Zmiany w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Nowe rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zostało one […]

Nowe rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zostało one opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2544. Zawiera ono kilka zmian w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., które powinni poznać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się właśnie w ten sposób.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Jest to ewidencja księgowa służąca do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej:

  • wszystkie przychody, zarówno ze sprzedaży, jak i z pozostałych źródeł,
  • wydatki, zarówno wynagrodzenia w gotówce czy w naturze jak i wszelkie inne wydatki, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, a także wszelkie koszty uboczne, które są związane z tymi zakupami.

Od 2016 roku w księdze przychodów i rozchodów wykazuje się również koszty prac badawczo-rozwojowych.

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów muszą prowadzić osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jako formę opodatkowania swoich dochodów wybrały zasady ogólne bądź podatek liniowy. Księgę muszą prowadzić również spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Ważne jest jednak, aby przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy tych podmiotów nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro. W przypadku, gdy limit ten zostanie przekroczony, podmioty zobligowane są do prowadzenie pełnych ksiąg.

Zmiany w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza następujące zmiany w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 roku:

  • znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników,
  • uwzględnia przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Podmioty te są zobligowane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • dostosowuje do zakresu ustawowego upoważnienia brzmienie przepisu określającego przypadki, w których podatnicy są zobowiązani do prowadzenia księgi, mogą nie stosować określonych przepisów rozporządzenia (§ 4 nowego rozporządzenia; § 7 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r.). Uregulowano również w przepisie przejściowym oraz dostosowawczym sytuację podatników, którzy zgodnie z § 7 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. złożyli właściwy wniosek do dnia 31 grudnia 2019 roku (§ 32 i 33 nowego rozporządzenia).[1]

[1] https://www.podatki.gov.pl/pit/zmiany-w-prawie-pit/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-prowadzenia-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow/, dostęp: 06.02.2020 r.