36 możemy rozliczać wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wypełnianie PIT-36 – jak nie popełnić błędu?

Przede wszystkim powinniśmy złożyć w terminie druk do urzędu skarbowego (zalecamy oczywiście terminowość także dla każdego innego rodzaju zeznania podatkowego). Pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności, płacenia mandatów czy odwoływania się do instytucji czynnego żalu.

Druk PIT-36 składają przedsiębiorcy do dnia 30 kwietnia roku następującego po podatkowym. Wyjątkowo w tym roku terminem do złożenia zeznania PIT-36 będzie 30 kwietnia 2021 roku, dla druków za rok 2020.  Przedsiębiorcy to duże uogólnienie podatników PIT-36, należy pamiętać bowiem, że są nimi w tym wypadku zawsze osoby fizyczne, rozliczające się bez pośrednictwa płatnika. Taka forma rozliczenia zmusza je także do samodzielnego odliczania wysokości składek.

Pozarolnicza działalność gospodarcza rozumiana jest jako działalność rozliczana według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, w przedziale od 18% do 32%. Taki sposób rozliczania się z fiskusem nie ma nic wspólnego z drukiem PIT-28, z którego skorzystają wyłącznie ryczałtowcy. Owszem, zdarzają się i takie sytuacje, w których przedsiębiorca prowadzi dwa rodzaje działalności, w tym jedną na zasadach ogólnych, a drugą opartą o ryczałt ewidencjonowany. To jedyny przypadek, w którym jednocześnie składane są dwie deklaracje podatkowe, odpowiednio PIT-36 i PIT-28.

Rozliczasz się jeszcze inny PIT?

W przypadku gdy wszystkie uzyskane w ciągu roku przychody podatnika rozliczane były pod okiem innego płatnika, drukiem właściwym do przedstawienia urzędowi skarbowemu będzie PIT-37. W przypadku, gdy podatnik posiada więcej źródeł przychodów, ale choćby z jednego z nich rozlicza się samodzielnie, wówczas drukiem właściwym, który przyjdzie mu wypełnić, będzie ostatecznie PIT-36.

PIT-36 nie powinien być także mylony z drukiem PIT-36L, który odnosi się tylko do przychodów opodatkowanych w formie liniowej, podatkiem o stawce 19%. Ponadto przychody pochodzące z takiej działalności nie mogą być łączone z dochodami rozliczanymi według skali podatkowej.

Od strony podatników PIT-28 lub PIT-36L istnieje możliwość rozliczania druku PIT-36 przy okazji powiązań z zarobkami innego typu, takich jak np. działalność, którą podatnik zgłosił pod podatek linowy lub zysk osiągnięty wskutek sprzedaży pojazdu mechanicznego – samochodu.

Kto rozlicza się z PIT-36?

Jak już wspominaliśmy, podatnikami, którzy skorzystają z rozliczenia się poprzez druk PIT-36, są osoby fizyczne, które własne przychody rozliczają bez pośrednictwa płatnika, na zasadach skali podatkowej. Ponadto wśród tych osób znajdować się mogą także podatnicy:

 • korzystający z kredytu podatkowego, w wyniku obowiązkowego płacenia zaliczek na podatek oraz podatku rocznego dla prowadzonej działalności gospodarczej, w roku następującym po tym, w którym działalność zostało rozpoczęte lub w roku wypadającym po dwóch latach od tego momentu (podstawą prawną jest art. 44 ust.7a ustawy o PIT)
 • dokonujący doliczeń niepłaconych wcześniej zaliczek na poczet podatku, przy stosowaniu kredytu podatkowego, w zeznaniach uzyskanego dochodu lub poniesionej straty, które składały z rzędu przez pięć następujących po sobie lat, w których korzystali ze zwolnienia – w stawce 20% dla dochodu przez każde z tych lat (podstawą prawną jest art. 44 ust 7f)
 • prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, które opodatkowane są na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej,
 • osoby

Dla kogo jeszcze PIT-36?

Utarło się przekonanie, że tylko osoby prowadzący własne firmy wypełniają PIT-36. Grupa osób, które wypełniają ten rodzaj zeznania, jest znacznie szersza, o czym piszemy wyżej. Warto jednak zwrócić uwagę, iż nie tylko działalność gospodarcza jest kwintesencją PIT-36, którego użyjemy także:

 • dla zysków pochodzących z zawartych umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy (w przypadku, gdy podatnik nie zdecydował się na ryczałt)
 • dla zarobków uzyskanych poza granicą kraju lub dla dochodów pochodzących ze źródeł zagranicznych – dotyczy to podatnika, nad którego płatnikiem nie ciąży obowiązek rozliczania zaliczek na podatek z tytułu zatrudnienia na terenie Polski
 • mając inne źródła przychodów, które opodatkowane są według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, gdzie płatnik nie musiał odprowadzać żadnych zaliczek w ciągu trwającego roku podatkowego
 • dokonując wykazu podatku zryczałtowanego, wtedy, gdy taki podatek nie został pobrany przez płatnika (podstawą prawną są artykuły od art. 29 do art. 30a w ustawie o PIT).

Rozliczenie wspólne w PIT-36

Podatnikom rozliczającym druk PIT-36 przysługuje preferencyjna możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Istnieją jednak różne okoliczności, w których możemy mieć pewną wątpliwość, który konkretnie druk będzie poprawny dla naszej sytuacji, szczególnie w przypadku, gdy jedno z małżonków powinno wypełnić standardowy PIT-37, a drugie prowadząc działalność gospodarczą, korzysta z PIT-36. W takich sytuacjach, przy wspólnym rozliczeniu zawsze właściwym drukiem będzie PIT-36.

W niektórych przypadkach wspólne składanie PIT-36 nie jest możliwe, szczególnie jeśli małżonek lub latorośl uzyskuje przychód objęty podatkiem ryczałtowym PIT-28 (wyjątek stanowią zawarte umowy najmu i dzierżawy), rozlicza się liniowo (PIT-36L) lub uzyskuje przychody objęte podatkiem tonażowym bądź kartą podatkową.

W każdym z wymienionych powyżej przypadków należy rozliczyć się oddzielnie, na dwóch drukach. Jednym z nich będzie PIT-36 dla jednej osoby, dla drugiej zaś PIT-28 lub PIT-36L.

Warto pamiętać także o tym, że w przypadku rozliczania się poprzez druki PIT-28, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 możemy także rozliczać PIT-36. Przykładem może być tu prowadzenie dwóch działalności gospodarczych, w tym jednej opartej o ryczałt (PIT-28), drugiej według skali (PIT-36).

Kiedy chcemy doliczyć dochody małoletniego dziecka (w przypadku, gdy nie ma potrzeby rozliczania oddzielnego), zamiast druku PIT-37 właściwym arkuszem będzie PIT-36. Podobnie postąpić należy w przypadku rozliczania strat, gdzie właściwym drukiem również będzie PIT-36.

Jakie ulgi i odliczenia dla PIT-36 za 2020?

Jeśli podatnik w ciągu roku uzyska przychody za pośrednictwem płatnika, drukiem właściwym do rozliczenia tych przychodów zawsze będzie PIT-37. Oczywiście, jest to równoznaczne z tym, że dla źródeł przychodu, który uzyskał bez pośrednictwa płatnika właściwym będzie zawsze PIT-36. We wspomnianym powyżej wariancie rozważamy przypadek osoby fizycznej, która przykładowo mogła być zatrudniona przez dowolnego pracodawcę, bądź też tym pracodawcą była.

Wszystkim tym podatnikom, którzy dokonują rozliczenia rocznego podatku dochodowego poprzez formularz PIT-36 przysługują ulgi i preferencje, stąd wielu przedsiębiorców staje przed dylematem pomiędzy PIT-28, gdzie ulg tych praktycznie nie ma, a korzyściami płynącymi z preferencyjnego rozliczenia się poprzez druk PIT-36.

Po pierwsze podatnikowi PIT-36 przysługuje rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Istotną przesłanką do takiego działania będzie posiadanie wspólności majątkowej oraz trwanie związku małżeńskiego przez cały rok podatkowy – w przypadku rozpadnięcia się małżeństwa (rozwód, śmierć) prawo takie nie przysługuje. Aby jednak móc korzystać z takiej formy rozliczania druku PIT-36 ustawodawca zastrzegł, między innymi, że

 • żadne z małżonków nie może uzyskiwać przychodów objętych ryczałtem w ramach PIT-28. Wyjątkiem od takiej reguły będą zawarte umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, jednak w żaden sposób nie mogą się wpisywać w prowadzoną przez osoby fizyczne działalność gospodarczą,
 • małżonkowie nie mogą rozliczać przychodów objętych stawką 19% podatku liniowego (patrz PIT-36L),
 • wreszcie małżonkowie nie mogą uzyskiwać przychodów objętych kartą podatkową bądź podatkiem tonażowym.

Kolejną sprawą jest korzystanie z PIT-36 przez osoby samotnie wychowujące dzieci. W myśl przepisów, osobą taką może być rodzic lub opiekun prawny, który jest panną, kawalerem, wdowcem, wdową, rozwodnikiem, rozwódką lub pozostaje w separacji lub związku małżeńskim, gdzie małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, lub też w wyniku wyroku sądu skazano go na karę pozbawienia wolności. Warunki, jakie musi spełniać dziecko to:

bycie osobą niepełnoletnią,

pobieranie nauki do 25 roku życia (wliczają się w to także studia, gdzie warunkiem jest brak obowiązku uiszczenia opłaty podatkowej od uzyskanych przychodów),

Należy także pamiętać, że w przypadku dzieci korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych i rent socjalnych ograniczenia wiekowe, wymienione powyżej, nie mają żadnego znaczenia.

Korzystając z druku PIT-36 mamy także możliwość rozliczenia straty za lata ubiegłe. Wówczas podatnik otrzymuje możliwość pomniejszenia uzyskanego w roku podatkowym dochodu o straty z źródła przychodów poniesione w zeszłych latach (do pięciu wstecz). Jeśli już zdecydujemy się na odliczenie takiej straty, pamiętajmy o tym, że odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć połowy kwoty poniesionej straty (czyli 50%).

Dodatkowe ulgi i odliczenia, jakie przysługują przedsiębiorcy rozliczającemu PIT-36 to odliczenia stosowane od dochodu takie jak ulga rehabilitacyjna, odsetkowa, internetowa, za składki na ubezpieczenie, wpłaty na indywidualne zabezpieczenie emerytalne, zwroty nienależycie pobranych świadczeń i ulga honorowego krwiodawcy. Odliczenia od podatku, jakimi możemy się posłużyć to ulga na dziecko, ulga abolicyjna, ulga systematycznych oszczędności w kasie mieszkaniowej i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązujące załączniki do PIT-36 za 2020?

 • PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu oraz od podatku w trakcie roku podatkowego)
 • PIT/UZ (uzupełnienie zeznania)
 • PIT/D (informacja o odliczeniach wydatków mieszkaniowych)
 • PIT/M (informacja o dochodach uzyskanych przez małoletnie dzieci, dochody opodatkowane łącznie z rodzicami/opiekunami)
 • PIT/B (informacja o wysokości dochodu lub straty w wyniku pozarolniczej działalności gospodarczej)
 • PIT/Z (informacja o wysokości dochodu lub straty w wyniku pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie zwolnienia zapisanego w art. 44 ust. 7a ustawy)
 • PIT/ZG (dochody spoza terytorium Polski)
 • ZAP-3

Wypełnianie PIT-36 – Poradnik

 • Część A i B – tutaj uzupełniamy podstawowe dane o podatniku, numer PESEL, właściwy urząd skarbowy i rodzaj zeznania (możemy zaznaczyć ‘korektę’). Wybieramy sposób opodatkowania – indywidualnie czy też jako małżonkowie (dane żony lub męża w B2).
 • Część C – jest informacją dla urzędu skarbowego o przysługujących zwolnieniach dla kredytu podatkowego, rentach i emeryturach zagranicznych.
 • Część D – ustalamy kwotę dopłaty bądź zwrotu – wpisujemy przychodu z innych źródeł. Dochody i straty małżonka – D1, dochody dzieci – D3.
 • Część E – straty i składki opłacone na ZUS, możemy także odliczyć składki z lat poprzednich.
 • Część F – ulgi i odliczenia (na Internet, dzieci, mieszkaniowe i rehabilitacyjne itd.)
 • Część G – mamy możliwość zwiększenia lub zmniejszenia podstawy podatkowej
 • Część H – obliczenie właściwej kwoty podatku (pole nr 170), podatek należny (pole nr 188)
 • Część K – tutaj dowiemy się, czy mamy obowiązek dokonania dopłaty czy też otrzymamy zwrot podatku
 • Część L – zryczałtowany podatek dochodowy
 • Część M – informacja o wydatkach poniesionych na zakup lub wytworzenie składników majątku – środki trwałe
 • Część N – zaliczki na podatek za miesiące i kwartały